Тема 3. Українські землі у складі Польського королівства і Великого Князівства Литовського. Перший період Української національної революції (1648 – 1657рр.).

План

1.    Входження українських земель до складу Польського королівства та Великого князівства Литовського.

2.    Унії Литви та Польщі: Кревська (1385 р.), Городельська(1413 р.) та Люблінська (1569 р.). Заснування Річі Посполитої.

3.    Виникнення козацтва та Запорізької Січі.

4.    Причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII ст. Етапи Визвольної війни українського народу Під проводом Б.Хмельницького та їх характеристика.

5.    Формування української державності в ході Визвольної війни. Переяславський договір ( січень, 1654 р. ) та Березневі статті ( 1654 р.)

Основна література

1.    Історія України: Навчальний посібник  / Під ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 57 – 114.

2.    Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 85 – 123.

3.    Рибалка І.К.  Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. –Харків: Основа, 1995. – С 95 – 243.

4.    Субтельний Орест. Украина. История. – К.: Лыбидь, 1994. – С. 87 – 180.

Додаткова література

1.    Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 95 – 174.

2.    Багацький В.В., Кормич  Л.І. Історія України:  Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене  - К.: Алерта, 2010. С. 101 – 204

3.    Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. –Х., 2009. – С. 31 – 49.

Тема 4. Українська культура другої половини ХІІІ – першої половини XVII століття.

План

1.    Розвиток освіти, науки та друкарства. Іван Федоров – першодрукар України.

2.    Роль братських шкіл у розвитку освіти та наукових знань.

3.    Розвиток релігійної та світської літератури. Фольклор.

4.    Традиції українського іконопису. Розвиток українського живопису.

5.    Архітектура та мистецтво. Музика та театр.

Основна література

1.    Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 46 – 61.

2.    Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури:  Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 70-105.

3.    Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 81 – 116.

Додаткова література

1.    Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Начальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 52 – 79.

2.    Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 48 – 57.

3.    Історія української культури : Навчальний  посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид, перероб. Та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 158 – 180

4.    Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 120-207.