Латинська мова

 

Завдання 1. Тестові завдання

 Мета: перевірка граматичних умінь та навичок студентів.

10 тестових завдань, за кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Усього – 10 балів.

Завдання 2. Переклад рецепту латинською мовою.

Мета: перевірка вмінь складання лікарських рецептів на практиці, а також контроль знань специфічної медичної та фармацевтичної лексики.

Усього – 10 балів. 1 помилка – 9 балів, 2 помилки  – 8 балів, 3 помилки – 7 балів, 4 помилки – 6 балів, 5 помилок – 5 балів, більше 5 помилок – 0 балів.

Завдання 3. Написати рецепт у скороченому вигляді.

Мета: перевірка вмінь складання лікарських рецептів на практиці, контроль знань специфічної медичної та фармацевтичної лексики, а також загальноприйнятих рецептурних скорочень.

Усього – 10 балів. 1 помилка – 9 балів, 2 помилки – 8 балів, 3 помилки – 7 балів, 4 помилки – 6 балів, 5 помилок  – 5 балів, більше 5 помилок – 0 балів.

Завдання  4. Написати клінічні терміни із наведеними значеннями.

Мета: перевірити вміння користуватися грецькими терміноелементами та утворювати на їх основі складні клінічні терміни.

Усього – 10 термінів (20 балів), за кожну правильну відповідь – 2 бали, якщо термін містить орфографічні помилки – 1 бал.

Завдання 5. Перекласти медичні терміни латинською мовою

Мета: перевірка вміння студентів утворювати багатослівні медичні терміни.

Усього – 10 термінів (20 балів), за кожну правильну відповідь – 2 бали, якщо термін містить орфографічні помилки – 1 бал.

Завдання 6. Визначити фармакологічну дію лікарських речовин за частотними відрізками.

Мета: перевірити знання частотних відрізків, які вказують на фармакологічну дію лікарського засобу.

Усього – 10 назв препаратів (10 балів), по 1 балу за кожну правильну відповідь.

 

Шкала оцінювання

-         Усього за ПМК – 80 балів

-         80-75 балів – відмінно («5»);

-         74-55 балів – добре («4»);

-         54-40 балів – задовільно («3»);

-         Нижче 39 балів – незадовільно («2»)

 

 

 

 

 

Іноземна мова

 

Підсумковий модульний контроль є стандартизованим і включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за підсумковий модульний контроль складає 80 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

         Регламент проведення ПМК передбачає: проведення лексико-граматичного тесту (письмова частина) та бесіда за однією з тем залікових модулів 1-2 (усна частина).

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за лексико-граматичний тест складає 50 балів. Власне лексико-граматичний тест включає наступні завдання: вибір із чотирьох варіантів відповідей правильного варіанту 1) англійського еквіваленту українського терміну (всього 5 пунктів ‑ 10 балів); 2) українського еквіваленту англійського терміну (всього 5 пунктів ‑ 10 балів) – лексична частина тесту (всього 10 пунктів20 балів). Правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Друга частина тесту – граматична, кожна правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 2 бали. Граматична частина тесту включає наступні завдання: використовування правильної граматичної структури в реченні (всього 10 пунктів – 20 балів), вибір правильного українського варіанту перекладу англійського речення (всього 5 пунктів – 10 балів). За останню частину лексико-граматичного тесту студент може набрати максимально 30 балів.

Критерії оцінювання лексико-граматичного тесту (письмова частина)

25-23 правильні відповіді – оцінка 5

22-19 правильних відповідей – оцінка 4

18-14 правильних відповідей ‑ оцінка 3

Менше 14 правильних відповідей – оцінка 2

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усну частину підсумкового модульного контролю складає 30 балів. Власне усна бесіда передбачає, що студент у достатньому обсязі (12-15 речень) розкриває одну із лексичних тем. Від максимальної кількості балів віднімаються бали за кожну зроблену суттєву помилку (1 бал), за недостатній обсяг (1–10 балів), за неповне розкриття теми (1–10 балів), і за те, що студент не вміє відповідати на запитання викладача (1-10 балів).

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань (усна частина)

Студент набрав за усну частину 30-28 балів – оцінка 5

Студент набрав за усну частину 27-24 бали – оцінка 4

Студент набрав за усну частину 22-23 балів – оцінка 3

Студент набрав за усну частину менше 22 балів – оцінка 2

 

Українська мова

Підсумковий модульний контроль є стандартизованим і включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за підсумковий модульний контроль складає 80 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

         Регламент проведення ПМК передбачає: виконання лексико-граматичного завдання (письмова частина) та бесіда за однією з теоретичних тем                                                                          (усна частина).

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за лексико-граматичне завдання,    складає 60 балів. Власне лексико-граматичне завдання містить такі компоненти: словниковий диктант на вивчені граматичні теми (27 слів - 20 балів ), запис українською мовою слів іншомовного походження (20 слів - 20 балів), переклад медичного тексту українською мовою (9 речень - 20 балів)

Критерії оцінювання лексико-граматичного тесту (письмова частина)

90% правильних відповідей – оцінка 5

75-89% правильних відповідей – оцінка 4

60-74% правильних відповідей ‑ оцінка 3

Менше 60% правильних відповідей – оцінка 2

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усну частину підсумкового модульного контролю, складає 20 балів. Власне усна бесіда передбачає, що студент у достатньому обсязі (12-15 речень) розкриває одну з теоретичних тем. Від максимальної кількості балів віднімаються бали за кожну зроблену суттєву помилку (1 бал), за недостатній обсяг (1–10 балів), за неповне розкриття теми (1–10 балів), і за те, що студент не вміє відповідати на запитання викладача (1-10 балів).

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань (усна частина)

Студент набрав за усну частину 20-18 балів – оцінка 5

Студент набрав за усну частину 17-14 балів – оцінка 4

Студент набрав за усну частину 12-13 балів – оцінка 3

Студент набрав за усну частину менше 12 балів – оцінка 2