Медичне право і його місце в системах права і законодавства України. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні.

План заняття (2 години)

1. Медичне право України як галузь права: поняття, завдання, предмет і методи.

2. Медичні правовідносини: поняття, види і склад.

3. Принципи і функції медичного права України.

4. Система медичного права України.

5. Джерела медичного права України.

6. Медичне право як навчальна дисципліна і галузь юридичної науки.

7. Законодавче забезпечення сфери охорони здоров’я України.

 Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Охарактеризуйте основні підходи до проблеми виокремлення медичного права в самостійну галузь права.

2. Проаналізуйте і порівняйте медичного права і права охорони здоров’я (законодавства про охорону здоров’я).

3. Дайте дефініцію медичного права як галузі права. Вкажіть основні ознаки медичного права як комплексної галузі права.

4. Розкрийте зміст поняття «медичні правововідносини»? Назвіть та охарактеризуйте основні види медичних відносин.

5. Назвіть і проаналізуйте елементи складу медичних відносин.

6. Дайте визначення поняття «Суб’єкти медичних правовідносин» і назвіть їх види.

7. Прокласифікуйте принципи медичного права України.

8. Що слід розуміти під системою права України?

9. Назвіть і охарактеризуйте елементи системи медичного права.

10. Дайте визначення джерел медичного права України.

11. Назвіть особливості джерел медичного права України.

12. Розкрийте структурно-змістову характеристику Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» як джерела медичного права.

13. Назвіть класифікаційні групи джерел медичного права.

14. назвіть рівні соціального регулювання медичної діяльності.

15.Охарактеризуйте медичне право як частину юридичної і медичної наук.

16. Назвіть та охарактеризуйте обставини, за якими відбувається становлення і розвиток медичного права як навчальної дисципліни.

17. Назвіть кілька прикладів (5-6) міжнародно-правових актів у сфері охорони здоров’я.

18. Охарактеризуйте норми Конституції України, які регламентують права людини у сфері охорони здоров’я.

19. Визначте роль і значення рішень Європейського суду з прав людини в галузі охорони здоров’я.

20. Які рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими до виконання Україною. Використайте посилання на чинну нормативно-правову базу України.

Тести

1. Вставте пропущене словосполучення: «Медичне право – це комплексна галузь права, що включає сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері…»

1) охорони здоров’я;

2) медичної практики;

3) медичного обслуговування;

4) медичної діяльності;

5) ліцензування певних видів медичної практики.

 

2. Завершіть дефініцію: «Предмет медичного права – це сукупність правовідносин з надання медичної допомоги та інших правовідносин щодо…»

1) медичного обслуговування;

2) здійснення медичної діяльності;

3) діяльності Міністерства охорони здоров’я України;

4) діяльності закладів охорони здоров’я;

5) надання медичних послуг.

 

3. Вставте пропущене словосполучення: «Методи медичного права – це сукупність…, за допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин, що входять до предмета Медичного права»

1) морально-правових способів;

2) правових способів;

3) медичних заходів;

4) етико-правових засобів;

5) правових звичаїв.

 

4. Вставте пропущене словосполучення:»… - це результат впливу норм медичного права на поведінку суб’єктів медичного права, внаслідок якого між ними виникають правові зв’язки»

1) медичні правовідносини;

2) суб’єкти медичних правовідносин;

3) об’єкти медичних правовідносин;

4) методи правового регулювання у медичному праві;

5) структура медичного права.

 

5. Під яким номером правильно перелічено елементи медичних правовідносин?

1) суб’єкти, об’єкт, зміст;

2) учасники, відносини, предмет;

3) суб’єкти, зміст;

4) права, обов’язки, зміст;

5) зміст, предмет, об’єкти.

 

6. Під яким номером правильно вказано міжнародний акт, в якому закріплено право людини на найвищій досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я ?

1) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;

2) Загальна декларація прав людини;

3) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

4) Європейська соціальна хартія;

5) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

 

7. У якому з вказаних міжнародних документів закріплено право людини на охорону здоров’я ?

1) Загальна декларація прав людини;

2) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;

3) Європейська соціальна хартія;

4) Люблянська хартія з реформування охорони здоров’я;

5) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

 

8. До загальних джерел медичного права України (залежно від предмета правового регулювання) належить:

1) Закон України «про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини»;

2) Закон України «Про психіатричну допомогу»;

3) Цивільний кодекс України;

4) Закон України «Про лікарські засоби»;

5) Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

 

9. До спеціальних джерел медичного права України (залежно від предмета правового регулювання) належить:

1) Конституція України;

2) Закон України «Про психіатричну допомогу»;

3) Цивільний кодекс України;

4) Закон України «Про права споживачів»;

5) Кримінальний кодекс України.

 

10. Під яким номером правильно вказано міжнародно-правовий акт, яким закріплено право на інформацію про стан здоров’я ?

1) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

2) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;

3) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;

4) Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицину: Конвенція про права людини та біомедицину;

5) Конвенція про права інвалідів.

 Задачі

Задача 1.Громадянин А. звернувся до суду з вимогою про захист свого права на охорону здоров’я. У позовній заяві містилося посилання на Європейську хартію прав пацієнтів (2002). Обґрунтовуючи свої вимоги, А. зазначив, що керівництво лікарні м. Х. йому було відмовлено в наданні медичної допомоги у зв’язку з тим, що А. зареєстрований за місцем проживання у місті, яке не належить до сфери обслуговування цієї лікарні.

Дайте правову оцінку ситуації. Яке рішення повинен прийняти суд за результатом розгляду цієї справи? Вкажіть місце Європейської хартії прав пацієнтів у системі джерел медичного права України. Допоможіть громадянину правильно обґрунтувати свої вимоги з посиланням на норми чинного законодавства України. Вкажіть, які ще способи захисту прав гр. А. можна використати в цій ситуації і розкрийте їх механізм.

Задача 2. Громадянин Б. звернувся за медичною допомогою до комунальної лікарні м. Р. зі скаргою у лівому передпліччі. Обстеживши його, лікарі виявили у нього перелом променевої кістки. Гр. Б. поінформували про те, що нададуть невідкладну медичну допомогу безоплатно, проте подальше лікування здійснюватиметься за його кошти, оскільки лікарня перебуває у скрутному фінансовому становищі та не має змоги безоплатно забезпечувати пацієнтів медичною допомогою в обсязі, якого вони потребують.

Дайте правову оцінку ситуації. Проаналізуйте норму ст.. 49 Конституції України та Рішення Конституційного Суду Україні у справі про безоплатну медичну допомогу від 29.05.2002 р. № 1-13/2002. З’ясуйте роль і значення Конституційного Суду України у системі джерел медичного права України.

Задача 3. Громадянин А. звернувся до комунальної стоматологічної поліклініки м. Р. (далі – Поліклініка) за стоматологічною допомогою. Через деякий час після медичного втручання гр. А відчув біль у тій ділянці щелепи, де проводилося втручання, після чого одразу звернувся до лікаря. Лікар повідомив А. про те, що надана ним стоматологічна допомога була якісною, а про причини можливого болю йому нічого не відомо. Відтак, гр.. А. звернувся до іншої поліклініки, в якій йому було проведене повторне втручання, яке й усунуло біль у ділянці щелепи. Вважаючи, що надана в поліклініці стоматологічна допомога була неналежною, гр. А. вирішив звернутися до суду за захистом своїх прав. Попередньо він звернувся до Поліклініки з письмовим запитом щодо доступу до персональних даних, у якому просив надати йому копії його медичної документації. У відповідь на свій запит гр. А. отримав відмову. Водночас у відповіді йшлося про те, що гр.. А. може звернутися безпосередньо до Полікліники та зробити необхідні виписки зі своєї документації.

Проаналізуйте чинне законодавство України, яке регламентує право людини на інформацію про стан свого здоров’я, та з’ясуйте чи правомірною є відмова Поліклініки. Проаналізуйте рішення Європейського суду з прав людини у справі «К. Х, проти Словаччини» та з’ясуйте, якою є правова позиція Суду в аспекті забезпечення права на медичну інформацію, у тому числі шляхом отримання копій відповідних документі. Порівняйте правову позицію Європейського суду та норми відповідного національного законодавства України в аспекті прав людини на отримання копій документів, які містять інформацію про його стан здоров’я. З’ясуйте роль і значення рішень Європейського суду з прав людини і в системі джерел медичного права України з урахуванням положень Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

 Творчі завдання

1. Проаналізуйте положення однієї з історичних правових пам’яток. Яка регламентувала медичну діяльність).

2. Напишіть есе на тему «Медичний кодекс України: практична необхідність чи політична примха»?

3. Охарактеризуйте Клятву лікаря України, затверджену Указом Президента України від 15 червня 1992 р., щодо відповідності міжнародно-правовим стандартам у сфері біоетики (зокрема, Міжнародній клятві лікаря від 1948 р., Міжнародному кодексу медичної етики від 1949 р.).

4. наведіть та обґрунтуйте свої пропозиції щодо удосконалення законодавства України про охорону здоров’я.

5. Проаналізуйте положення ст. 12. Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та положення Загального коментаря № 14 (2000) Комітету з економічних, соціальних і культурних прав щодо права на найвищій досяжний рівень здоров’я. та (ст. 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права). Охарактеризуйте роль і значення міжнародних договорів та інших міжнародних документів у сфері охорони здоров’я, які не є міжнародними договорами у системі джерел медичного права України.

 Спеціальні джерела

Міжнародні та регіональні стандарти

1. Алма-Атинскаядекларация / ВООЗ, 06.09.1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/euro.who.int/ru/publications/policy-dokuments/deklaration-of-alma-ata, - 1978

2. Конвенція про права інвалідів /ООН, 13.12.2006 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

3.Лісабонськадеклараціяпроправапацієнта/Всесвітняме-дичнаасоціація.АсамблеяВМА,вересень-жовтень1981р.,пере-глянутау2005р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

4. Хартія про право на охорону здоровя / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, 31.08.2005 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.uianet.org/documents/qquia/ resolutions/Sante4Cb.pdf

5. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, 24.02.2006 р.Електронний ресурс]. – Режим доступу: patientsorganizations.org

6. Конвенціяпрозахистправтагідностілюдинищодозастосування біологіїтамедицини:Конвенціяпроправалюдинита біомедицину/Рада Європи,від04.04.1997р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

7. ДжакартськадеклараціяпропровіднурользміцненняздоровяуХХІстолітті/ВООЗ,21-25липня1997р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/declaration/en/index1.html

8. Позиційний документ: медсестри і права людини /Міжнародна рада медичних сестер, 1998 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_ statements/E10_Nurses_Human_Rights.pdf

9. Європейська соціальна хартія /Рада Європи. 03.05.1996 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/994_062

10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод /Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_004

11.Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних досліджень на людині /Рада міжнародних організацій медичних наук, 2002 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http:/www.fhi.org/training/fr/rete/pdf_files/cioms.pdf

12. Європейськахартіяправпацієнтів,листопад2002р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www. activecitizenship.net/patientsrights/projects/29europeancharterofpatientsrights.html

13.Люблянськахартіязреформуванняохорониздоровя/ВООЗ,від18.06.1996р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/113302/E55363.pdf

14. Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі /Європейська консультативна нарада ВООЗ з прав пацієнта, 1994 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://www.who.int/genomics/publie/eu_declaration1994/pdf

15. Захист прав осіб з психічними захворюваннями та покращення психіатричної допомоги: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 46/119 / Генеральна Асамблея ООН, 17.12.1991 р. [Електроннийресурс].–Режим доступу:http://www.uh.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm

16. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права /ООН, 1612.1966 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_042

17. Рекомендації RES(2004)10 комітету Міністрів Ради Європи державам-учасницям щодо захисту прав людини і гідності осіб з психічними розладами /Комітет Міністрі Ради Європи 22.09.2004 р. [Електроннийресурс].–Режим доступу:https://wed.coe.int/ViewDoc.jsp?id=775685

18. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права /ООН, 16.12.1966 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_043

19. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права /ООГНЕ, 16.12.1966 р. [Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_042

20. Ceneral comment No/ 14: TneRighttothe Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) CESCR, 11.08.2000 p.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http:www.refworld.org/docid/4538838d0.htm1.

 Нормативно-правові акти України

1. КонституціяУкраїнивід28.06.1996р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. ЦивільнийкодексУкраїнивід16.01.2003р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. ОсновизаконодавстваУкраїнипроохоронуздоровя:ЗаконУкраїнивiд19.11.1992р.[Електроннийресурс].Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

4.ПровиконаннярішеньтазастосуванняпрактикиЄвропейськогосудузправлюдини:ЗаконУкраїнивід23.02.2006р.[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 Рекомендована література

1. Болотіна Н.Б. Медичне право як галузь права і навчальна дисципліна // сучасне українське медичне право: монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

2. Гладун З.С. Законодавство України про охорону здоров’я: поняття, зміст, проблеми і перспективи / З.С. Гладун // Законодавство України про охорону здоров’я: збірник нормативних актів. – К.: Брінком Інтер, 2000.

3. Кашинцева О.Ю. Медичне право. Наріжні проблеми медичного права: підручник / О.Ю. Кашинцева; за заг ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

4. Медицинское право Украины: учебное пособие /В.Д. Волков, Л.Н.Дешко, В.П. Заблодский и др. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005.

5. Медичне право: нормативно-правові акти. Ч. 2 /упоряд.: І.Я. Сенюта, Ю.С. Гуменюк, М.М. Семерак, Х.Я. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008.

6. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: монографія / І.Сенюта. – Львів: Астролябія, 2007.

7. Стеценко С.Г. Медичне право України: підручник / С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, І.Я. Сенюта; за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.:Всеукраїнська асоціація видавців» Правова єдність», 2008.

8. Сучасне українське медичне право: монографія/ за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К: Атіка, 2010.