Латинська мова

-         написання букв алфавіту;

-         передача дифтонгів;

-         передача грецьких диграфів;

-         буквосполучення;

-         читання лексичного матеріалу;назвати кількість відмін в латинській мові;

-         визначення відміни;

-         знаходження основи;

-         словникова форма;

-         переклад латинською мовою дослівних фармацевтичних термінів з лексикою різних відмін;

-         фармацевтичні терміни на неузгоджене означення;

-         фармацевтичні терміни на узгоджене означення;

-         структура термінів з неузгодженим і узгодженим означенням;

-         парадигма 1 відміни, родові закінчення. Винятки;

-         написати в словниковій формі 10 іменників І відміни, визначити їх основу, записати в gen. sing. nom. i gen. pluralis;

-          прийменники in, sub, cum, ad з іменниками І відміни. Вирази з ними;

-         парадигма іменників ІІ відміни, родові закінчення, винятки;

-         утворення термінів по типу неузгодженого означення з іменниками І – ІІ відміни;

-         вирази з прийменниками І відміни – in, sub, cum, ad;

-         переклад латинською мовою дво- трьохслівних термінів з узгодженим і неузгодженим означенням; 

-         прикметники 1 групи, родові закінчення,  узгодження з іменниками І – ІІ відміни;

-         переклад латинською мовою фармацевтичних термінів;

-         закінчення Abl. sing., Nom. pl. gen. pl. іменників і прикметників І – ІІ відміни;

-         правило середнього роду;      

-         визначення іменників ІІІ відміни;

-         знаходження основи;

-         поділ на типи, сталі вирази;

-         особливості закінчень приголосного типу. Сталі вирази;

-         особливості закінчень голосного типу. Сталі вирази;

-         особливості закінчень мішаного типу. Сталі вирази;

-         закінчення іменників чоловічого роду. Винятки. Вживання в термінах . Сталі вирази;

-         закінчення іменників жіночого роду. Винятки. Вживання в термінах . Сталі вирази;

-         закінчення іменників середнього роду. Винятки. Вживання в термінах . Сталі вирази;

-         іменники грецького походження середнього роду на “ma” , жіночого роду на “sis”. Вживання в термінах;

-         Прикметники ІІІ відміни. Узгодження з іменниками І – ІІІ відміни. Сталі вирази. Вживання в термінах;

-         дієприкметники теперішнього часу активної форми. Сталі вирази. Вживання в термінах;

-         іменники ІV – V відміни. Винятки. Сталі вирази. Вживання в термінах.  

 

 

Іноземна мова (Медичний факультет)

Модуль 1.

1. Я– студент ВМНЗ.

2. ВМНЗ, в якому я навчаюся.

3. Медичні спеціальності.

4. Будова тіла людини.

5. Історія хвороби.

6. Медичне обстеження.

7. Лікарня.

 

Модуль 2

Тема 1. Аптека. Ліки

Тема 2. Вітаміни.

Тема 3. Раціональне харчування.

Тема 4. Клітина.

Тема 5. Тканини.

Тема 6. Кістки.

Тема 7. М’язи.

Тема 8. Кров. Групи крові. Переливання крові.

 

Іноземна мова (Стоматологічний факультет)

Модуль 1. «Інтродуктивний»

1. Стоматологічні спеціальності

2. Будова тіла людини

3. Ротова порожнина

4. Анатомія зуба

5. Типи зубів

 

Модуль 2. Основний

1.Гігієна ротової порожнини

2. Вітаміни та мінерали

3. Стоматологічна анастезія

4. Реставрація зубів

5. Зубні протези

6. Лікування каналів кореня зубів

7. Реставрація зубів

Іноземна мова (Фармацевтичний факультет)

Модуль 1.

1. Мій робочій день. Навчання в університеті

2. НФаУ.

3. Моє місто.

4. Моя майбутня спеціальність

5. Аптека

 

Модуль 2

1. Україна. Моя країна.

2. Велика Британія. Карта Великої Британії.

3. Готель

4. Протеїни, вуглеводи та жири.

5. Причини та наслідки алкоголізму.

6. Хімія та харчування

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

(Стоматологічний факультет)

Модуль 1. «Стоматологічна стоматологія»

1. Аномалії розвитку зубів.

2. Абсцес ясен.

3. Хвороби пульпи.

4. Хвороби періодонту.

5. Карієс.

6. Стоматит.

7. Захворювання зубів. Зубний камінь

 

Українська мова

1.   Правопис префіксів.

2.   Вживання м’якого знака.

3.   Вживання апострофа.

4.   Основні чергування голосних

5.   И, І після г, к, х та шиплячих у середині та в кінці слів.

6.   Лексична тема: „Типи конституції людського тіла.

7.   Лексична тема: „Особливості будови тіла людей різних конституціональних  

   типів”.

8.   Лексична тема: „Типи тканин людського організму та їх функції”.

9.   Лексична тема: „Органи та системи органів”.

10.   Лексична тема: „Типи залоз, їх відмінності”.

11.   Правопис слів іншомовного походження.

12.   Чергування приголосних.

13.   Подовження приголосних.

14.   Подвоєння приголосних.

15.   Злиття приголосних.

16.   Випадіння приголосних.

17.   Особливості правопису закінчень Р.в.одн. іменників чоловічого роду.

18.   Особливості творення прикметників.

19.   Особливості правопису та перекладу дієприкметників та дієприкметникових

      зворотів.

20.   Особливості правопису та перекладу дієприслівників та дієприслівникових

      зворотів.

21.   Лексична тема: „Типи тканин людського організму та їх функції”.

22.   Лексична тема: „Органи та системи органів”.

23.   Лексична тема: „Скелет голови людини”.

24.   Лексична тема: „Скелет тулуба людини”.

25.   Лексична тема: „Скелет верхніх та нижніх кінцівок”.

26.   Лексична тема: „Будова та функції серця”.

27.   Лексична тема: „Будова та функції легень”.

28.   Лексична тема: „Механізм вдиху та видиху”.

29.   Лексична тема: „Захворювання органів дихання та запобігання їм”.

30.   Лексична тема: „Будова та функції травного каналу”.

31.   Лексична тема: „Будова та функції головного мозку”.

32.   Лексична тема: „Будова та функції спинного мозку ”.

 

Історія України та української культури (Фармацевтичний факультет)

1.   Об’єкт, предмет і значення «Історії України» як науки. Основні періоди історії України та української культури, їх характеристика.

2.   Кам’яна доба на території України. Трипільська культура. Епоха бронзи.

3.   Кіммерійці, скіфи, сармати. Давньогрецькі міста – держави.

4.   Східні слов’яни в найдавніший період.

5.   Поняття «культура». Основні типи культури та їх характеристика.

6.   Культура епохи палеоліту на території України. Трипільська культура.

7.   Скіфо-сарматська культура. Культура кіммерійців.

8.   Культура давньогрецьких міст – держав.

9.   Старослов’янська культура.

10. Передумови виникнення держави у східних слов’ян. Норманська теорія.

11. Київська Русь у період правління перших київських князів: Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

12. Внутрішня та зовнішня політика князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

13. Феодальна роздробленість Київської Русі. 

14. Світорозуміння людини доби Київської Русі: християнство як чинник нових культурних процесів.

15. Розвиток освіти та наукових знань. Давньоруська література.

16. Сакральне мистецтво: архітектура, монументальний живопис, скульптура.

17. Культура Галицько-Волинського князівства.

18. Входження українських земель до складу Польського королівства та Великого князівства Литовського.

19.Унії Литви та Польщі: Кревська (1385 р.), Городельська (1413 р.) та Люблінська (1569 р.). Заснування Річі Посполитої.

20. Виникнення козацтва та Запорізької Січі.

21. Причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII ст. Етапи Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького та їх характеристика.

22. Формування української державності в ході Визвольної війни. Переяславський договір (січень, 1654 р.) та Березневі статті (1654р.).

23. Розвиток освіти, науки та друкарства. Іван Федоров – першодрукар України.

24. Роль братських шкіл у розвитку освіти та наукових знань.

25. Розвиток релігійної та світської літератури. Фольклор.

26. Традиції українського іконопису. Розвиток українського живопису.

27. Архітектура та мистецтво. Музика та театр.

28. Руїна. Боротьба старшинських угрупувань за владу.

29. Обмеження української автономії.

30. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи.

31. Ліквідація української автономії у XVIII ст. Розділи Польщі.

32. Розвиток освіти та наукових знань.

33. Літописання та література.

34. Козацьке бароко в архітектурі та мистецтві.

35. Музична та театральна культура.

36. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Антиукраїнська політика самодержавства.

37. Буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

38. Лютнева революція в Росії. Двовладдя. Центральна Рада в Україні.

39. Гетьманська держава П. Скоропадського.

40. Директорія в Україні. ЗУНР. «Акт злуки».

41. Українське національно-культурне Відродження: сутність, основні етапи, особливості та наслідки.

42. Розвиток освіти та наукових знань.

43.Особливості літературного процесу. Т. Шевченко – уособлення національного генія. Зародження української журналістики.

44. Театральна та музична культура.

45. Архітектура та образотворче мистецтво.

46. Декоративно-прикладне мистецтво.

47. Створення УСРС і СРСР. Входження України до складу СРСР.

48. Нова економічна політика: причини, основні етапи, особливості та наслідки для України.

49. Радянська індустріалізація та колективізація в Україні: причини, основні етапи, особливості та наслідки. Голодомор 1932 – 1933 рр.

50. Причини та періодизація Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа. Радянізація Західної України.

51. Причини поразки Червоної Армії на початку Великої Вітчизняної війни. Фашистський окупаційний режим.

52. Головні битви. Звільнення Лівобережжя та Правобережжя. Партизанський рух та Рух Опору. Підсумки війни.

53. Українська культура доби революцій та Першої світової війни.

54. Українізація 20-х рр. та українська культура в 30-ті рр.

55. Українська культура 40-х – першої половини 50-х рр.

56. Україна в післявоєнний період: людські та матеріальні втрати, голод, трудовий героїзм.

57. Хрущовська «відлига».

58. Період «застою», кризові явища.

59. Реформи М. Горбачова: процес «перебудови» в Україні.

60. Підйом національно-демократичного руху.

61. Українська культура другої половини 50-х – 80-ті рр.

62. Українська культура 90-х рр.

63. Розпад СРСР. «Декларація про державний суверенітет України». Утворення СНД. «Акт проголошення незалежності України».

64. Перші державотворчі процеси незалежної України: правління Л. Кравчука (1991 – 1994 рр.).

65. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми (1994 – 2005 рр.).

66. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка (2005 – 2010 рр.).

67. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича (2010 – 2014 рр.).

68. Здобутки, проблеми та перспективи соціально-економічного, політичного, та культурного розвитку сучасної України: правління П. Порошенка.