Тема 1. Предмет філософії. Філософія світогляду.

ПЛАН

1. Об’єкт, предмет і значення «Філософії»як науки. Основні питання філософії. Матеріалізм та ідеалізм як основні філософські напрямки.

2. Структура, методи та функції філософії. Роль філософії у саморозвитку людини.

3. Поняття та типи світогляду. Походження, передумови формування історичних типів світогляду.

4. Міфологічний світогляд як найдавніша форма світорозуміння світу.

5. Особливості та структура релігійного світогляду.

6. Особливості філософського та наукового світогляду.

 7. Структура (світосприйняття, світовідчуття, світорозуміння) та функції світогляду).

Основна література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.3-87.

2. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.9-51.

3. Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. кол.: Фролов И.Т. и др. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 2002. – С.7-36.

4. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.4-33.

5. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.25-82, 151-188.

6. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: Підручник. – К., 2006. – С.15-42.

7. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 2003. – С.12-71.

8. Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1995. – С.10-35, 50-55, 86-88, 92-116.

9. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологіялюдини: Навч. посібник. – К., 1995. – С.7-60.

10. Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.7-36.

11. Философия // Новая философская энциклопедия: В 4 т. – Т.4. – М., 2001. –С.195-200.

12. Философия: Учебник /Под общ.ред. В.В.Миронова. – М., 2005. – С.1-20.

13. Философия: Учебник /Под общ.ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.15-50.

 

 

Тема 1. Істричні етапи розвитку філософської думки. Вітчизняна філософія.

ПЛАН

1. Давньогрецька філософія та її особливості.

2. Філософські вчення Давньої Індії та Давнього Китаю.

3. Основні ідеї Середньовічної філософії.

4. Філософські ідеї філософії та характерні особливості Епохи відродження та Нового часу.

5. Особливості німецької класичної філософії та її основні напрямки.

6. Зародження філософської думки в культурі Київської Русі. Філософські ідеї в культурі Київської Русі і вплив антично-візантійської, західноєвропейської культури на процес їх становлення і розвитку.

7. Роль Києво-Могилянської Академії у розвитку філософської думки в Україні (С.Яворський, Ф.Прокопович, Г.Бужинський, Г.Щербатськой, М.Козачинський та ін.). Філософія Г.С.Сковороди.

8. Розвиток української філософії у ХIX – на початку XX ст. Розвиток української філософії в діаспорі.

Основна література

1. Аблеев С.Р. История мировой философии: Учебник. – М.: ООО «Изд-во АСТ»:«Изд-во Астрель», 2002. – 416 с.

2. Філософія. Курс лекцій. Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін.– К., 1993. – С. 58 – 72.

3. Філософія. Навч. посібник / За ред. Надольного І.Ф.– К., 1998. – С. 49 – 88.

4. Філософія. Навч. посіб.– 2-ге вид., перероб. і доп. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф.Надольного.– К., 2001. – С. 88 – 105.

6. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К.– Харків, 2000. – С. 45 – 59.

7. Філософія: Підручник / Заїченко Г.А. та ін.– К., 1995. – С. 38 – 50.

9. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.,2001. – С.305-380.

10. Введение в философию: Кредитно-модульный курс: Учеб.-методич. пособие/Под ред. Л.Н.Никитина. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 2008. – С.19-26.

11. Горський В.С. Історіяукраїнськоїфілософії: Курс лекцій: Навч. посібник. – 3-євид. – К., 1997.

12. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українськафілософія в іменах: Навч. посібник /Заред. М.Ф.Тарасенка. – К.,1997.– С.20-24, 103-107, 189-190, 245-252, 312-318.

13. Практикум з історіїфілософії: Методич. посібник /Під ред. В.Л.Петрушенка. –Львів, 2003. – С.117-146.

14. Філософія: Навч.-методич. посібник для студентівтехнічнихвузів /Під ред.Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова.

– Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С37-49.

15. Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1996. – С.77-127.