Оцінювання поточної навчальної діяльності

Під час оцінювання засвоєння кожної теми дисципліни студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп'ютерний контроль тощо).

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим контролем (або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік).

Перед підсумковим контролем на підставі оцінок за традиційною шкалою, виставлених під час вивчення дисципліни (за кожне заняття та за індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином:

 

Шкала

200 балів

Дисципліни, що завершуються ПМК

СА : 5 х120

Дисципліни, що завершуються заліком

СА : 5 х 200

 

Для зручності наведені таблиці перерахунку для 200-бальної шкали

 

Таблиця 1

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для модулів, що завершуються ПК)

 

4-бальна

шкала

200-бальна шкала

4-бальна

шкала

200-бальна шкала

4-бальна

шкала

200-бальна шкала

4-бальна

шкала

200-бальна шкала

5

120

4,45

107

3,91

94

3,37

81

4,95

119

4,41

106

3,87

93

3,33

80

4,91

118

4,37

105

3,83

92

3,29

79

4,87

117

4,33

104

3,79

91

3,25

78

4,83

116

4,29

103

3,74

90

3,2

77

4,79

115

4,25

102

3,7

89

3,16

76

4,75

114

4,2

101

3,66

88

3,12

75

4,7

113

4,16

100

3,62

87

3,08

74

4,66

112

4,12

99

3,58

86

3,04

73

4,62

111

4,08

98

3,54

85

3

72

4,58

110

4,04

97

3,49

84

Менше 3

Недостатньо

4,54

109

3,99

96

3,45

83

 

 

4,5

108

3,95

95

3,41

82

 

 

 

Таблиця 2

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком)

 

4-бальна

шкала

200-бальна шкала

4-бальна

шкала

200-бальна шкала

4-бальна

шкала

200-бальна шкала

4-бальна

шкала

200-бальна шкала

5

200

4,45

178

3,92

157

3,37

135

4,97

199

4,42

177

3,89

156

3,35

134

4,95

198

4,4

176

3,87

155

3,32

133

4,92

197

4,37

175

3,84

154

3,3

132

4,9

196

4,35

174

3,82

153

3,27

131

4,87

195

4,32

173

3,79

152

3,25

130

4,85

194

4,3

172

3,77

151

3,22

129

4,82

193

4,27

171

3,74

150

3,2

128

4,8

192

4,24

170

3,72

149

3,17

127

4,77

191

4,22

169

3,7

148

3,15

126

4,75

190

4,19

168

3,67

147

3,12

125

4,72

189

4,17

167

3,65

146

3,1

124

4,7

188

4,14

166

3,62

145

3,07

123

4,67

187

4,12

165

3,57

143

3,02

121

4,65

186

4,09

164

3,55

142

3

120

4,62

185

4,07

163

3,52

141

Менше 3

Недостатньо

4,6

184

4,04

162

3,5

140

 

 

4,57

183

4,02

161

3,47

139

 

 

4,52

181

3,99

160

3,45

138

 

 

4,5

180

3,97

159

3,42

137

 

 

4,47

179

3,94

158

3,4

136

 

 

 

Оцінювання індивідуальних завдань студента

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх виконання та захисту.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів.

 

 Оцінювання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.

 

Підсумковий контроль (ПК)

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем згідно з навчальною програмою на останньому занятті з дисципліни.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені дисципліни набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання підсумкового контролю, становить 80.

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПК (тобто, не менше 48 балів).

 

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, які не мають пропусків занять і лекцій та мають мінімально необхідні бали для отримання позитивної оцінки.

Оцінка з дисципліни, формою підсумкового контролю якої є залік, визначається за результатами оцінювання поточної діяльності та виражається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів за дисципліну (не менше 120 балів). Максимальна кількість балів дорівнює – 200.

Оцінка з дисципліни, формою контролю якої є підсумковий контроль, складається з оцінки поточної успішності та підсумкового контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни.

Кількість балів, яку студент набрав за поточну успішність з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів, які студент отримав протягом вивчення дисципліни (практичних, семінарських, лабораторних занять тощо) - сума балів ділиться на кількість занять з дисципліни. До цієї кількості балів додаються бали за підсумковий контроль.

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення дисципліни, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового контролю – 80 балів.

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та підсумкового контролю становлять відповідно 60% та 40%.

 

Якщо дисципліна вивчається протягом декількох років, то остаточну оцінку виставляє остання кафедра, на якій цю дисципліну вивчали, а оцінка за дисципліну дорівнює середньому арифметичному значенню суми балів, отриманих на різних етапах (курсах) вивчення дисципліни.

 

Визначення оцінки за шкалою ЄКТС та за чотирибальною (традиційною) шкалою

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЄКТС, так і у чотирибальну шкалу. Бали шкали ЄКТС у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студенти, які навчаються на одному курсі за однією спеціальністю, на основі кількості балів, набраних з дисципліни на кінець семестрового контролю (за виключенням осіб що мають заборгованість з дисципліни), ранжируються за шкалою ЄКТС таким чином:

 

Оцінка ЄКТС

Статистичний показник

«А»

Найкращі 10 % студентів

«В»

Наступні 25 % студентів

«С»

Наступні 30 % студентів

«D»

Наступні 25 % студентів

«Е»

Останні 10 % студентів

 

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться деканатами для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю успішно завершили вивчення дисципліни.

Ранжування студентів – громадян іноземних держав проводиться в одному масиві зі студентами – громадянами України, які навчаються за тією ж спеціальністю.

Студенти, які одержали оцінки «FХ» та «F» («2») не вносяться до списку студентів, що ранжируються, навіть після перескладання ПК. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал «Е».

Оцінки з дисципліни «FХ», «F» («2») виставляються студентам, яким не зарахована дисципліна після завершення її вивчення.

Оцінка «FХ» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком (як правило, не пізніше початку наступного семестру). Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з дисципліни, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення дисципліни.

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового контролю (не більше двох разів, або не більше ніж з двох дисциплін за весь період навчання).

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, також конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як нижче наведено у таблиці.

 

Оцінка за багатобальною (200) шкалою

Оцінка за

чотирибальною шкалою

Від 180 до 200 балів

«5»

Від 150 до 179 балів

«4»

Від 120 до 149 балів

«3»

Нижче 120 балів

«2»

 

Оцінка ЄКТС у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки шкала ЄКТС та чотирибальна шкала є незалежними.

Багатобальна та чотирибальна шкали характеризують фактичну успішність кожного студента із засвоєння навчальної дисципліни.

 

Шкала ЄКТС є відносною, порівняльною, рейтинговою, яка визначає належність студента до групи кращих чи гірших серед референтної групи однокурсників (факультет, спеціальність). Тому оцінка «А» за шкалою ЄКТС не може дорівнювати оцінці «відмінно», а оцінка «В» – оцінці «добре» тощо. Як правило, при конвертації з багатобальної шкали межі оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» за шкалою ЄКТС не співпадають з межами оцінок «5», «4», «3» за традиційною шкалою.

 

 

Латинська мова

 

Завдання 1. Тестові завдання

 Мета: перевірка граматичних умінь та навичок студентів.

10 тестових завдань, за кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Усього – 10 балів.

Завдання 2. Переклад рецепту латинською мовою.

Мета: перевірка вмінь складання лікарських рецептів на практиці, а також контроль знань специфічної медичної та фармацевтичної лексики.

Усього – 10 балів. 1 помилка – 9 балів, 2 помилки  – 8 балів, 3 помилки – 7 балів, 4 помилки – 6 балів, 5 помилок – 5 балів, більше 5 помилок – 0 балів.

Завдання 3. Написати рецепт у скороченому вигляді.

Мета: перевірка вмінь складання лікарських рецептів на практиці, контроль знань специфічної медичної та фармацевтичної лексики, а також загальноприйнятих рецептурних скорочень.

Усього – 10 балів. 1 помилка – 9 балів, 2 помилки – 8 балів, 3 помилки – 7 балів, 4 помилки – 6 балів, 5 помилок  – 5 балів, більше 5 помилок – 0 балів.

Завдання  4. Написати клінічні терміни із наведеними значеннями.

Мета: перевірити вміння користуватися грецькими терміноелементами та утворювати на їх основі складні клінічні терміни.

Усього – 10 термінів (20 балів), за кожну правильну відповідь – 2 бали, якщо термін містить орфографічні помилки – 1 бал.

Завдання 5. Перекласти медичні терміни латинською мовою

Мета: перевірка вміння студентів утворювати багатослівні медичні терміни.

Усього – 10 термінів (20 балів), за кожну правильну відповідь – 2 бали, якщо термін містить орфографічні помилки – 1 бал.

Завдання 6. Визначити фармакологічну дію лікарських речовин за частотними відрізками.

Мета: перевірити знання частотних відрізків, які вказують на фармакологічну дію лікарського засобу.

Усього – 10 назв препаратів (10 балів), по 1 балу за кожну правильну відповідь.

 

Шкала оцінювання

-         Усього за ПМК – 80 балів

-         80-75 балів – відмінно («5»);

-         74-55 балів – добре («4»);

-         54-40 балів – задовільно («3»);

-         Нижче 39 балів – незадовільно («2»)

 

 

 

 

 

Іноземна мова

 

Підсумковий модульний контроль є стандартизованим і включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за підсумковий модульний контроль складає 80 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

         Регламент проведення ПМК передбачає: проведення лексико-граматичного тесту (письмова частина) та бесіда за однією з тем залікових модулів 1-2 (усна частина).

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за лексико-граматичний тест складає 50 балів. Власне лексико-граматичний тест включає наступні завдання: вибір із чотирьох варіантів відповідей правильного варіанту 1) англійського еквіваленту українського терміну (всього 5 пунктів ‑ 10 балів); 2) українського еквіваленту англійського терміну (всього 5 пунктів ‑ 10 балів) – лексична частина тесту (всього 10 пунктів20 балів). Правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Друга частина тесту – граматична, кожна правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 2 бали. Граматична частина тесту включає наступні завдання: використовування правильної граматичної структури в реченні (всього 10 пунктів – 20 балів), вибір правильного українського варіанту перекладу англійського речення (всього 5 пунктів – 10 балів). За останню частину лексико-граматичного тесту студент може набрати максимально 30 балів.

Критерії оцінювання лексико-граматичного тесту (письмова частина)

25-23 правильні відповіді – оцінка 5

22-19 правильних відповідей – оцінка 4

18-14 правильних відповідей ‑ оцінка 3

Менше 14 правильних відповідей – оцінка 2

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усну частину підсумкового модульного контролю складає 30 балів. Власне усна бесіда передбачає, що студент у достатньому обсязі (12-15 речень) розкриває одну із лексичних тем. Від максимальної кількості балів віднімаються бали за кожну зроблену суттєву помилку (1 бал), за недостатній обсяг (1–10 балів), за неповне розкриття теми (1–10 балів), і за те, що студент не вміє відповідати на запитання викладача (1-10 балів).

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань (усна частина)

Студент набрав за усну частину 30-28 балів – оцінка 5

Студент набрав за усну частину 27-24 бали – оцінка 4

Студент набрав за усну частину 22-23 балів – оцінка 3

Студент набрав за усну частину менше 22 балів – оцінка 2

 

Українська мова

Підсумковий модульний контроль є стандартизованим і включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за підсумковий модульний контроль складає 80 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

         Регламент проведення ПМК передбачає: виконання лексико-граматичного завдання (письмова частина) та бесіда за однією з теоретичних тем                                                                          (усна частина).

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за лексико-граматичне завдання,    складає 60 балів. Власне лексико-граматичне завдання містить такі компоненти: словниковий диктант на вивчені граматичні теми (27 слів - 20 балів ), запис українською мовою слів іншомовного походження (20 слів - 20 балів), переклад медичного тексту українською мовою (9 речень - 20 балів)

Критерії оцінювання лексико-граматичного тесту (письмова частина)

90% правильних відповідей – оцінка 5

75-89% правильних відповідей – оцінка 4

60-74% правильних відповідей ‑ оцінка 3

Менше 60% правильних відповідей – оцінка 2

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усну частину підсумкового модульного контролю, складає 20 балів. Власне усна бесіда передбачає, що студент у достатньому обсязі (12-15 речень) розкриває одну з теоретичних тем. Від максимальної кількості балів віднімаються бали за кожну зроблену суттєву помилку (1 бал), за недостатній обсяг (1–10 балів), за неповне розкриття теми (1–10 балів), і за те, що студент не вміє відповідати на запитання викладача (1-10 балів).

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань (усна частина)

Студент набрав за усну частину 20-18 балів – оцінка 5

Студент набрав за усну частину 17-14 балів – оцінка 4

Студент набрав за усну частину 12-13 балів – оцінка 3

Студент набрав за усну частину менше 12 балів – оцінка 2