Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

План заняття (2 години)

1. Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні та регіональні стандарти і національні акти.

2. Права пацієнта в різних сферах медичної діяльності..

3. Правове регулювання обов’язків пацієнта в Україні.

4. Правове регулювання професійних прав та обов’язків медичних працівників.

5. Правовий статус лікуючого лікаря за національним законодавством.

6. Професійна етика та медична деонтологія при провадження медичної практики.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть необхідні умови набуття фізичною особою статусу пацієнта.

2. Вкажіть міжнародні та регіональні стандарти, присвячені правовому статусу пацієнта і медичного працівника.

3. Наведіть визначення поняття «Пацієнт» і вкажіть їх види (пацієнтів).

4. Проаналізуйте суть права пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікування в закладах охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників.

5. Розкрийте суть права пацієнта на відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди.

6. Охарактеризуйте особливості дотримання прав людини при наданні медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

7. Назвіть загальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України.

8. Розкрийте зміст обов’язку пацієнта виконувати медичні приписи лікуючого лікаря та правові наслідки його невиконання.

9. Назвіть спеціальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України.

10. Визначте поняття «Медичний працівник».

11. Назвіть загальні права медичних працівників, передбачені чинним законодавством України.

12. Якими професійними правами володіють медичні працівники при наданні медичної допомоги?

13. Які вимоги висуваються до особи, яка має намір провадити медичну чи фармацевтичну діяльність.

14. Які законодавчі обмеження встановлені щодо медичних і фармацевтичних працівників під час провадження ними професійної діяльності?

15. охарактеризуйте особливості організації та функціонування системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів) в Україні.

16. Розкрийте суть концепції медичного нейтралітету.

17. Розкрийте зміст права медичних працівників на належні умови праці.

18. Окресліть особливості правового статусу лікуючого лікаря за законодавством України.

19. Розмежуйте поняття «медична деонтологія», «професійна етика», «медична етика», «біоетика».

20. Назвіть акти, які регламентують питання професійної етики та медичної деонтології.

 

Тести

1. Під яким номером правильно зазначеноспеціальне професійне право медичних працівників?

1) на пільгове надання життя і забезпечення телефоном4

2) на соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;

3) на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки та практики;

4) на належні умови професійні діяльності;

5) на обмеження обсягу надання медичної інформації в особливих випадках, коли повна інформація може завдати шкоди здоров’ю пацієнта.

 

2. Під яким номером правильно вказано тривалість перерви в медичній практиці, що не дозволяє лікарю повернутися до роботи без попереднього стажування?

1) 3 місяці;

2) 1 рік4

3) 3 роки;

4) 5 років;

5) 6 років.

 

3. Під яким номером правильно визначено вид атестації медичних спеціалістів з медичною освітою?

1) атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії:

2) атестація підвищення кваліфікаційної категорії;

3) атестація на покращання кваліфікації спеціаліста;

4) атестація на підвищення кваліфікаційного рівня;

5) атестація на присвоєння кваліфікації.

 

4. Продовжить дефініцію: «Медична практика – це діяльність пов’язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на …».

1) сприяння поліпшенню здоров’я;

2) покращання самопочуття громадян;

3) реабілітацію військових;

4) реабілітацію ветеранів війни;

5) визначення стану захворюваності.

 

5. Під яким номером правильно вказано поняття, що визначене так: «Процес обговорення клінічного випадку за допомогою захищених телекомунікацій та інших комп’ютерно-інформаційних, програмно-апаратних засобів з метою прийняття лікарем найбільш оптимального та своєчасного клінічного рішення»?

1) телеметрія;

2) телемедична консультація;

3) телемедицина;

4) телемоніторинг;

5) домашнє телеконсультування

 

6. Під яким номером правильно вказано умову здійснення права на вільний вибір закладу охорони здоров’я?

1)якщо пацієнт має можливість оплатити, за потреби, вартість лікарських засобів;

2) якщо в пацієнта виявлено симптоми захворювання;

3) якщо заклад охорони здоров’я має можливість забезпечити відповідне лікування;

4) якщо пацієнт зареєстрований у тій самій адміністративній одиниці, в якій знаходиться заклад охорони здоров’я;

5) якщо в закладі охорони здоров’я медичні працівники можуть запропонувати свої послуги.

 

7. Під яким номером правильно зазначено підставу, за якою лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого?

1) у разі, коли пацієнт перешкоджає лікареві виконувати свої професійні обов’язки;

2) у разі, якщо пацієнт порушує правила трудового розпорядку;

3) якщо лікар діє у складі консиліуму;

4) якщо лікар не є лікуючим, проте провадить медичне втручання;

5) у разі порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

 

8. Під яким номером правильно вказано особи, які мають право провадити медичну діяльність?

1) особи, які мають відповідні знання4

2) особи, які пройшли кваліфікаційне погодження;

3) особи, які не мають судимості;

4) особи, які провадять підприємницьку діяльність;

5) особи. Які мають відповідну спеціальну освіту.

 

9. Під яким номером правильно вказано складові Клятви лікаря України7

1) незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі;

2) зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людини;

3) дотримуватися правил професійної етики, не приховувати правди, якщо вона не зашкодить хворому;

4) постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;

5) усі відповіді правильні.

 

10. Під яким номером правильно вказано осіб, які зобов’язані надавати медичну допомогу у невідкладному стані?

1) громадяни України;

2) учасники подій, у зв’язку з якими;

3)спеціалісти з медичної допомоги;

4) працівники органів внутрішніх справ;

5) кваліфіковані медичні працівники.

 

Задачі

Задача 1.  Громадянка М., працюючи лікарем туберкульозного диспансеру, захворіла на закриту форму туберкульозу. Після тривалого та вартісного лікування гр. М. звернулася до головного лікаря із заявою про відшкодування їй коштів на лікування. Головний лікар відмовив гр. М., посилаючись на те, що вона була повідомлена про наслідки, які можуть настати у процесі діяльності, в момент прийняття її на роботу. Громадянка М. звернулася до працівників з охорони праці з вимогою відшкодувати їй витрати на лікування. Працівник відділу охорони праці пояснив, що таке відшкодування можливе лише за умови. Що цей факт буде підтверджений висновком медико-соціальної експертної комісії. Зібравши всі необхідні документи, в т.ч. висновок МСЕК про наявність професійного захворювання. Гр. М. звернулася до суду з позовом про відшкодування матеріальної та маральної шкоди у зв’язку з професійним захворюванням.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи порушено професійні права медичного працівникав цьому випадку? Підготуйте для гр. М. позивну заяву.

 

Задача 2.  Громадянин. Д. перебуваючи на лікуванні в гастроентерологічному відділенні Ж. міської лікарні у зв’язку з загостренням гастриту. Пацієнту було призначено курс лікування, на який він погодився, але приписів лікарів дотримувався непослідовно. Медичні сестри неодноразово скаржилися лікуючому лікарю на те, що незважаючи на її прохання і пояснення, пацієнт відмовлявся від таблетованого лікування, палить у коридорі відділення, порушує режим дієтичного харчування. Лікуючий лікар також відзначив те, що пацієнт полишав стаціонар, не інформуючи про це медичний персонал, неодноразово був відсутній на ранішніх і вечірніх обходах не дотримувався медичних приписів.

Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть, яким чином адміністрація закладу охорони здоров’я, лікуючому лікарю слід реагувати на таку поведінку пацієнта? Чи має право лікуючий лікар відмовитись від подальшого ведення пацієнта? Підготуйте письмову консультацію лікуючому лікарю визначте в ній алгоритм дій лікаря спрямованих на відмову від подальшого ведення пацієнта.

 

Задача 3.У дитячу обласну лікарню було госпіталізовано 20-річного хлопчика, який випав з балкону 5-го поверху й отримав тяжкі ушкодження, що спричинили гостру кровотечу, розвиток геморагічного шоку. Лікарі, провівши обстеження, встановили, що необхідне термінове переливання крові, однак батьки згоди на таке втручання не дали, мотивуючи тим, що така процедура може бути небезпечною для дитини. Яка може заразитися ВІЛ-інфекцією, гепатитом В і С. Лікарі поінформували батьків про можливі наслідки для їх сина, але батьки наполягали на тому, аби кров не переливали.

Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть, яким чином треба реагувати на таку поведінку батьків пацієнта, якими є Ваші поради, спрямовані на вирішення конфлікту з батьками хлопчика? Підготуйте для лікарів письмову консультацію, запропонуйте їм алгоритм їх дій у спірній ситуації.

 

Задача 4. Лікар-кардіолог другої категорії О. виявив бажання взяти участь у Всеукраїнському конгресі кардіологів для підвищення власного професійного рівня і звернувся до адміністрації лікарні з відповідною заявою. Головний лікар запропонував лікарю О. взяти неоплачувану відпустку терміном на 3 дні та відвідати захід за власний рахунок, мотивуючи свою позицію тим, що у бюджеті лікарні не передбачено коштів на участь лікарів у подібних заходах. Через небажання втратити заробітну плату за час перебування на конгресі та брак власних коштів, необхідних для проїзду і проживання в іншому місті, лікар о, вирішив не брати участі в конгресі.

Дайте правову оцінку описаної ситуації. Чи правомірною є пропозиція головного лікаря з приводу умов участі лікаря-кардіолога в конгресі? Чи порушені права медичного працівника в цьому випадку, я якщо так, то які?

 

Задача 5.  Лікар В., яка працювала в одному з дослідницьких інститутів, провела спільно з медичною сестрою аборт гр.. Д. в непридатному для цього приміщенні. Під час втручання виникла сильна кровотеча, пацієнтка почала втрачати свідомість. Тоді лікар попросила медичну сестру викликати таксі.

Громадянку Д. посадили в машину, вивезли її з інституту, і залишили в парку на лавці. Медичні працівники викликали бригаду екстреної медичної допомоги, а самі пішли. Жінку в непритомному стані привезли в обласну лікарню де вдалося врятувати її життя.

Дайте правову оцінку описаної ситуації. Які права пацієнта в цій ситуації були порушені? Як слід кваліфікувати дії медичних працівників. Як слід кваліфікувати дії медичних працівників? Підготуйте для гр.. д. письмову консультацію, окресливши можливі механізми захисту її прав.

 

Творчі завдання

1. Підготуйте есе на тему «Право плода на життя: аргументувати «за» і «проти»».

2. Проаналізуйте рішення Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я (3-5 рішень на вибір) і висвітліть його правові позиції щодо захисту прав людини в контексті надання медичної допомоги.

3. Підготуйте звернення до спільного доповідача з прав на найвищій досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я щодо будь-якого питання, пов’язаного з порушенням прав людини у сфері охорони здоров’я, яке Ви вважаєте актуальним і систематичним.

 

Спеціальні джерела

Міжнародні та регіональні стандарти

1. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зв складу збройних сил на морі / ООН, 12.08.1949 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_152

2. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях /ООН, 12.08.1949 р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_151

3. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни / ООН, 12.08.1949 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_154

4. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими / ООН, 12.08.1949 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_153

5. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 08.06.1977 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_199

6. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р, що стосується захисту жертв збройних конфліктів не міжнародного характеру (Протокол ІІ), від 08.06.1977 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/995_200

7. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань № 18 / МОП, 10.06.1925 р. № 18 [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/993_112

8. Загална декларація прав людини / ООН, 10 грудня 1948 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_015

9. Загальна декларація прав людини / ООН, 10.12.1948 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/995_015

10. Конвенціяпрозахистправтагідностілюдиниу зв’язку з використанням досягнень біологіїтамедицини:Конвенціяпроправалюдинита біомедицину/Рада Європи,від04.04.1997р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/994_334

11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, 04.11.1950 р. Конвенціяпрозахистправтагідностілюдинищодозастосування біологіїтамедицини:Конвенціяпроправалюдинита біомедицину/Рада Європи,від04.04.1997р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nred=995_004

12. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 904 (1988) «Про захист гуманітарних медичних місій» від 30.06.1988 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://assembly. com.int/Documents/AdoptedText/ta88/eres904.ntm

13. Пропозиції Комітету міністрів державам учасницям відносно правил, які стосуються автоматизованих банків медичних даних № R (81) 1 Рада Європи, 23.01.1981 р. // Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України , 2000.

14. Рекомендації Комітету міністрів державам учасницям відносно проблеми пацієнта як активного учасника власного лікування № R (80) 4 Рада Європи, 30.04.1980 р. // Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

15. Декларація про політику в царині дотримання прав пацієнтів в Європі/ Європейська нарада з прав пацієнтів. Амстердам, 1994 р // Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України , 2000.

16. Рекомендації щодо медичного обслуговування / МОП, 12.05.1944 р. № 69 [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_216

17. Принципи медичної етики. Резолюції 37/194 Генеральної Асамблеї ООН, 18.12.1982 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_285

18. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнятий 44-ю ГА Всесвітньою медичною асамблеєю. Лондон, Англія, жовтень 1949 р. доповн. і зміни 22-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Сідней, Австралія, серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

19. Женевська декларація. Прийнята 2-ю ГА Всесвітньою медичною асамблеєю. Женева, Швеція, вересень 1948 р., доповн. і зміни 22-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Сідней, Австралія, серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р., 46-ю ГА Всесвітньою медичною асамблеєю. Стокгольм, Швеція, вересень 1994 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_001

20. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників Прийнята 37-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Брюссель, Бельгія, жовтень 1985 р. 22-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Сідней, Австралія, серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/995_325

21. Мадридська декларація про професійну автономію і самоуправління. Прийнята 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р. // Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К. : Медицина України, 2000.

22. Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта. Прийнята 40-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Відень, Австрія, вересень 1988 р. // Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

23. Декларація про медичну освіту. Прийнята 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р. // Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

24. Резолюція про права людини. Прийнята 42-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Каліфорнія, США, жовтень 1990 р., доповн. і зміни 45-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Будапешт, Угорщина, жовтень 1993 р., доповн. і зміни 46-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Стокгольм, Швеція, вересень 1994 р. // Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

25. Резолюція про прихильність принципам етичних стандартів ВМА. Прийнята 46-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Стокгольм, Швеція, вересень 1994 р. // Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

26. Положення про доступність медичної допомоги. Прийняте 40-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Відень, Австрія, вересень 1988 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nred=990_030

27. Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта. Прийнята 45-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Будапешт, Угорщина, жовтень 1993 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nred=990_056

28. Положення про використання комп’ютерів в медицині. Прийняте 27-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Мюнхен. ФНР, жовтень 1973 р., доповн. і зміни 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція. Італія, жовтень 1983 р. Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

29. Положення про медичне обстеження, «телемедицину» і медичну етику. Прийняте 44-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Марбелла, Іспанія, вересень 1992 р. Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

30. Положення про вільну участь у медичних зборах. Прийняте 36-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Сінгапур, жовтень 1984 р. Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

31. Положення про медичну недбалість. Прийняте 44-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Марбелла, Іспанія, вересень 1992 р. Права пацієнта в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Вип. 1. (12.2000). – К.: Медицина України, 2000.

Нормативно-правові акти України

1. КонституціяУкраїнивід28.06.1996р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. ЦивільнийкодексУкраїнивід16.01.2003р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/435-15

3. ОсновизаконодавстваУкраїнипроохоронуздоровя:ЗаконУкраїнивiд19.11.1992р.[Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

4.ПровиконаннярішеньтазастосуванняпрактикиЄвропейськогосудузправлюдини:ЗаконУкраїнивід23.02.2006р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/3477-15

5. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. [Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%DO%B2%D1/80

6. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 05.07.2012 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5081-17

7. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1645-14

8. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05.07.2001 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2586-14

9. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1972-12

10. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

11. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16.07.1999 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1007-14

12. Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я: Наказ МОЗ України № 261 від 26.032010 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn20100326_261 .html

13. Про організацію паліативної допомоги в Україні: Наказ МОЗ України № 41 від 21.01. 2013 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13 

Рекомендована література

1. Права людини в сфері охорони здоров’я: практик. Посібник І. Берн, Т.Езер, ДЖ. Коен, Дж. Оверал, І. сенюта; за наук. Ред. І.Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

2. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права)Н навч. Посіб. / В.О. Галай, С.К. Гречашок, І.Я. Сенюта та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая. – К.: КНТ, 2009.

3. Радиш Я.Ф. Медичне страхування: навчальний посібник/ Я.Ф. Радиш: Націанальна академія держ. управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2005.

4. Рудень В.Р. Страхова медицина і медичне страхування: Навчальний посібник/ В.Р. Рудень. – Львів, 1999.

5. Сенюта І.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: монографія / І.Я. Сенюта. – Львів: Астролябія, 2007.

6. Стеценко С.Г. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов. – К., 2010.

7. СтеценкоС.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – К.: Атіка, 2010.

8. Стеценко С.Г. Медичне право України (правове забезпечення лікарської таємниці) / С.юГ. Стеценко, І.В. Шатовська. – К.: Атіка, 2010.