Процедури та механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин. Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я

План заняття (2 години)

1. Поняття та види форм захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

2. Судова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

3. Позасудова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

4. Неюридичні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: самозахист, альтернативне розв’язання конфліктів, допомога незалежних громадських об’єднань, звернення до професійних медичних асоціацій. 

5. Міжнародні форми і засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

6. Поняття та види юридичної відповідальності суб’єктів медичних правовідносин. Звільнення від юридичної відповідальності: правові підстави. 

7. Відшкодування моральної шкоди за неналежне надання чи ненадання медичної допомоги: теоретико-практичні проблеми способу захисту.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте поняття юридичного конфлікту як підстави захисту прав суб’єктів медичних відносин.

2. Які форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Ви знаєте?

3. Назвіть основні засоби захисту прав пацієнтів за законодавством України.

4. Якими нормативно-правовими актами Ви будите користуватися для захисту порушених процесуальних прав, пов’язаних із строками розгляду справу?

5. Які акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ви знаєте?

6. Які неюридичні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Ви знаєте? Які, на вашу думку, є найдієвішими ?

7. Опишіть процедуру медіації у сфері охорони здоров’я. Якими є роль і значення посередництва як форми захисту суб’єктів медичних правовідносин?

8. Які міжнародні механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Вам відомі?

9. Проаналізуйте елементи складу медичного правопорушення. Які особливості характерні для правопорушення у сфері охорони здоров’я?

10. Які види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я передбачено чинним законодавством України?

11. Розкрийте суть цивільно-правової відповідальності у сфері охорони здоров’я.

12. Дайте характеристику нормативних умов настання цивільно-правової відповідальності у сфері охорони здоров’я.

13. Наведіть та проаналізуйте основні ознаки договірної відповідальності у сфері охорони здоров’я.

14. Назвіть види витрат, що включаються до суми відшкодування матеріальної шкоди за вчинення медичного правопорушення.

15. Назвіть особливості обґрунтування й принципи відшкодування моральної шкоди у сфері охорони здоров’я.

16. У чому полягають основні принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері охорони здоров’я?

17. Назвіть види адміністративних правопорушень, що можуть вчинятися суб’єктами медичних правовідносин.

18. Дайте характеристику поняття «обґрунтованого ризику» як обставин, що виключають злочинність діяння у сфері медичної діяльності.

19. Назвіть медичні злочини, за які працівники сфери охорони здоров’я можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності..

20. Охарактеризуйте особливості юридичної відповідальності пацієнтів.

 

Тести

1. Під яким номером правильно вказано обсяг поняття моральна шкода»?

1) фізичний біль і страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

2) душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

3) душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) приниження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи;

5) усі відповіді правильні.

 

2. Під яким номером правильно вказано строк, протягом якого Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, після виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина, можна подати звернення у письмовій формі?

1) протягом 10 днів;

2) протягом років;

3) протягом 6 місяців:

4) протягом року, а у виняткових обставин – не більше двох років;

5) протягом місяця, а у виняткових обставинах – не більше року.

 

3. Під яким номером правильно вказано умову, за якою ризик як обставина, що виключає злочинність діяння, визнається виправданням?

1) мети, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком;

2) мета, що була поставлена, найефективніше могла бути досягнута дією, поєднаною з ризиком;

3) особа яка допустила ризик, вважала, що зможе відвернути шкоду;

4) особа, яка допустила ризик, зробила це для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законам правам цієї людини або інших осіб;

5) мета, що була поставлена, своєчасно могла бути досягнута дією, поєднаною з ризиком.

 

4. Під яким номером правильно вказано об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 141 Кримінального кодексу України «порушення прав пацієнта»

1) проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта;

2) заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу;

3) ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником;

4) невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення;

5) незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною.

 

5. Під яким номером правильно вказано умову здійснення планової перевірки дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики?

1) письмове повідомлення;

2) письмове повідомлення не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення;

3) усне повідомлення;

4) усне повідомлення ніж за день до дня її проведення;

5) письмове повідомлення не пізніше ніж за день до дня її проведення.

 

6. Під яким номером правильно вказано об’єктивну сторону складу адміністративного правопорушення, визначеного в ст. 45 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу»?

1) ухилення від обстеження осіб, щодо яких є достатні дані про те, що вони хворі на венеричну хворобу, продовжуване після попередження, зробленого їм органами охорони здоров’я;

2) відмова від обстеження осіб, які були у контакті з хворим на венеричну хворобу;

3) ухилення від обстеження осіб, які були у контакті з хворим на венеричну хворобу і потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження, зробленого органами внутрішніх справ;

4) ухилення від обстеження осіб, щодо яких є підозра, що вони хворі на венеричну хворобу;

5) ухилення від обстеження осіб, які були у контакті з хворими на венеричну хворобу і потребують профілактичного лікування.

 

7. Під яким номером правильно вказаний суб’єкт. До якого слід пред’являти цивільний позов у кримінальній справі, пов’язаній з неналежним наданням медичної допомоги?

1) заклад охорони здоров’я, а  обвинувачений виступатиме третьою особою, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні цивільного відповідача;

2) обвинувачений, який виступатиме відповідачем по справі;

3) заклад охорони здоров’я, а третьої особи в цьому випадку не передбачено чинним законодавством;

4) заклад охорони здоров’я та обвинувачений, які виступають співвідповідачами у справі;

5) жодна з відповідей не є правильною.

 

8. Під яким номером правильно вказано суб’єкта відповідальності за моральну шкоду, заподіяну працівником під час виконання трудових обов’язків?

1) юридична або фізична особа, з якою працівник перебуває у трудових відносинах;

2) працівник, який заподіяв моральну шкоду при виконанні своїх трудових обов’язків;

3) юридична або фізична особа, з якою працівник перебуває у трудових відносинах, і працівник як співвідповідач;

4) юридична особа, з якою працівник перебуває у трудових відносинах;

5) усі відповіді неправильні.

 

9. Під яким номером правильно визначено документ, який зазначає трудовий порядок у закладі охорони здоровя7

1) статут про дисципліну;

2) положення про дисципліну;

3) правила внутрішнього трудового розпорядку;

4) дисциплінарний статут;

5) наказ про дисципліну.

 

10. Під яким номером правильно вказана характеристика, притаманна розгляду медичної справи в порядку цивільного провадження?

1) позовна давність не поширюється на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смерті;

2) позивач не додає до позовної заяви копії документів у справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смерті;

3) від сплати судового збору звільняються позивачі – за поданням позовів про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача;

5) усі відповіді правильні.

 

Задачі

Розв’яжіть ситуаційну задачу. Лікар стоматолог через власну неуважність замість новокаїну набрав у шприц формалін і вві його в нижню щелепу гр. Д., 1968 р. н. Внаслідок цих дій настав некроз кісткової і м’яких тканин, на лиці і шиї утворилася виразка, яка не гоїлася більше місяця, потім заміть виразки від нижньої шелепи до нижньої третини шиї сформувався рубець, який привів підборіддя  до грудини.

Запитання: до якого виду юридичної відповідальності можна притягнути лікаря-стоматолога? Як слід кваліфікувати дії лікаря? Оберіть правильний варіант відповіді:

1) Кримінальної відповідальності; кваліфікація дій за. ч.2. ст. 140 Кримінального кодексу України;

2) цивільно-правової відповідальності;

3) кримінальної відповідальності; кваліфікація дій за ч. 2 ст. 139 Кримінального кодексу України;

4) кримінальної відповідальності; кваліфікація дій за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України;

5) кримінальної відповідальності; кваліфікація дій за ч. 1 ст. 139 Кримінального кодексу України.

 

Розв’яжіть ситуаційну задачу. Лікар Т. був притягнутий до дисциплінарної відповідальності від повільності, на нього було накладено дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Працівник з рішенням головного лікаря не погодився, зазначивши, що сумлінно виконував професійні обов’язки, крім того, є членом профспілкового органу, який не давав згоди на притягнення його до відповідальності.

Запитання: чи потрібна згода профспілкового органу на притягнення до дисциплінарної від повільності лікаря Т.? Оберіть правильний варіант відповіді:

1) застосування виду дисциплінарного стягнення, як догана, здійснюється без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації;

2) притягнення до дисциплінарної відповідальності (незалежно від виду) працівника, який є членом виборного профспілкового органу, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членом якого він є;

3) застосування такого виду дисциплінарного стягнення, як догана, здійснюється за обов’язкового погодження з виборним органом первинної профспілкової організації незалежно від членства в ній;

4) притягнення до дисциплінарної відповідальності медичних працівників здійснюється без погодження з профспілковими органами незалежно від членства у них;

5) притягнення до дисциплінарної відповідальності лише у вигляді звільнення працівника допускається за попередньою згоди виборного профспілкового органу, членом якого він є.

 

Задача 1. У квітні 2006 р. гр. Ц. звернувся за медичною допомогою до лікаря-кардіолога центральної районної лікарні гр. Т з приводу поганого самопочуття. Лікар, подивившись попередньо зроблене ЕКГ серця, жодних відхилень не виявив. Оглянувши шию пацієнта, лікар дійшов висновку, що зважаючи на зріст гр. Ц., у нього може бути защемлення. Після медичного втручання з вправляння диску в шийному відділі хребта стан пацієнта значно погіршився. З кінця квітня і до початку червня гр. Ц. перебував на лікування у спеціалізованій клінічній лікарні. Було встановлено діагноз – «підвивих атланто-аксіального з’єднання» та призначене лікування, зокрема фіксуючий комірець. Після службової перевірки, здійсненої управлянням охорони здоров’я, встановлено, що лікар сертифікату на масаж і мануальну терапію не має. У висновку експерт відзначив, що лікар-кардіолог не повинен був проводити жодних фізичних маніпуляцій на шийному відділі хребта хворого. Лікар міг спричинити травму – розтягання м’язів шиї, що супроводжувалося відчуттям болю. Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть, які правові та деонтологічні норми було порушено. До якого виду юридичної відповідальності можна притягнути медичного працівника за вчинене діяння? Підготуйте процесуальні документи, необхідні для захисту прав пацієнта гр. Ц.

 

Задача 2. У районній лікарні гр. Н. народила дочку, 7 вересня 2003 р. вони були виписані з медичного закладу додому. 7 жовтня 2003 р. гр. Н. з дитиною були госпіталізовані до інфекційної лікарні у зв’язку з захворюванням дитини. 9 жовтня 2003 р. гр. Н. почала скаржитися на болі в животі, внаслідок чого була оглянута лікарями-гінекологами перинатального центру та консультована доцентами гр. Л. та гр.Д., які патології, пов’язаної з із статевими органами і перенесеними пологами, не виявили. Того ж дня гр.. Н. була скерована на обстеження до обласної лікарні, не її оглянули лікарі-хірурги, які виключили гостру хірургічну патологію. Хвора повернулася до інфекційного відділення з діагнозом « ентерит». У з візку з різким погіршенням стану здоров’я 10 жовтня 2003 р. близько 18-ї год. гр. Н. була госпіталізована до обласної лікарні, де 11 жовтня 2003 р. їй була проведена операція на черевній порожнині, під час якої доцент Л., який на підставі договору про співпрацю між закладом і ВНЗ провадив лікувально-консультативну роботу, знов був запрошений для огляду хворої як консультант. О 4 год. 40 хв. 11 жовтня гр. Н померла.

Патологоанатомічним дослідженням встановлено, що безпосередньою причиною смерті гр. Н. став сепсис, сентиміція як ускладнення післяпологового метро ендометриту, розлитий фібрінозно-гнійний перитоніт. Між заключним клінічним і патологічним діагнозами є розбіжності у визначенні основного захворювання, що пов’язане з недообстеженням хворої, не був діагностований післяпологовий метро ендометрит. Також запізно діагностовано розлитий перитоніт і пізно проведене оперативне втручання, що мало вплив на летальний кінець

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, за умови повного діагностичного 9 жовтня 2003 р., виявлення захворювання та негайно розпочатого лікування була можливість врятувати життя гр. Н.

Дайте правову оцінку ситуації. До якого виду юридичної відповідальності та кого саме з медичних працівників слід притягнути у цій ситуації? Яку відповідальність повинен нести доцент гр. Л? Підготуйте процесуальні документи, необхідні для захисту інтересів гр. Д., яка є матір’ю померлої гр. Н.

 

Задача 3. У приймальне відділення лікарні швидкої медичної допомоги привезли гр. Ю. з ножовим пораненням у живіт, яке йому заподіяв невідомий на вулиці. Дізнавшись про це, заклад охорони здоров’я прийшла донька пацієнта. Схвильована жінка запитала лікаря  про діагноз, стан і можливі наслідки поранення батька. Лікар заспокоїв дочку пацієнта, повідомивши, що нічого небезпечного немає, непроникаюча рана оброблена, вживати їжу йому можна, а через кілька днів батька випишуть. Наступного дня стан батька  різко погіршився, з’явився сильний біль у черевній порожнині, живіт став сильно «здуватись». Дочка засумнівалася у правильності діагностики й попросила лікаря уточнити діагноз, але той  відповів, що переконаний у його правильності. Зранку наступного дня у маніпуляційному кабінеті пацієнт на очах доньки помер.

Жінка звернулася до лікаря з бажанням з’ясувати причини смерті батька, на що лікар сухо відповів, що на розтині встановлять. Після розтину з’ясувалося, що поранення було проникаючим, з пошкодженням тонкої кішки, а це призвело до розвитку перитоніту, а відтак, – смерті хворого. З’ясувавши причини смерті донька прийшла до лікаря, аби поговорити. Але медик сказав, що зайнятий і ухилився від бесіди, так було і наступного дня. 

Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть, які правові та деонтологічні норми було порушено в описаній ситуації? Здійсніть кваліфікацію дій медичного працівника, до якого виду юридичної відповідальності його можна притягнути? Підготуйте для доньки пацієнта Ю. письмову консультацію, висвітивши способи захисту її прав.

 

Задача 4. Громадянин А. 1938 р. н. звернувся до лікаря-терапевта амбулаторно-поліклінічного закладу зі скаргами на біль голови, підняття тиску. У цей день він, незважаючи на вік і стан здоров’я, провів в очікуванні практично всю зміну цього лікаря, оскільки вона приймала пацієнтів не кваплячись, а також відлучалася зі свого кабінету без жодних пояснень хворим, що очікували в черзі. За 30 хв. До закінчення своєї роботи лікар повідомила, що сьогодні вже більше нікого приймати не буде, оскільки повинна написати багато медичних документів. Лікар повідомила, що всі, хто не отримав допомоги сьогодні, можуть, зважаючи на їх стан, який вона оцінила «на око», прийти на прийом в інший день.

Дайте правову оцінку ситуації. Які права людини в сфері охорони здоров’я порушено в цьому випадку? З’ясуйте, до якого виду юридичної відповідальності може бути притягнутий лікар? Підготуйте скаргу від імені гр. А. на дій лікаря-терапевта амбулаторно-поліклінічного закладу.

 

Задача 5. Батько гр. Н. 2008 р. н., що був травмований, викликав лікаря П. додому, бо в поліклініці йому відмовили в наданні медичної допомоги, оскільки він зареєстрований за місцем проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж заклад охорони здоров’я. У зв’язку з цим лікар вимагав від батька пацієнта оплатити свій візит, а оскільки в нього не було необхідної суми, то лікар відмовився надавати медичну допомогу безоплатно, а лише дав пораду. Наступного дня стан житини погіршився, розвинулось ускладнення, що спричинило ампутацію ноги.

Хто з медичних працівників не дотримався положень чинного законодавства? Які права пацієнта у цьому випадку порушено? До якого виду юридичної відповідальності можна притягнути лікарів? Підготуйте процесуальні документи, необхідні для захисту інтересі пацієнта гр. Н.

 

Творчі завдання

1. Проаналізуйте положення Постанови Пленуму верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» та складіть алгоритм доказування факту заподіяння моральної шкоди у сфері охорони здоров’я.

2. Складіть позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної неналежним наданням медичної допомоги (фабула довільна).

 

 

Спеціальні джерела

Міжнародні та регіональні стандарти

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод /Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nred=995_004

2. Рекомендації Комітету міністрів ради Європи країнам-членам стосовно управління безпекою пацієнтів і запобігання небажаним явищам у сфері охорони здоров’я / Рада Європи, 29.05.2006 р. // Медичне право. – 2013. – 1 (11).

3. Положення про професійну відповідальність лікарів при лікуванні хворих на СНІД. Прийняте 40-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Відень, Австрія, вересень 1988 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/990_031

4. Положення про медичну недбалість. Прийняте 44-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Марабелла, Іспанія, вересень 1992 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-паієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1 (12.200). – К.: Медична Україна, 2000.

5. Рекомендація про прихильність принципам етичних стандартів ВМА. Прийнята 46-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Стокгольм, Швеція, вересень 1994 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-паієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1 (12.200). – К.: Медична Україна, 2000.

6. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників. Прийнята 37-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Брюзель, Бельгія, жовтень 1985 р. .[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_325

7. Мадридська декларація про професійну автономію і самоуправління. Прийнята 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-паієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1 (12.200). – К.: Медична Україна, 2000.

8. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнятий 44-ю ГА Всесвітньою медичною асамблеєю, Лондон, Англія, жовтень 1949 р., доповн. і зміни 22-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Сідней, Австралія, серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /990_002

9. Женевська декларація. Прийнята 2-ю ГА Всесвітньої медичної асамблеї Женева, Швецарія, вересень 1948 р.,доповн. і зміни 22-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Сідней, Австралія, серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р., 46-ю ГА Всесвітньої медичної асамблеї, Стокгольм, Швеція, вересень 1994 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /990_001

Нормативно-правові акти України

1. КонституціяУкраїнивід28.06.1996р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Кодекс законів про працю Українивід10.12.1971р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/332-08

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. .[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731_10

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2341_14

5. Кримінально процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651_17

6. ЦивільнийкодексУкраїнивід16.01.2003р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

7. Цивільно процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1618_15

8. ОсновизаконодавстваУкраїнипроохоронуздоровя:ЗаконУкраїнивiд19.11.1992р.[Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

9. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. [Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov. ua/laws/show/393/96-D0%B2%D1%80

10. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р.[Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

11. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. [Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/1789-12

12. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. [Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776/97-D0%B2%D1%80

13. Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Указ Президента України від 11.08.2011 р.Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/811-2011

14. Інструкція про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України № 9 гн від 21.06.2011 р. Електроннийресурс].Режимдоступу:http://gp.gov.ua/ua/file_ downloader.html?_m=fslib&_t...c

15. Про затвердження Інструкції про порядок введення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події положень про комісії: Наказ МВС України № 1050 від 1911.2011 р. Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12

16. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України № 49 від 02.02.2011 р. Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11

17. Про затвердження Положень про порядок работи зі зверненнями громадян і організації особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 1177 від 10.10.2004 р. Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04

18. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Наказ МОЗ України від 10.02.2011 р. № 80 Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0634-11

19. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Пленум Верховного Суду України; Постанова від 27.03.1992 р. № 6 Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92

20. Про Судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Пленум Верховного суду України; Постанова від 31.03.1995 р. № 4 Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95

Рекомендована література

1. Байда А.А. Уголовнаяответственность за незаконнуюврачебнуюдеятельность: монографія / А.А. Байда. – Харьков: Одисей, 2009.

2. Егоров К. Правомерныйвред в медицине. – М.: Статут. 2001.

3. Права людини в сфері охорони здоров’я: практик. Посібник І. Берн, Т.Езер, ДЖ. Коен, Дж. Оверал, І. сенюта; за наук. Ред. І.Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

4. Сидоров П.И. Правоваяответственностьмедицинскихработников: учебн. Пособие / П.Н. Сидоров, А.Г. Соловьев, Г.Б. Дерегин. – М. : МЕДпресс-информ, 2004.

5. Стеценко С.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – К.: Атіка, 2010.

6. Уголовный кодекс для врача. – Донецк: ИздательЗаславский А.Ю., 2010.

 2. Конвенціяпрозахистправтагідностілюдинищодозастосування біологіїтамедицини:Конвенціяпроправалюдинита біомедицину/Рада Європи,від04.04.1997р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод /Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_004

4. Загальна декларація прав людини / ООН, 10.12.1948 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015

5. Венеціанська декларація прав людини стосовно невиліковних захворювань. Прийнята 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_017