Правове регулювання експертної діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні.

Дефекти надання медичної допомоги: юридична оцінка

План заняття (2 години)

1. Поняття, види і значення медичних експертиз в Україні.

2. Правовий статус експерта за законодавством України. Висновок експерта..

3. Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види.

4. Лікарська помилка як медико-правове явище та розмежування її з іншими дефектами надання медичної допомоги. 

5. Юридична оцінка дефектів надання медичної допомоги.

6. Порядок контролю якості медичної допомоги та діяльність клініко-експертних комісій. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Окресліть коло нормативно-правових актів, які регулюють експертну діяльність у сфері охорони здоров’я в Україні.

2. З’ясуйте коло суб’єктів судово-експертної діяльності та назвіть державні спеціалізовані установу, які провадять таку діяльність.

3. Назвіть види медичних експертиз.

4. Вкажіть випадки, в яких проводиться судово-медична експертиза.

5. Назвіть законодавчі вимоги до судового експерта

6. Назвіть законодавчі гарантії незалежності судового експерта.

7. У яких випадках експерт може відмовитися від проведення експертизи ?

8. Опишіть порядок проведення комісійних судово-медичних експертиз.

9. Визначте особливості проведення судово-психіатричної експертизи.

10. Розкрийте особливості проведення судово-психологічної експертизи.

11. З’ясуйте рол і значення судово-психологічної експертизи у визначенні розміру відшкодування моральної шкоди при розгляді медичних справ.

12. Яким процесуальним документом оформлюється результат проведення експертизи і якими є нормативні вимоги до форми і змісту цього документа.

13. Охарактеризуйте мету і суть медико-соціальної експертизи.

14. охарактеризуйте суть альтернативної медичної експертизи..

15. Назвіть нормативні випадки, за яких патологоанатомічний розтин можна не проводити..

16. Наведіть дефініцію поняття «лікарська помилка».

17. Розкрийте суть нещасного випадку як дефекту надання медичної допомоги.

18. Що таке ятрогенна патологія?

19. Охарактеризуйте порядок контролю якості медичної допомоги.

20. Охарактеризуйте особливості діяльності клініко-експертних комісій.

 

Тести

1. Під яким номером правильно вказано поняття, якому відповідає таке визначення: «… – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадження органів досудового розслідування чи суду»?

1) криміналістична експертиза;

2) альтернативна експертиза;

3) судова експертиза;

4) медична експертиза;

5) психіатрична експертиза.

 

2. Під яким номером правильно вказано письмовий процесуальний документ, який оформлюється після проведення експертизи?

1) висновок;

2) розпорядження;

3) довідка;

4) протокол;

5) розписка.

 

3. Під яким номером правильно вказано категорія справ, при розгляді яких призначається судово-психіатрична експертиза згідно з Цивільним процесуальним кодексом України?

1) у справах про обмеження цивільної дієздатності особи;

2) у справах про визнання особи безвісно відсутньої;

3) у справах про усиновлення;

4) у справах про відшкодування матеріальної шкоди;

5) у справах про оголошення особи померлої.

 

4. Під яким номером правильно вказано пропущене в нормативному положенні терміносполучення: «Термін виконання комісійної судово-медичної експертизи не повинен перевищувати … з дня одержання всіх необхідних для її проведення документів?

1) двох місяців;

2) сорока п’яти днів;

3) десяти днів;

4) одного місяця;

5) тридцяти днів.

 

5. Вставте у законодавче положення пропущене словосполучення: «За завідомо неправдивий висновок експерт несе…».

1) дисциплінарну відповідальність;

2) кримінальну відповідальність;

3) юридичну відповідальність;

4) цивільну відповідальність;

5) адміністративну відповідальність.

 

6. під яким номером вміщено правильну дефініцію дефекту надання медичної допомоги?

1) неналежне надання медичної допомоги хворому та здійснення організації її надання, яке призвело або могло призвести до несприятливого результату медичного втручання;

2) неналежне проведення профілактики, яке не могло призвести до несприятливого результату медичного втручання;

3) неетичне ставлення, яке могло призвести до несприятливого результату медичного втручання;

4) шкода заподіяна внаслідок лікарської помилки;

5) неправильне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків;

 

7. Під яким номером правильно вказано положення, що характеризує нещасний випадок?

1) невипадковий збіг обставин у медичній практиці, що спричинив дефект медичної допомоги;

2) лікар, який діє, порушуючи посадову інструкцію, не прогнозує наслідків медичного втручання;

3) непедбачуваний результат медичного втручання;

4) дефект надання медичної допомоги, пов'язаний з виною медичного працівника;

5) дефект надання медичної допомоги, пов'язаний з випадковим збігом обставин.

 

8. Під яким номером правильно вказано поняття «лікарська помилка»?

1) це неналежне здійснення діагностики, лікування хворого, організації медичної допомоги, яке призвело або могло призвести до несприятливого результату медичного втручання;

2) це дефекту надання медичної допомоги, пов'язаний з неправильними діями медичного персоналу, який характеризується добросовісною помилкою за відсутністю ознак умисного або необережного злочину;

3) це дефект надання медичної допомоги, пов'язаний з випадковим збігом обставин, які лікар, діючи правомірно, в межах посадових інструкцій і відповідно до прийнятих у медицині методів і способів лікування (діагностики), не міг передбачити і запобігти;

4) це дефект надання медичної допомоги, що не пов'язаний з неправильними діями медичного персоналу;

5) характеризується добросовісною помилкою з наявністю ознак умисного або необережного злочину.

 

9. Під яким номером правильно вказано механізм проведення контролю якості наданої медичної допомоги?

1) міністерська перевірка;

2) профільна перевірка головного управління охорони здоров’я;

3) визначення рівня задоволеністю якістю надання медичної допомоги серед пацієнтів;

4) клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги;

5) службова перевірка.

 

10. Під яким номером правильно наведено терміносполучення, як відповідає такій дефініції: «… визначення відповідності наданої медичної допомоги встановленим стандартам у сфері охорони здоров’я» ?

1) контроль якості;

2) оцінка якості;

3) моніторинг якості;

4) якість:

5) аудит якості.

 

Задачі

Задача 1.  14 вересня 2006 р. гр. Ш., згідно з наказом головного державного санітарного лікаря С. району, була призначена лікарем-бактеріологом С. районної санітарно-епідеміологічної станції. Лікар, маючи ступінь кандидата медичних наук і ліцензію МОЗ України на медичну практику у галузі бактеріології, перебуваючи у приміщенні бактеріологічної лабораторії Л. обласної санітарно-епідеміологічної станції, яке згідно з наказом МОЗ України від 22.06.1995 року, не належить до лікувально-профілактичних закладів, усвідомлюючи, що за технологічним призначенням у бактеріологічній лабораторії не передбачено приміщень і не створено відповідних умов для здійснення лікувальних процедур. У тому числі для введення аутовакцин, не будучи працівником цієї установи, всупереч посадовій інструкції лікаря-бактеріолога, зробила внутрішньо шкірну пробу, тобто внутрішньошкірно ввела гр. О. стафілококову аутовакцину в кількості 0,05 мл.

Лікар була повідомлена чоловіком хворої та самою хворою про те, що вона хворіє на бронхіальну астму. Усвідомлюючи, що ця маніпуляція може викликати ускладнення, ц тому числі анафілактичний шок, та призвести до тяжких наслідків, усупереч вимогам Наказу МОЗ України «Про організацію і проведення профілактичних щеплень». У якому зазначено, що щеплення проводяться за наявністю протишокової укладки та підготовленого медичного персоналу, за відсутністю такого, оскільки, відповідно до кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей за фахом «бактеріологія», навики невідкладної допомоги у випадку розвитку поствакцивинальних ускладнень і реакцій для фахівців-бактеріологів не передбачені, нехтуючи відсутністю у бактеріологічній лабораторії препаратів для надання невідкладної медичної допомоги в разі анафілактичного шоку та інших термальних станів, несумлінно виконала свої обов’язки лікаря.

Після введенням лікарем внутрішньошкірної проби гр. О. почалася задихатися та втратила свідомість, у подальшому була направлена в реанімаційне відділення С. центральної міської клінічної лікарні з діагнозом «анафілактичний шок, клінічна смерть», де перебувала протягом 85 діб у несвідомому стані. Хвора, не приходячи до свідомості, померла в реанімації відділенні С. центральної міської клінічної лікарні.

Дайте правову оцінку ситуації. Окресліть вид дефекту надання медичної допомоги в цьому випадку. Підготуйте письмову консультацію для чоловіка гр. О з розкриттям можливих способів і засобів захисту прав пацієнта та необхідні процесуальних документи.

 

Задача 2. До експертної установи м. Л. надійшла постанова про призначення судово-медичної експертизи. Оскільки перелік питань, які треба було дослідити під час проведення експертизи, був значним і потребував ґрунтовного трудомісткого дослідження, керівник цієї установи доручив проведення експертизи групі експертів – А., Б., В.

Процес проведення експертизи група експертів поділила між собою на послідовні, взаємопов’язані етапи. Даючи у висновках відповіді на поставлені запитання, що стосуються першого етапу експерт А.. свідомо подав неправдиву інформацію, керуючись особистими мотивами; відповіді на запитання експертів Б. і В. не відповідали об’єктивній істині, бо базувалися на підсумках першого етапу. Суд, враховуючи докази у справі, в т.ч. висновок експерта ухвалив незаконне рішення.

Дайте правову оцінку ситуації. Хто і яку відповідальність нестиме в описаній ситуації? Яким є порядок складання висновку в разі проведення комісійної експертизи?

 

Задача 3. Хворий Т. після операції був доправлений у післяопераційну палату під нагляд чергової медичної сестри гр. Д. Раптово медичну сестру викликали до іншого пацієнта в сусідню палату. За час її відсутності післяопераційний хворий, який ще повністю не прийшов до тями після наркозу, невдало повернувся і впав з ліжка на підлогу отримавши при цьому перелом передпліччя.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте вид дефекту надання медичної допомоги. Підготуйте письмову консультацію для медичної сестри з метою захисту її інтересів.

 

Задача 4. Громадянин М. як молодий спеціаліст був направлений на роботу до сільської амбулаторії, з незначним досвідом практикуючого лікаря. Оглядаючи хворого Т., який скаржився на сильний біль голови, озноб, нудоту, лікар не зміг поставити правильного діагнозу. Не скерував на додаткове обстеження, а виписав пацієнту противірусні препарати та вітаміни і відправив до дому з діагнозом «гостра респіраторна інфекція». Стан пацієнта погіршувався, клінічна картина наростала, гр. Т. почав втрачати свідомість. Каретою швидкої медичної допомоги його було доправлений до реанімаційного відділення центральної районної лікарні, в якому він через день помер від менінгоенцифаліту, що не був встановлений прижиттєво.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте вид дефекту надання медичної допомоги. Підготуйте письмову консультацію для дружини гр.. Т. з висвітленням можливих способів і засобів захисту прав пацієнта та підготуйте необхідні процесуальні документи.

 

Задача 5. Громадянка М., перебуваючи на санаторно-курортному лікуванні, 21.11.2008 р. впала і через неналежний стан пішохідних доріжок (намерзання льоду) на території санаторію отримала ушкодження руки. Для надання медичної допомоги її було скеровано у травматологічне відділення ЦРЛ. Медичну допомогу пацієнтці надавав лікар-ортопед-травматолог, який встановив діагноз «перелом лівої променевої кістки в типовому місці зі зміщенням». Наклав гіпсову лангету та відправив пацієнтку в санаторій. Згідно з довідкою від 21.11.2008 р., гр. М. були проведені такі медичні втручання: рентгенографія, репозиція, гіпсова іммобілізація, рентген-контроль. Стан пацієнтки погіршувався, посилювався біль і набряк руки. Оскільки лікування в санаторії закінчувалось, гр. М. порадили звернутися до закладу охорони здоров’я за місцем проживання.

23.11.2008 р. гр. М. звернулась до міської поліклініки м. Д. зі скаргою на біль у кісті, набряк. Лікар-ортопед-травматолог діагноз, виставлений у ЦРЛ, підтвердив, проте зазначив, що рука депонована неналежно і без рентгензнімку провів повторну укладку гіпсової лангети. Протягом трьох місяців пацієнтка лікувалась амбулаторно, функція лівої руки була втрачена, загострились хронічні захворювання, розвинулось нове захворювання – стеноз карпального каналу зліва із посттравматичним невритом серединного нерву на рівні зап’ястка та порушення функцій лівої руки.

Вважаючи, що її права порушено, зокрема на якісну медичну допомогу, гр. М. звернулась до суду з вимогою про відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної наслідок неналежного надання медичної допомоги, вказавши в позові про стягнення 3781 грн. 20 коп. як матеріальної шкоди та 50 тис. грн. як моральної шкоди. У процесі розгляду справи було призначено судово-медичну експертизу, за результатами якої підготовлено висновок, у якому, зокрема , зазначалось: лікар міської поліклініки м. Д. зняв гіпсову лонгету і без повторного ренгенообстеження зробив повторну репозицію уламків; повторна репозиція перелому без попереднього рентгеноконтролю є тактичною помилкою; у записах міської поліклініки м. Д. недостатньо інформації стосовно необхідності повторної репозиції та нової фіксації перелому; на рентгенограмі від 21.11.2008 р. простежуються ознаки консолідації перелому недостатньо якісною репозицією фрагментів.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи має місце в описаному випадку дефект надання медичної допомоги, і якщо так, то в діях медичних працівників якого закладу (ів)? Підготуйте рішення суду у цій справі.

 

Творчі завдання

1. Охарактеризуйте правову природу такої юридичної конструкції, як «експертна помилка», наведіть дефініцію цього поняття і класифікацію видів експертних помилок.

2. Підготуйте есе на тему «Психологічна експертиза як інструмент для відшкодування моральної шкоди».

3. Розкрийте зв'язок ятрогеній з Міжнародною класифікацією хвороб 10 перегляду (МКХ-10) прийнятої 43-ю сесією ВООЗ.

 

Спеціальні джерела

Міжнародні та регіональні стандарти

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод /Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nred=995_004

2. Рекомендації Комітету міністрів ради Європи країнам-членам стосовно управління безпекою пацієнтів і запобігання небажаним явищам у сфері охорони здоров’я / Рада Європи, 29.05.2006 р. // Медичне право. – 2013. – 1 (11).

3. Положення про професійну відповідальність лікарів при лікуванні хворих на СНІД. Прийняте 40-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Відень, Австрія, вересень 1988 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/990_031

4. Положення про медичну недбалість. Прийняте 44-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Марабелла, Іспанія, вересень 1992 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-паієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1 (12.200). – К.: Медична Україна, 2000.

5. Міжнародна класифікація хвороб 10 перегляду (МКХ-10), ВООЗ, 43-я сесія ВООЗ [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en; http://mkb-10.com/; http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_icd10/? par=

6. Угода між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь про співробітництво в галузі судової експертизи. Міжнародний документ, Угода від 23.01.2009 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.minjust.gov.ua/23177

7. Угода між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Російської Федерації про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України і санітарно-епідеміологічих висновків Російської Федерації. Міжнародний документ, Угода від 28.01.2003 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov. ua/laws/show/643_165

8.Угода між Міністерством охорони здоров’я України і міністерством охорони здоров’я Республіки Білорусь про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоровяУкрпаїни і посвідчень про державну гігієнічну реєстрацію Республіки Білорусь. Міжнародний документ, Угода від 29.05.2002 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/112_040

Нормативно-правові акти України

1. ОсновизаконодавстваУкраїнипроохоронуздоровя:ЗаконУкраїнивiд19.11.1992р.[Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

2. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/4038_12

3. Питання медико-соціальної експертизи: Постанова Кабінету Міністрів України № 1317 від 03.12.2009 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show /1317-2009-п

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov .ua/laws/show/z-0705-98

5. Про затвердження Інструкції про проведення судово-медичної експертизи: Наказ МОЗ України № 6 від 17.01.1995 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov .ua/laws/show/z-0254-95

6. Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ України № 454 від 01.08.2011 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_ 20110801_454.html

7. Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності: Наказ МОЗ України № 189 від 09.04.2008 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov .ua/laws/show/z-0589-08

8. Про затвердження порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: Постанова Кабінету Міністрів України № 595 від 02.07.2008 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/595-2008-п

9. Про затвердження порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експерті працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України № 3660/5 від 3012.2011 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov .ua/laws/show/z-0002-12

10. Про затвердження Правил проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи: Наказ МОЗ України № 6 від 17.01.1995 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov .ua/laws/show/z-0256-95

11. Про порядок контролю якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України № 752 від 28.09.2012 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov .ua/laws/show/z-1996-12

13. Про створення клініко-експертної комісії Міністерства охорони здоровця України Наказ МОЗ України № 1110 від 18.12.2013 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20131218_1110.html

Рекомендована література

1. Білкун В.В. Судова медицина: підручник для студентів мед. Вузів / В.В. Білкун, Л.Л. Голубович, П.Л. Голубовуч. – К.: ЮРІНКОМ, 1999.

2. Мельник В.І. Організація і правові аспекти судово-психіатричних експертизи у кримінальному процесі: посібник для судових психіатрів / В.І. Мельник, А.В. Мельник. – К.: Наук. світ, 2005.

3. Права людини в сфері охорони здоров’я: практик. Посібник І. Берн, Т.Езер, ДЖ. Коен, Дж. Оверал, І. сенюта; за наук. Ред. І.Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.