Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони здоров’я.Правова природа медичної допомоги та медичної послуги.

 

План заняття (2 години)

1. Поняття господарської діяльності у сфері охорони здоров’я.

2. Порядок та умови ліцензування господарської діяльності з медичної практики. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

3. Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання у сфері охорони здоров’я. Акредитація закладів охорони здоров’я.

4. особливості правового статусу фізичних осіб підприємців як суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

5. Загальне положення про страхування у сфері охорони здоров’я.

а) поняття та принципи страхування;

б) суб’єкти та об’єкти страхових правовідносин у сферіохорони здоров’я;

в)види та форми страхування у сфері охорони здоров’я;

г) мета та завдання страхування у сфері охорони здоров’я;

д) загальнообов’язкове медичне страхування: національні реалії і перспективи.

6. Поняття, ознаки та види медичної допомоги.

7. Медична послуга як об’єкт медичних правовідносин. Договір про надання медичних послуг.

 

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Що таке заклад охорони здоров’я?

2. Які суб’єкти мають право провадити господарську діяльність з медичної практики?

3. Дайте визначення поняття «медична практика».

4. Який порядок провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я передбачений чинним законодавством України?

5. Охарактеризуйте порядок ліцензування закладів охорони здоров’я.

6.Охарактеризуйте порядок акредитації закладів охорони здоров’я.

7. Які нормативно-правові акти регламентують умови господарської діяльності з медичної практики?

8. Назвіть підстави для анулювання ліцензії на господарську діяльність з медичної практики.

9. Окресліть обсяг права на медичну допомогу за законодавством України?

10. Дайте визначення поняття «медична послуга» та назвіть її ознаки?

11. Охарактеризуйте порядок надання платних медичних послуг?

12. Розкрийте співвідношення понять «медична послуга» і «медична допомога»?

13. Окресліть співвідношення понять «страхова медицина» та «медичне страхування?

14. Охарактеризуйте принципи страхової медицини.

15. Назвіть основні завдання медичного страхування.

16. Наведіть класифікацію видів медичного страхування.

17. Укажіть особливості обов’язкового та добровільного медичного страхування.

18. Які права має застрахована особа, згідно з договором медичного страхування.

19. Назвіть законодавчо встановлені випадки обов’язкового страхування медичних працівників?

20. Окресліть коло суб’єктів медичного страхування.

21. Якими є переваги і недоліки загальнообов’язкового медичного страхування?

22. Що таке «страхування медичних витрат»?

23. Назвіть та проаналізуйте основні ознаки договору про надання медичної послуги.

24. Охарактеризуйте суб’єктний склад і зміст договору про надання медичної послуги.

25. Назвіть істотні умови договору про надання медичної послуги.

 

Тести

                  1. Назвіть терміносполучення, визначення якого наведене: «Юридична особа будь якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідних ліцензій та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників це – …»

1) заклад охорони здоров’я;

2) медична установа;

3) санітарно-епідеміологічна служба;

4) госпіталь;

5) наркодиспансер.

 

2. Під яким номером правильно визначено поняття, якому відповідає таке визначення: «Діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами це – …

1) медичне обслуговування;

2) медична допомога;

3) лікувально-профілактична допомога;

4) медична практика;

5) медична послуга.

 

3. Під яким номером правильно зазначено вид медичної допомоги, який надається безоплатно?

1) медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів;

2) медичний огляд для отримання відповідних документів на виїзд громадянина за кордон для оздоровлення у закордонних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням;

3) екстрена медична допомога;

4) медичний огляд для отримання відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів;

5) медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами.

 

4. Вставте пропущені слова: «перша акредитація закладу проводиться через … роки від початку провадження діяльності. Наступні акредитації проводяться кожні … роки»

1) два роки; три роки;

2) три роки; чотири роки;

3) два роки; чотири роки;

4) три роки; два роки;

5) два роки; п’ять років.

 

5. Під яким номером правильно вказано вид перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики?

1) планова;

2) строкова;

3) квартальна;

4) комісійна;

5) місцева.

 

6. Під яким номером правильно вказано страховий випадок у системі обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб  у разі інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також у разі настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції?

1) смерть працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків;

2) заподіяння моральної шкоди працівнику внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків;

3) заподіяння шкоди здоров’ю працівнику закладу охорони здоров’я;

4) визнання працівника інвалідом;

5) інфікування працівника внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини поза часом виконання ним професійних обов’язків

7. Вставте пропущене у законодавчому положенні словосполучення6 «Страхувальниками визнаються …, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України?

1) юридичні особи;

2) повнолітні фізичні особи;

3) юридичні та фізичні особи;

4) юридичні особи та дієздатні фізичні особи;

5) юридичні особи та повнолітні фізичні особи.

 

8. Продовжить нормативне твердження: «Медична практика провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії та за умови …».

1) укомплектованості працівниками (лікарями, провізорами, молодшими спеціалістами з медичною та фармацевтичною освітою);

2) укомплектованості працівниками відповідно до статуту;

3) відсутності медичних протипоказань у медичних працівників;

4) первинної атестації медичних працівників;

5) укомплектованості обладнання.

 

9. Під яким номером правильно вказано обов’язок суб’єкта господарювання, що проводять медичну практику?

1) дотримуватися вимог професійної етики;

2) забезпечувати ведення медичної документації в довільній формі;

3) забезпечувати проведення ліцензування закладу охорони здоров’я;

4) забезпечувати проведення акредитації закладу охорони здоров’я у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

5) здійснювати медичне втручання.

 

10.Під яким номером правильно вказано ознаку договору про надання медичних послуг?

1) реальний;

2) консенсуальний;

3) безстроковий;

4) багатосторонній;

5) попередній.

 

Задачі

Задача 1. Приватний навчальний «Всезнайко» звернувся до міської комунальної лікарні за місцем територіального розташування з пропозицією укласти договір про надання медичних послуг школярам. Адміністрація закладу освіти предметом договору зазначила медичне обслуговування учнів свого навчального закладу. Головний лікар закладу охорони здоров’я у процесі перемовин відмовив директору школи в укладанні договору.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи має право заклад охорони здоров’я відмовитися від укладання такого договору і якщо так, то за яких умов? Чи має право комунальна лікарня отримувати плату за надані медичні послуги?.

 

Задача 2. Лікар-кардіолог вищої категорії К., отримавши ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, відкрив приватну клініку в м. Л. один з вихідних днів о 7-й годині ранку на домашній телефон К. надійшов дзвінок. У телефонній розмові лікаря К. Повідомили про те, що приїхала комісія і за годину в його клініці буде проведено перевірку Ліцензійних умов проводження господарської діяльності з медичної практики та вказали на необхідність з’явитися у клініку, на що лікар К. відповів, що він не має наміру з’являтися у клініку у вихідні дні. Крім того, він вказав на те, що його попередньо не проінформували про те, коли саме буде проводитися перевірка. Згодом лікарю К. повідомили, що його ліцензію на медичну практику анульовано.

Дайте правову оцінку ситуації. Які вимоги чинного законодавства порушено за наведених обставин? За яких умов ліцензія на господарську діяльність з медичної практики може бути анульована? Чи правильно вчинив медичний працівник? Які дій повинен вчинити лікар, аби захистити своє право і поновити ліцензію? Підготуйте письмову консультацію з окреслених алгоритмі дій лікаря К.

 

Задача 3. Пацієнт М. звернувся до комунального закладу з метою проведення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. Після підписання добровільної інформованої згоди на проведення тестування пацієнту було повідомлено, що йому необхідно сплатити внесок за страхування медичного працівника від інфікування ВІЛ, оскільки цей платіж є обов’язковим. Паціент відмовився від тестування, оскільки вважав, що не є ВІЛ-інфікованим, а отже не може інфікувати медичного працівника.

Дайте правову оцінку ситуації. Охарактеризуйте порядок обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання професійних обов’язків. Чи може таке страхування здійснюватися за кошти пацієнта? Свою позицію обґрунтуйте посиланням на чинне законодавство.

 

Творчі завдання

1. Напишіть есе на тему «Проблеми функціонування лікарських кас в Україні».

2. Проаналізуйте поняття «телемедицина», «кібермедицина», «квантова медицина» та з’ясуйте сучасний стан їх впровадження в Україні? Дайте характеристику цим новітнім технологіям у сфері охорони здоров’я.

3. Складіть примірний договір про надання медичних послуг.

 

Спеціальні джерела

Нормативно правові акти України

1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /254% D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print 1389889414323304

4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

5. Про страхування: Закон України від 07.03.1996. р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%DO%B2%D1%80/conv/print1389889414323304

6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. .[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15/conv/print1373889450238613

7. Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 1138 від 17.09.1996 р. .[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show1138-96-%DO%BF

8. Про затвердження порядку акредитації закладу охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів України № 765 від 15.07.1997 р. .[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show765-97-%DO%BF

9. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України № 49 від 02.02.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/showz0171-11

10/ Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Наказ МОЗ УКРАЇНИ  № 80 від 10.02.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /showz0634-11

 11. Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції: Постанова Кабінету Міністрів України № 1642 від 16.10.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show1642-98-%DO%BF

12. Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей: Наказ МОЗ України № 822 від 23.09.2013 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/z1943-13

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) ПостановиКабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (справа про платні медичні послуги) № 15-рп/98 від 25.11. 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/v015p710-98

14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомого надається безовлатно2 (справа про безоплатну медичну допомогу) № 10-рп/2002 від 19.05.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/v010p710-02

 

Рекомендована література

1. Баєва О.В. Основи менеджменту охорони здоров’я: навчальний посібник / О.В. Баєва. – К.: МАУП, 2007.

2. Майданик Р.А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги: навч.-практ. посібник /Р.А. Майданик. – К.: Алерта, 2013.

3. Майданик Р.А. Договір про надання медичних послуг// Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посібник /Р.А. Майданик. – К.: Юстіан, 2010.

4. Пашков В.М. Напрями оптимізації господарсько-правового забезпечення суспільних відносин у галузі охорони здоров’я: монографія /В.М. Пашков. – К.: Моріон, 2006.

5. Радиш Я.Ф. Медичне страхування: навч. Посібник / Я.Ф. Радиш /Національна академія держ. Управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2005.Сенюта І.Я. Страхування в галузі охорони здоров’я: навч. Посібник / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

6. Стеценко В.Ю. Обовязкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження): монографія /В.Ю. Стеценко. –К.: Атіка, 2010.