Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет

Кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу стоматологічного факультету

денної форми навчання

з «Іноземної мови (англійської)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиман – 2019

 

УДК 811.111 (072, 075.8):616.31

Шундель Т. О.

 

Іноземна мова: Методичні вказівки для студентів І курсу стоматологічного факультету денної форми навчання з «Іноземної мови (англійської)». – Лиман: ДНМУ, 2019. – 56 с.

 

Методичні вказівки містять матеріали, які необхідні студентам І курсу стоматологічного факультету денної форми навчання під час підготовки до практичних занять та самостійної роботи. Вони включають актуальність кожної теми, мету занять, завдання для вхідного контролю, рекомендовану літературу для виконання завдань вхідного контролю, перелік основної та додаткової літератури, завдання для засвоєння лексико-граматичного матеріалу та приклади їх виконання, набір тестових навчальних завдань.

 

 

 

Укладач: Шундель Т. О., викладач ДНМУ

 

Рецензенти: Радзієвьська Ольга Валеріївна (к. філ. наук, доцент кафедри іноземних мов (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет)

                       Тищенко Катерина Анатоліївна, к.філ.наук, доцент кафедри германської та слов'янської філології (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»)

 

 

 

Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри мовних та гуманітарних дисциплін № 1

Протокол № 12 від 03.06.2019 р.

 

 

 

Затверджено на засіданні Вченої Ради ДНМУ

     Протокол №   від                         2019 р.

 

 

 

Актуальність

Знання іноземних мов – ключ до успіху в сучасному суспільстві, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Так, наприклад, англійська мова займає 80 % ділового мовного простору. Кожен з нас стикається з нею не лише у приватному, але й у діловому спілкуванні.  Вивчення англійської мови в вузі сприяє розвитку професіоналізму, компетентності, підвищенню рівня мотивації навчання й участі в міжнародних програмах з обміну у сфері професійної діяльності, подальшому використанню методів пошукового та дослідницького характеру для отримання інформації з різних джерел англійською мовою. Для представників медицини в даний час вже недостатньо просто знати англійську мову. До них так само, як і в інших сферах професійної діяльності, час висуває свої вимоги, і зводяться вони до володіння медичною англійською.

 В епоху глобалізації всіх сфер суспільного життя проблема мотивації при вивченні іноземних мов стає надзвичайно актуальною. Зростання економічного та міжнародного співробітництва, здійснення міжнародних програм з вдосконалення системи охорони здоров’я, стрімке збільшення обсягів і темпів обміну інформацією, широке використання мережі інтернет у професійній діяльності сприяє розширенню наукових і професійних контактів, відкриває можливості навчання та стажування за кордоном і іншомовне спілкування стає невід'ємним компонентом діяльності випускників медичних вузів.

Численні курси та тренінги проводяться саме іноземною мовою для підвищення професійного росту та обміну досвідом. До того ж, знання іноземних мов дають більше шансів для отримання високооплачуваної престижної роботи. Тобто, володіючи іноземною мовою, людина автоматично переходить на вищий соціальний ступінь, оскільки стає конкурентоспроможним претендентом на високооплачувану посаду. Адже, як відомо, престижні медичні центри запрошують до себе на роботу працівників, які не лише професійно виконують свої обов’язки , але й здібні спілкуватися з іноземними пацієнтами.

Цілі навчання

 

Загальна мета

1. Інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою.

2. Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах.

3. Сформувати та вдосконалити мовні навички, які включають в себе розвиток лексичних навичок.

4. Навчити студентів правильній вимові медичних термінів латинського та грецького походження, які студенти вивчають на клінічних кафедрах.

5. Вдосконалити навички діалогічного мовлення, що дозволяє донести до співрозмовника свої думки, обмінятися інформацією, результатами праці.

 

Конкретні цілі

1. Засвоїти лексичний матеріал, пoв’язаний з вивчаємою тематикою.

2. Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

3. Утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи релевантні граматичні категорії та моделі.

4. Застосовувати знання, отримані на заняттях з анатомії і латинської мови, в процесі вивчення іноземних медичних термінів.

5. Вести дискурс на ситуативно зумовлену тематику.

6. Включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування.

7. Аналізувати функціональні особливості людського організму.

8. Аналізувати структуру анатомічних термінів та їх основні словотворчі компоненти.

 

У результаті засвоєння курсу «Іноземна мова (англійська)» студент повинен

Знати:

1. певний обсяг лексичних одиниць, включаючи побутову, стоматологічну, медичну, а також загальновживану лексику;

2. граматичні аспекти комунікативного мінімуму, необхідного для усного і професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою.

Вміти:

1. перекладати оригінальний науковий текст з мінімальним використанням словника;

2. розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища за формальними ознаками;

3. розуміти і передавати англійською мовою зміст текстів, що містять складний граматичний матеріал;

4. визначати латинські терміни в англомовних текстах;

5. визначати різні синтаксичні конструкції в текстах;

6. здійснювати діалогічне мовлення, що базується на засвоєнні вивченої термінології.

 

 

Завдання для вхідного контролю (тест)

1. How _____ medical universities ____ their students?

a) does … admit       b) do… admit         c) admit            d) has … admitted

2. She was considered _____ ill with pneumonia.

a) to be           b) have been         c) is              d) to be been

3. What materials _____ usually _____?

a) was …tested    b) are… tested   c) has …tested          d) to test

4. Disinfectants _____ to kill bacteria.

a) uses          b) must be used          c) are used                      d) to use

5. She ______ an injection at the moment.

a) were giving        b) is giving       c) will be given         d) to give

6. The patient _______ 3 kilograms of weight one month ago.

a) has lost                b) have lost     c) lose                         d) lost

7. The coat _______ last year is too small for me.

a) bought      b) buy      c) had bought                                d) were bought

8. Tomorrow from 5 to 6 p.m. I ____________ my patients in the clinic.

a) will examine              b) examines           c) will be examining      d) will have examined

9. My friend will have been living in Lviv for a month when I ________ here.

a) shall come             b) came                          c) come                         d) have come

10. The doctor determined the treatment _________ .

a) she                         b) his                       с) himself                         d) ourselves

11. He filtered the juice of the diseased plants through such fine filters through which even the smallest bacteria ________ pass.

a) can’t               b) couldn’t            c) mightn’t              d) wasn’t allowed

12. Your task is to read _______ paragraph at home.

a) nine                    b) the ninth                  c) ninety               d) the nine

13. At the end of October this female visited the clinic _________ of a bad pain in the heart.

a) complained     b) being complaining    c) having complained      d) complaining

14. Special attention ________ to the health of mother and child.

a) to pay              b) is paid                         c) don`t pay          d) were paid

15. Healthy food __________ to produce the energy for the body activity.

a) to require            b) require               c) were required                    d) is required

16. I often see _______________ at the university.

a) him                      b) he                     c) his                           d) we

17. We ____________ Anatomy next year too.

a) have studied           b) am studied              c) shall study                  d) to study

18. It is the ____________ book I have ever read.

a) more interesting        b) interesting       c) interested             d) most interesting

19. The operation _______________ successfully.

a) am performed       b) were performed    c) have performed        d) was performed

20. Professor Smith _______ the lecture from 9 till 10.30 yesterday.

a) deliver           b) have delivered           c) was delivering              d) had delivered

21. Не seems __________ a student of our university.

a) were                            b) is                          c) be                       d) to be

22. The doctor ____________ a patient, when the nurse entered the ward.

a) will be examining   b) have examined   c) were examining                                            d) was examining

23. The structure of the human body ____________ by A.Vesalius.

a) were described      b) has described       c) was described              d) describe

24. The surgeon _______ this operation from 8 till 10 p.m. tomorrow.

a) has performed          b) will be performing                  c) was performing             d) were performing

25. I saw them ________ along the road.

a) to walk           b) to have been walked              c) walk             d) to be walked

 

KEYS

1.     B

2.     A

3.     B

4.     C

5.     B

6.     D

7.     A

8.     C

9.     C

10. C

11. B

12. B

13. D

 

14. B

15. D

16. A

17. C

18. D

19. D

20. C

21. D

22. D

23. C

24. B

25. C

 

 

 

Рекомендована література для вхідного контролю

1. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во  ОмГМА, 2011. – 193 с.

2. Граматика сучасної англійської мови. Довідник : мова англ., укр. – Київ : ТОВ «ВП Логос-М», 2011. – 352 с.

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

4. Jenny Dooley, Virginia Evans Grammar Way with answers. – Part 1. – Express Publishing, 1999. – 276 p.

5. Raymond Murphy English Grammar in Use. A self study reference and practice book for intermediate students of English. – 3d edition. – Cambridge University Press, 2004. – 379 p.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 1 з іноземної мови

1. Тема: «Стоматологічна анестезія»

2. Актуальність теми: вивчення нової теми «Стоматологічна анастезія» пов’язане з професійною діяльністю лікарів. Студентам необхідно засвоїти новий лексичний матеріал, пов’язаний з технікою обстеження пацієнта, який допоможе їм розширити активний медичний словник, а також використовувати ці одиниці при описі типів та відмінностей анестетиків. Засвоєння лексико-граматичного матеріалу цього заняття дозволяє не тільки загально сприймати текст при читанні, розуміти його у повному обсязі. Засвоєний лексичний матеріал допомагає студентам вчитися логічно та послідовно описувати методи застосування анестетиків, що необхідно для набуття навичок монологічного мовлення за цією темою. Це також дає можливість вживати мовну інформацію у життєво важливих ситуаціях, пов’язаних з фахом.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: відтворювати термінологію теми заняття «Стоматологічна анастезія» іноземною мовою в усній та письмовій формах, описувати та характеризувати основні типи та відмінності анестетиків, що використовуються у стоматології.

Конкретні цілі:

‑ засвоїти лексичний матеріал, що відноситься до теми;

називати типи та відмінності анестетиків;

‑ описувати методи застосування анестетиків;

володіти матеріалом на мовному та змістовному рівнях, ставити питання до тексту;

вміти находити необхідну інформацію в тексті та доповнювати речення відсутньою інформацією;

вільно відтворювати монологічне висловлювання за темою;

перекладати письмові фахові тексти з англійської на українську мови;

‑ послуговуватися різними типами словників під час перекладу;

‑ оцінювати перекладене висловлювання.

4. Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

‑ впр. 1-5 – лексичний матеріал

PRE-TEXT ASSIGNMENT

I. Learn the following active vocabulary

 

to numb

викликати оніміння

vasoconstrictor

судинозвужувальний

topical

місцевий

to infiltrate

просочуватися, проникати

opioid

опій

to block

закупорювати, блокувати

supplement

добавка

conscious sedation

знеболювання при збереженні свідомості

side effect

побічний ефект (побічна дія)

nitrous oxide

оксид азоту, звеселяючий газ

drowsiness

сонливість, млявість

 

II. Match the following word combinations with the Ukrainian ones

Example:

1. loss of sensation

a) повний фізичний огляд

2. complete physical examination

b) втрата чутливості

 

1. loss of sensation

a) слизова оболонка

2. to reduce anxiety

b) повний фізичний огляд

3. mucous membranes

c) зняття швів

4. used solution  

d) стоматологічне лікування

5. complete physical examination

e) зняття тривоги та страху

6. herbal supplements

f) втрата чутливості

7. dental treatment

g) рослинні добавки

8. suture removal

h) розчин, що використовується

 

III. Find definitions to the following words

 

Example: 1. –b, 2 ‑ a

1. physical examination

a) having mental faculties not dulled by sleep, faintness

2. conscious

b) an examination of the bodily functions and condition of an individual

 

1. anaesthesia

a)  having deficient psychological or physical sensation, weakened in or deprived of the power of feeling or moving, insensible

2. unconscious

b) a liquid mixture in which the minor component is uniformly distributed within the major component

3. to numb

c) a temporary induced state with one or more of analgesia (relief from or prevention of pain), paralysis (muscle relaxation), amnesia and unconsciousness

4. solution

d) the reduction of irritability or agitation by administration of some drugs, generally to facilitate a medical procedure or diagnostic procedure

5. sedation

e) having no power of mental perception, without cerebral appreciation, not awake and aware of and responding to one s environment, temporarily insensible

 

IV. Translate the following sentences

Example:

Dentists usually administer general anesthesia if you cannot control your anxiety, or for young children or people with disabilities. – Лікарі-стоматологи зазвичай призначають загальну анестезію, якщо ви не можете контролювати занепокоєність або для дітей чи людей з вадами.

 

1. Commonly administered at the dentist's office, local anesthesia numbs just a small area of the body. In the case of a dental procedure, usually the gums or mouth.

2. A topical anesthetic may be applied to the gums with a swab or spray, which helps to numb the sting caused by an injection.

3. Injectable anesthetics are injected into the area of the mouth or gums being treated, blocking nerves and numbing mouth tissues to kill pain.

4. anesthetics are often used during teeth restoration procedures, cavity fillings, root canals, tooth removal, or preparation for a crown placement.

5. Some procedures, such as a complicated dental surgery, may require general anesthesia. General anesthesia causes a temporary loss of consciousness, during which you go under a deep sleep through the procedure and are unaware of what is going on.

6. Dentists usually administer general anesthesia if you cannot control your anxiety, or for young children or people with disabilities.

7. The good news is that there is a wide array of medications and techniques - used alone or in combination - that can reduce or eliminate pain.

8. It is also important to tell your dentist about any illnesses or health conditions you may have, if you are taking any prescription or nonprescription medications, or if you ever experienced any problems or have any allergies to any medications.

 

V. Read and translate the following text

Anaesthesia is defined as the loss of bodily sensation with or without loss of consciousness. It is used to numb mouth tissues or render a patient temporarily unconscious to block pain associated with dental procedures. There are two major forms of anaesthesia: local anaesthesia and general anaesthesia. The dentist typically uses a needle to inject the anaesthetic into the gum or inner cheek to block nerve endings and numb mouth tissues. Examples of local anaesthetics include: lidocaine, prilocaine. mepivacaine and bupivacaine.

Local anaesthesia may be injected as either a block injection (which numbs as entire region of the mouth) or infiltration injection (which numbs a smaller area). The numbing effect of local anaesthetics lasts for between one and several hours. Topical anaesthetics are another forms of local anaesthetics. These medicine are applied as ointments, gels, sprays or adhesive patches to skin or mucous membranes. Dentists may use topical anaesthetics to numb an area before inserting a needle into the area for a local anaesthetic. Topical anaesthetics are typically made up of the same solutions used for local anaesthetics. However, the dose of the topical may be stronger, because less of the anaesthetic infiltrates the tissue when given topically. A topical anaesthetic may numb the nerves down to 2 - 3 millimeters below the surface for 15 to 30 minutes.

General anaesthesia puts patients to sleep so they are unconscious during the procedure. Under general anaesthesia, patients do not feel any pain. Medications used as a part of general anaesthesia include benzodiazepines, barbiturates, opioid analgesics and neuromuscular blocking agents. The patient may require a complete physical examination prior to the procedure. This ensures that the patient does not have a condition that could interfere with or be affected by the anaesthesia. Patients who are going to receive any form of anaesthesia are urged to inform their dentist about any medications they are taking, including herbal supplements, as these can interact adversely with the anaesthetic.

Researchers are investigating new anaesthetic processes for dental treatments. A new method called electronic anaesthesia that delivers electrical impulses through electrodes as a means of blocking pain. This technique allows patients to avoid needles completely. Another new technique involves injecting anaesthetic directly into the jawbone known as intraosseous injection. It can help to numb the teeth directly. It takes less time to take effect and patients experience no pain with less numbness. Intraosseous injection can be used for any dental procedure, including fillings and root canals.

Conditions treated with anaesthesia. Local anaesthesia is typically used for procedures such as fillings, root canals, crowns, extractions and treatment of gum disease. General anaesthesia may be used for people who cannot calm down enough to be treated safely (e.g., children) or who have medical, physical or emotional disabilities. It may also be applied for patients undergoing unusually long or difficult procedures such as surgical tooth extractions. Topicals may also be used for the following reasons: prevent the gag reflex due to insertion of impression trays or x-ray film; reduce discomfort during scaling and root planning; relieve discomfort during suture removal or during placement of a sedative dressing for a dry socket.

Potential risks with anaesthesia. Local anaesthesia is very safe, and there are few side effects associated with this medication. In rare cases, a swelling filled with blood (haematoma) may farm if the needle hits a blood vessel. The anaesthetic may cause numbness in the areas outside the region where the work is performed. Some patients may experience allergic reaction to local anaesthetics which is manifested as itching or rashes. The patients who have general anaesthesia may feel nausea, vomiting afterward. Other side effects include dizziness, drowsiness, head and muscle aches, shivering, sore throat vision problems, weakness. Most of these side effects disappear with hours, although they can last for a few days.

Sedatives.

During conscious sedation, you are awake and able to respond if someone touches you or speaks to you; however, you remain relaxed and drowsy during the dental procedure. Sedatives are often administered with local anesthetics or pain medications for root canals, crown placement or tooth removal. They can be inhaled, injected, or taken in pill or liquid form.

Nitrous oxide, or “laughing gas”, is a type of sedation administered with a mixture of oxygen through a special mask. Intravenous (IV) sedation is usually administered through a vein in the arm and makes you extremely relaxed while less aware of the procedure taking place.

BUT MIND!!!!!!!

Your doctor should discuss the dental anesthesia options with you and go over which will work best for your specific condition. Be sure to let your dentist know of any medications you may be on, and be honest when discussing your comfort levels with any procedure.

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

‑ виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 1-3 Post-Text Assignment – лексичний матеріал

POST-TEXT ASSIGNMENT

I. Read the text and say whether the following sentences are true

Example:

Anaesthesia is defined as the loss of bodily sensation without loss of consciousness. ‑ F

 

1. Anaesthesia is defined as the loss of bodily sensation without loss of consciousness.

2. Anaesthesia is used to block pain associated with dental procedures.

3. The dentist typically uses a spray to block nerve endings and numb mouth tissues.

4. The numbing effect of local anaesthetics lasts for about 30 minutes.

5. Topical anaesthetics are typically made up of the same solutions used for local anaesthetics.

6. Intraosseous injection can help to numb the teeth directly.

7. The anaesthetic may cause numbness and some patients may experience allergic reaction to local anaesthetics or feel nausea, vomiting afterward.

8. You shouldn’t discuss the dental anesthesia options with your doctor.

 

II. Fill in the gaps in the following sentences choosing the correct form of the word

Example:

Medications used ______ to treat ___ (treatment, to treat, treating) dental discomfort are most likely to be delivered using the following methods: 1) oral, 2) creams, gels or ointments; 3) skin patch, 4) suppository, 5) intravenous, 6) subcutaneous, 7) intramuscular.

 

1. Medications used _________ (treatment, to treat, treating) dental discomfort are most likely to be delivered using the following methods: 1) oral, 2) creams, gels or ointments; 3) skin patch, 4) suppository, 5) intravenous, 6) subcutaneous, 7) intramuscular.

2. Non-narcotic pain medications (non-opioids) are __________ (milder, the mildest, mild) forms of painkillers.

3. These drugs are most often used to treat mild to moderate pain ___________ (to associate, associated, associating) conditions or dental work.

4. When used in children, aspirin may ____________ (to lead, leading, lead) to a potentially fatal condition called Reye's syndrome.

5. A visit to the _________ (dentist, dentist's, dentistry) office is often associated with pain and discomfort, whether going in for a routine cleaning or getting a tooth pulled.

6. Yet with modern advances in dental techniques and medications, you no longer have to be ___________ (nervous, nerve, nerves) to sit at the dentist's chair.

7. For certain dental procedures there are several types of anesthesia that can numb pain or, in some cases, make you temporarily ____________ (conscious, unconscious, unconsciousness).

8. ___________ (Injected, Injectable, Injections) anesthetics are injected into the area of the mouth or gums being treated, blocking nerves and numbing mouth tissues to kill pain.

 

III. Complete the following sentences using active vocabulary

Example: Commonly administered at the dentist's office, local anesthesia _________ just a small area of the body.   Commonly administered at the dentist's office, local anesthesia ___numbs______ just a small area of the body.

1. Commonly administered at the dentist's office, local anesthesia _________ just a small area of the body.

2. Herbal ______________ are non-pharmaceutical, non-food substances marketed to improve health.

3. _____________ commonly known as laughing gas, nitrous, nitro, or NOS is a chemical compound with the formula N2O.

4. ________ Anesthetic Gel comforts patients with ulcers or other minor oral irritations.

5. ____________ may lead to additional symptoms such as forgetfulness or falling asleep at inappropriate times.

6. An ___________ is a chemical substance that has a morphine-like action in the body which is used for pain relief.

7. _______________ is the narrowing of the blood vessels resulting from contraction of the muscular wall of the vessels, in particular the large arteries and small arterioles.

8. _____________ is used in pediatric dentistry as elsewhere to reduce fear and anxiety in pediatric patients and so promote favorable treatment outcomes.

9. __________ may be whether therapeutic or adverse that is secondary to the one intended; although the term is predominantly employed to describe adverse effects, it can also apply to beneficial, but unintended, consequences of the use of a drug.

10. Your health care provider might want to do 1 or 2 nerve __________ tests to find out the best place to inject medicine to control pain.

11. So we actually perfuse first the blood vessel tree with the patient's own blood vessel cells, and we then _____________ the parenchyma with the liver cells.

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: Навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. – К.: ЗАТ «Атлант ЮЕмСІ», 2003. – 329 с.

2. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

3. Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія = English for Professional Use: Dentistry : підручник / І. Г. Романко, І. М. Сологор, О. М. Бєляєва, Ю. В. Лисанець. – К. : ИСИ «Медицина», 2015. – 224 с. + 2 с. кольор. вкл

4. Pain medications. Dental anaesthesia. URL: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/in_mow/classes_stud/uk/stomat/ntn/%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0/1/%e2%84%96%2012.%20Pain%20medications.%20Dental%20anaesthesia.htm

 

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

3. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати наступні навчаючі завдання згідно цілям та змісту навчання:

‑ вправи на закріплення лексичного матеріалу впр. 4-8 Post-Text Assignment (методична розробка)

IV. Fill in the correct preposition

Example:

Pain medications are often used to soothe pain associated ____with_____ various types of dental procedures.

(Keys: before, of, with, due to, during, in, on, for, by)

1. Analgesics can be administered _______ several different ways.

2. They also may be used to treat a fever that develops _________ an infection that affects a tooth or other parts of the mouth.

3. For many dentists, ibuprofen has become the drug of choice in treating mild to moderate levels ______ dental pain.

4. Narcotic pain medications (opioids) are stronger analgesics that are used when pain signals are too severe _______ non-narcotic analgesics to control.

5. These drugs work _____ the central nervous system (CNS) to relieve pain by altering the brain's perception and response to pain.

6. Narcotic pain medications are also sometimes used to relieve anxiety __________ surgical procedures, or to decrease the amount of anaesthesia needed __________ these procedures.

7. The dosage level of a narcotic is closely controlled _________ a dentist or oral surgeon so that it is just enough to relieve pain.

8. Pain medications are often used to soothe pain associated _________ various types of dental procedures.

(Keys: before, of, with, due to, during, in, on, for, by)

 

V. Choose the right word

Example:

Pain medications, also known as analgesics, are drugs used to ______ pain.

A) block               B) increase                      C) reveal                     D) treat

 

1. Pain medications, also known as analgesics, are drugs used to ______ pain.

A) block               B) increase                      C) reveal                     D) treat

2. These drugs are most often used to ______ mild to moderate pain associated conditions or dental work.

A) decrease                      B) detect                     C) prescribe            D) treat

3. _______ levels can be adjusted as necessary for the patient.

A) Injected                   B) Dosage             C) Dose                 D) Taken

4. Narcotic pain medications relieve pain without producing __________ .

A) unconscious     B) consciousness         C) unconsciousness         D) dizziness

5. Narcotic analgesic medications are used _______ frequently to treat dental pain than  in the past due to the advent of non-steroidal anti-inflammatory drugs.

A) more                  B) least                       C) less                              D) most

6. Patients are advised to consult a _______ before using any non-narcotic pain medication.

A) surgeon               B) nurse            C) physician                D) neurologist

7. For certain dental procedures, there are several types of anesthesia that can ______ pain or, in some cases, make you temporarily unconscious.

A) numb              B) render                           C) relieve                     D) feel

8. Fear of _______ is the main reason people avoid seeing the dentist.

A) procedure                 B) dentistry                C) injections                     D) pain

 

VI. Fill the gaps with the following words

Example: Medical procedures are sometimes necessary to maintain your health, including _____________. ‑ Medical procedures are sometimes necessary to maintain your health, including oral health. (Keys: oral health, teeth, oral examination).

Dental Pain: How to Ease The Pain

It's important to discuss all of these options with your 1) ______. It is also important to tell your dentist about any 2) _______ or health conditions you may have, if you are taking any 3) __________ or nonprescription medications, or if you ever experienced any problems or have any 4) __________ to any medications. Using all of this information, your dentist will work with you to determine which 5) _________ and pain-reducing approach may be the best option for you. Also know that your dentist may be licensed to 6) ________ some, but not necessarily all, of the pain- and anxiety-reducing strategies identified here. Finally, keep in mind that although some health care professionals may feel that the use of 7) ________ might be inappropriate for routine dental procedures, many dentists believe that the benefits of good oral care for patients with high anxiety and / or dental 8) ________ outweigh the risks of sedation.

(Keys: phobia, prescription, administer, dentist, allergies, anxiety, illness, sedation).

 

VII. Translate the following sentences

Example: Лікарі-стоматологи зазвичай призначають загальну анестезію, якщо ви не можете контролювати занепокоєність або для дітей чи людей з вадами. Dentists usually administer general anesthesia if you cannot control your anxiety, or for young children or people with disabilities.

 

1. Вона вважає, що один із засобів зниження стресу та страху – це відволікти себе чимось приємним.

2. Рівень стимуляції контролюється за допомогою ручного приладу (механізму).

3. Інша форма електричної нервової стимуляції називається черепна (краніальна) електротерапевтична стимуляція.

4. Цей газ, що вдихається пацієнтом крізь гумову маску для обличчя, допомагає людям почувати себе розслабленими та є одним з найбільш розповсюджених форм заспокоєння, що використовується у стоматологічній клініці.

5. У більшості випадків ліки, що вгамовують біль, не спричиняють ускладнення, коли вони використовуються нетривалий час, щоб вилікувати зубну біль.

 

VIII. Answer the following questions

Examples: What is anaesthesia? ‑ Anaesthesia is defined as the loss of bodily sensation with or without loss of consciousness.

 

1. What is anaesthesia?

2. What forms of anaesthesia do you know?

3. What examples of local anaesthetics can you give?

4. How much time does the numbing effect of local anaesthetics last?

5. What other forms of local anaesthetics do you know?

6. In what waу are topical aneasthetics applied?

7. What medications are used a part of general anaesthesia?

8. What is electronic anaesthesia?

9. What injection is called intraosseous injection?

10. What conditions are treated with aneasthesia?

11. What side effects may patients experience?

12. When are sedatives administered?

 

‑ використовуючи лексику заняття, скласти монологічне висловлювання Stomatological Anasthesia

 

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття (2 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові, перекладають фаховий, медичний текст з англійської мови.

Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 2

1. Тема: «Пломби»

2. Актуальність теми: вивчення нової теми «Пломби» допоможе студентам зрозуміти інформацію щодо класифікації видів пломб. Студентам необхідно засвоїти лексичний матеріал, який допоможе розширити активний медичний словник, а також використовувати ці одиниці при описі типів пломб. Засвоєння лексико-граматичного матеріалу цього заняття дозволяє не тільки загально сприймати текст при читанні, але й розуміти його у повному обсязі. Лексичний матеріал допомагає студентам вчитися логічно та послідовно уточнювати інформацію про матеріал, що використовується при пломбуванні зубів, що необхідно для набуття навичок діалогічного або монологічного висловлювання за цією темою. Це також дає можливість вживати мовну інформацію у життєво важливих ситуаціях, пов’язаних з фахом.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: застосовувати загальну і медичну лексику теми «Пломби» при виконанні когнітивних завдань та реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал під час виконання тренувальних вправ.

Конкретні цілі:

‑ засвоїти новий лексичний матеріал до заняття;

перечислити матеріалів для пломбування;

описати існуючі типи пломб;

застосувати мовні норми відповідно до ситуації;

‑ продемонструвати можливості вживання лексичного матеріалу в усному та писемному мовленні.

4. Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

лексичний матеріал впр. 1-4

 

I. Learn the following words

exposed

відкритий, незахищений

stangnation

загнивання

retention

збереження, утримання

eugenol cement

евгеноловий цемент

inlay

пломба, вкладка

slow-setting

повільно схоплюючийся, той, що повільно твердіє

lining

вистелення, прокладка

alloy

сплав

shortcoming

недолік

discolour

знебарвлювати

staining

забарвлення, пігментація

amalgam

амальгамний, металичний

composite filling

складова пломба

shrinkage

просідання, осідання, углибка

cast gold filling

лита коронка із золотого сплаву

composite resin material

композиційний (зубопротезний) пластамасовий матеріал

abrasive

той, що стирається

 

II. Match the following Ukrainian word-combinations with the English ones

Example:

1. захищати зуб

a) temporary measure

2. збережена життєдіяльність

b) filling procedure

3. тимчасова дія

c) protect the tooth

 

1. захищати зуб

a) temporary measure

2. збережена життєдіяльність

b) filling procedure

3. тимчасова дія

c) insulating layer

4. подальше гниття, руйнування

d) dental treatment

5. ефект роздратування

e) further decay

6. процедура пломбування

f) preserved vitality

7. ізолююча прокладка

g) protect the tooth

8. стоматологічне лікування (лікування зубів)

h) irritant effect

 

III. Translate the following sentences into English

 

Example: Dentists usually administer general anesthesia if you cannot control your anxiety, or for young children or people with disabilities. – Лікарі-стоматологи зазвичай призначають загальну анестезію, якщо ви не можете контролювати занепокоєність або для дітей чи людей з вадами.

 

1. An important priority in the treatment of deep caries lesions is to preserve pulp vitality

2. The location and extent of the decay, cost of filling material, patients' insurance coverage, and your dentist's recommendation assist in determining the type of filling that will best address your needs.

3. Indirect fillings are similar to composite or tooth-colored fillings except that they are made in a dental laboratory and require two visits before being placed.

4. A temporary filling (described below) is placed to protect the tooth while your restoration is being made.

5. Although amalgams do contain mercury, when they are mixed with other metals, such as silver, copper, tin, and zinc, they form a stable alloy that dentists have used for more than 100 years to fill and preserve hundreds of millions of decayed teeth.

6. To maintain your fillings, you should follow good oral hygiene practices - visiting your dentist regularly for cleanings, brushing with a fluoride toothpaste, and flossing at least once daily.

7. If your dentist suspects that a filling might be cracked or is "leaking" (when the sides of the filling don't fit tightly against the tooth, this allows debris and saliva to seep down between the filling and the tooth, which can lead to decay), he or she will take X-rays to assess the situation.

8. If your tooth is extremely sensitive, if you feel a sharp edge, if you notice a crack in the filling, or if a piece of the filling is missing, call your dentist for an appointment.

 

IV. Read and translate the following text:

Conservative treatment of caries, when the pulp is vital and unexposed is by filling. If the pulp is exposed or dead, root canal therapy is usually necessary before the filling is done. Fillings are inserted into the teeth to replace the pulp destroyed by caries. The normal function of the tooth is thereby restored, pain is prevented, and the vitality of the pulp is preserved. In front teeth, fillings restore normal appearance; whilst in back teeth, the stagnation areas are eradicated and further caries prevented.

Today, several dental filling materials are available. Teeth can be filled with gold; porcelain; silver amalgam (which consists of mercury mixed with silver, tin, zinc, and copper); or tooth-coloured, plastic and glass materials called composite resin fillings

Temporary fillings are inserted as a temporary measure only. They are too soft to use as permanent fillings. The temporary fillings are: zinc oxide and eugenol cement, zinc phosphate cement, zinc polyacrylate cement, gutta-percha. Temporary fillings are used under the following circumstances:

 ‑ for fillings that require more than one appointment (for example, before placement of gold fillings and for certain filling procedures (called indirect fillings) that use composite materials);

 ‑ following a root canal;

 ‑ to allow a tooth's nerve to “settle down” if the pulp became irritated;

 ‑ if emergency dental treatment is needed (such as to address a toothache).

Temporary fillings are just that; they are not meant to last. They usually fall out, fracture, or wear out within 1 month.

Permanent fillings are also various.

For premolars and molars, amalgam or gold is used. In front teeth, where these fillings would show, silicate cement, acrylic or composite fillings are used instead as their colour matches the tooth. There are only two types available: plastic and pre-constructed.

Plastic fillings are soft and plastic on insertion but set hard in the cavity. They include temporary cements, gutta-percha, amalgam, silicate cement, acrylic and composite fillings.

Pre-constructed restorations are gold inlays and crowns. These are made in the laboratory, after the teeth have been prepared, and are then cemented into place.

Before a permanent filling is inserted the cavity may need to be lined. A lining is an insulating layer of cement which protects the pulp against conduction of heat or cold through metal fillings; or against the irritant effect of certain other fillings, such as silicates and acrylic. Pain, and possibly death of the tooth, may occur through failure to insert an adequate lining. The technique of inserting a filling varies with the type of cavity and filling material used.

Zinc oxide and eugenol cement can be safely used in the very deepest cavities as they are non-irritant to the pulp. Amalgam is the most widely used permanent filling in dentistry and is prepared by mixing the alloy with mercury. The alloy contains silver, tin, copper and zinc; well over half consists of silver, whilst tin forms just over a quarter. Acrylic is used as a permanent filling for front teeth as it matches them perfectly and equals silicate in this respect. There are other filling types:

 ‑ Ceramics. These fillings are made most often of porcelain, are more resistant to staining than composite resin material but are also more abrasive. This material generally lasts more than 15 years and can cost as much as gold.

 ‑ Glass ionomer is made of acrylic and a specific type of glass material. This material is most commonly used for fillings below the gum line and for fillings in young children (drilling is still required). Glass ionomers release fluoride which can help protect the tooth from further decay. However, this material is weaker than composite resin and is more susceptible to wear and prone to fracture. Glass ionomer generally lasts 5 years or less with costs comparable to composite resin.

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

‑ виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 1-5 Post-Text Assignment (методична розробка)

POST-TEXT ASSIGNMENTS

I. Put in the words omitted

 

Example:

1. A permanent filling cannot be inserted directly into a ……. cavity.

a) responsible

2. A plastic filling can be packed in when soft but cannot possibly …. when hard.

b) slow-setting

3. It is too soft and ……. to use a foundation for a permanent filling in one visit.

c) carious

 

1. A permanent filling cannot be inserted directly into a ……. cavity.

a) responsible

2. A plastic filling can be packed in when soft but cannot possibly …. when hard.

b) slow-setting

3. It is too soft and ……. to use a foundation for a permanent filling in one visit.

c) carious

4. Indirect fillings are considered when not enough tooth structure remains to support a filling but the tooth is not so severely ……. that it needs a crown.

d) damaged

5. As amalgams contain the toxic substance mercury, some people think that amalgams are …….. for causing a number of diseases, including autism, Alzheimer's disease, and multiple sclerosis.

e) come out

 

II. Study the following statements and decide whether they are true or not. Explain your choice.

 

Example:

Pre-constructed restorations are gold inlays and crowns. ‑ T

 

1. Conservative treatment of caries, when the pulp is vital and unexposed is by extraction.

2. Fillings are inserted into the gum to replace the pulp destroyed by caries.

3. Nowadays several dental filling materials are available.

4. For premolars and molars, only amalgam is used.

5. We can use eugenol cement in the very deepest cavities as it is non-irritant to the pulp.

 

III. Complete the following sentences developing the idea given in the text:

 

Example: Medical procedures are sometimes necessary to maintain your health, including ____________. ‑ Medical procedures are sometimes necessary to maintain your health, including oral health.

1. Teeth can be ………………… .

2. The temporary fillings are …………………… .

3. There are only two types ……………………….. .

4. Before a permanent filling is inserted …………………………….. .

5. There are other filling types ………………………………………….. .

 

IV. Match the words with their definitions.

 

Example:

1. gutta-percha

a)  pain in a tooth or in the teeth

2. toothache

b) used as a filling material in dentistry

 

 

1. caries

a)  used as a filling material in dentistry

2. filling

b) pain in a tooth or in the teeth

3. temporary

c) a progressive destruction of any kind of bone structure, including the skull, ribs and other bones, or the teeth.

4. gutta-percha

d)modification of the color of the teeth or denture base toachieve a more lifelike appearance.

5. permanent

e)  a term that denotes a finite period of time, with a defined beginning and an end

6. toothache

f) the dense tissues which invest the teeth, and cover the adjacent parts of the jaws

7. cavity

g) a hollow space within a solid object; a decayed part of a tooth

8. alloy

h) that which is used to fill a cavity or any empty space, or to supply a deficiency

9. staining

i) mixture, usually of two metals admixture, adulterant, adulteration, amalgam, amalgamation, blend, combination, composite, compound, debasement

10. gum

j) ageless, changeless, chronic, confirmed, constant, continued, continuing, dateless, durable, endless

 

V. Complete the following questions using key words and answer:

Example: Why are ________ sometimes necessary? ‑ Why are medical procedures sometimes necessary? (Keys: prevention, medical procedures)

Medical procedures are sometimes necessary to maintain your health, including oral health.

1. What _____________ is usually necessary before the filling is done?

2. What do ______________ restore in front teeth?

3. What _________________ are available today?

4. What is used for _____________________?

5. Where are _________________ made ?

6. What materials __________ safely used in the very deepest cavities?

7. Why is acrylic used for ____________ ?

8. What is made most often of _____________?

(Key words: front teeth, premolars or molars, can be, procedure, porcelain, fillings, pre-constructed restorations, dental filling materials)

 

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

 

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: Навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. – К.: ЗАТ «Атлант ЮЕмСІ», 2003. – 329 с.

2. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

3. Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія = English for Professional Use: Dentistry : підручник / І. Г. Романко, І. М. Сологор, О. М. Бєляєва, Ю. В. Лисанець. – К. : ИСИ «Медицина», 2015. – 224 с. + 2 с. кольор. вкл

4. Filling. Crowns. URL: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/in_mow/classes_stud/uk/stomat/ntn/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/1/%E2%84%96%2014.%20Filling.%20Fillings.%20Crowns.htm

 

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати наступні навчаючі завдання згідно цілям та змісту навчання:

вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 6-9

 

VI. Put the questions to the underlined words:

 

Example: A filling is a way to restore a tooth damaged by decay back to its normal function and shape. – What is a filling?

 

1. Fillings are inserted into the teeth to replace the pulp destroyed by caries.

2. The stagnation areas are eradicated in back teeth.

3. Teeth can be filled with gold; porcelain; silver amalgam, plastic and glass materials.

4. A lining is an insulating layer of cement.

5. The alloy contains silver, tin, copper and zinc.

 

VII. Translate into English using Active Vocabulary

Example: Пульпа незахищена. ‑ The pulp is exposed

1. Ганна збирається до стоматолога, тому що її пломба випала.

2. Лікар-стоматолог поставить їй тимчасову пломбу, якщо знадобиться термінове лікування.

3. Якщо ці нові матеріали для пломбування не будуть занадто дорогими, він їх придбає.

4. Том приготує сплав сьогодні у вечорі.

5. Він збирається використати амальгаму, щоб запломбувати цей зуб.

 

VIII. Fill the gaps with the following words:

Example: When a dentist gives you a _________, he or she first removes the decayed tooth material, cleans the affected area, and then fills the cleaned out cavity with a filling material. ‑ When a dentist gives you a filling, he or she first removes the decayed tooth material, cleans the affected area, and then fills the cleaned out cavity with a filling material. (Keys: extraction, filling)

 

Keys: Decayed, liner, instrument, filing, has removed, numb, restoration, local anesthetic, is completed, probe.

What Steps Are Involved in Filling a Tooth?

First, the dentist will 1) ______ the area around the tooth to be filled with a 2) _______. Next, a drill, air abrasion instrument, or laser will be used to remove the 3) _________ area. The choice of 4) __________ depends on the individual dentist's comfort level, training, and investment in the particular piece of equipment as well as location and extent of the decay.

Next, your dentist will 5) __________ or test the area during the decay removal process to determine if all the decay has been removed. Once the decay has been removed, your dentist will prepare the space for the 6) _________ by cleaning the cavity of bacteria and debris. If the decay is near the root, your dentist may first put in a 7) _______ made of glass ionomer, composite resin, or other material to protect the nerve. Generally, after the filling is in, your dentist will finish and polish it.

Several additional steps are required for tooth-colored fillings and are as follows. After your dentist 8) __________ the decay and cleaned the area, the tooth-colored material is applied in layers. Next, a special light that “cures” or hardens each layer is applied. When the multilayering process 9) ___________, your dentist will shape the composite material to the desired result, trim off any excess material, and polish the final 10) _________.

 

IX. Answer the questions:

Example: What is a filling? ‑ A filling is a way to restore a tooth damaged by decay back to its normal function and shape.

 

1. When is conservative treatment of caries used?

2. Why are fillings inserted into the teeth?

3. What dental filling materials are available today?

4. In what cases are temporary fillings used?

5. What types of permanent filings do you know?

6. What is the function of a liner?

7. What are the constituents of the alloy?

8. When do we use acrylic (ceramics, glass ionomer)?

‑ використовуючи лексику заняття вирішіть наступні ситуації: 1) You are going to prepare the report about fillings. Ask your friend to help you.

 

Або підготуйте монологічне висловлювання за темою «Fillings»

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 3

1. Тема: «Видалення зубів»

2. Актуальність теми: вивчення нової теми «Видалення зубів» дає можливість студентам розширити активний медичний словник, систематизувати та закріпити певний словниковий мінімум. А також використовувати ці одиниці при описі методів видалення зубів. Засвоєння лексико-граматичного матеріалу цього заняття дозволяє не тільки загально сприймати текст при читанні, але й розуміти його у повному обсязі. Критерієм використання цієї інформації є необхідність передачі її у різних формах спілкування. Система післятекстових завдань має за мету навчити студентів трансформувати прочитане та передавати її в формі спілкування (діалог / монолог), використовувати навчальний текст як ситуацію для підготовленого та непідготовленого мовлення. Це також дає можливість вживати мовну інформацію у життєво важливих ситуаціях, пов’язаних з фахом.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: оперувати необхідними лексико-граматичними знаннями з теми «Видалення зубів» та використовувати термінологію іноземною мовою під час вирішення навчальних завдань.

Конкретні цілі:

‑ опанувати новий лексичний матеріал до заняття;

правильно використовувати лексичний матеріал в лексико-граматичних та комунікативних вправах;

засвоїти терміни, що відносяться до опису методик видалення зубів;

вести дискурс видалення зубів;

продемонструвати можливості вживання леесичного матеріалу в усному та писемному мовленні;

‑ вільно відтворювати діалогічне / монологічне висловлювання за темою заняття;

‑ дотримуватися правильності, змістовності, логічності у висловлюванні думки.

4. Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

– лексичний матеріал впр. 1-4

 

PRE-TEXT ASSIGNMENT

I. Learn the following words

 

tooth socket

зубна альвеола, лунка

decay

нагноєння

to loosen

розхитувати

an elevator

елеватор

forceps

щипці

pinching

щемливий біль

impacted

ретинований, закоркований

clot

згусток

 

II. Translate the following word-combinations and make up your own sentences

Example:tooth extraction – видалення зубу

 

Tooth extraction, to be removed, to do simple extractions, to be broken off at the gum line, to make an incision, to prescribe pain medicine, to receive conscious sedation, fracture of fillings

 

III. Complete the tables. Make use of active vocabulary

 

Noun

Verb

removal

to remove

 

to extract

prescription

 

cut

 

 

to reduce

 

to heal

treatment

 

Noun

Adjective

damage

damaged

surgery

 

 

venous

 

behavioral

pain

 

bone

 

health

 

 

accidental

 

IV. Read ant translate the text

Tooth extraction is the removal of a tooth from its socket in the bone.

If a tooth has been broken or damaged by decay, your dentist will try to fix it with a filling, crown or other treatment. Sometimes, though, there's too much damage for the tooth to be repaired. In this case, the tooth needs to be extracted. It needs to be removed if it’s decayed, causes pain or has a cyst or infection.

Preparation

Your dentist or oral surgeon will take an X-ray of the area to help plan the best way to remove the tooth. Be sure to provide your full medical and dental history and a list of all medicines you take. This should include both prescription and over-the-counter drugs, vitamins and supplements. Some doctors prescribe antibiotics to be taken before and after surgery. This practice varies by the dentist or oral surgeon.

There are two types of extractions.

A simple extraction is performed on a tooth that can be seen in the mouth. General dentists commonly do simple extractions. In a simple extraction, the dentist loosens the tooth with an instrument called an elevator. Then the dentist uses an instrument called a forceps to remove the tooth.

A surgical extraction is a more complex procedure. It is used if a tooth may have broken off at the gum line or has not come into the mouth yet. Surgical extractions commonly are done by oral surgeons. However, they are also done by general dentists. The doctor makes a small incision (cut) into your gum. Sometimes it's necessary to remove some of the bone around the tooth or to cut the tooth in half in order to extract it. Surgical extractions generally cause more pain after the procedure than simple extractions. The level of discomfort and how long it lasts will depend on how difficult it was to remove the tooth. Your dentist may prescribe pain medicine for a few days and then suggest an NSAID.

Most simple extractions can be done using just an injection (a local anesthetic). You may or may not receive drugs to help you relax. For a surgical extraction, you will receive a local anesthetic, and you may also have anesthesia through a vein (intravenous). Some people may need general anesthesia. They include patients with specific medical or behavioral conditions and young children.

If you are receiving conscious sedation, you may be given steroids as well as other medicines in your IV line. The steroids help to reduce swelling and keep you pain-free after the procedure.

During a tooth extraction, you can expect to feel pressure, but no pain. If you feel any pain or pinching, tell your doctor.

Risks

A problem called a dry socket develops in about 3% to 4% of all extractions. This occurs when a blood clot doesn't form in the hole or the blood clot breaks off or breaks down too early. A dry socket needs to be treated with a medicated dressing to stop the pain and encourage the area to heal. Infection can set in after an extraction. However, you probably won't get an infection if you have a healthy immune system. Sometimes there may be accidental damage to nearby teeth, such as fracture of fillings or teeth.

Overview

If a tooth has been broken or damaged by decay, your dentist will try to fix it with a filling, crown or other dental treatment. But when there's too much damage for the tooth to be repaired, the tooth may need to be extracted — or removed — from its socket in the bone. There are two types of extractions:

 ‑ a simple extraction

This procedure is on a tooth that can be seen in the mouth. For a simple extraction, the dentist loosens the tooth with an instrument called an elevator. Then the dentist uses forceps to remove the tooth.

 ‑ a surgical extraction

This is a more complex procedure, which is used if a tooth may have broken off at the gum line or has not erupted in the mouth. The oral surgeon will make a small incision into your gum to surgically remove the broken tooth or impacted wisdom tooth.

 

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

‑ виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 1-2 Post-Text Assignment

POST-TEXT ASSIGNMENT

I. Read the text and say whether the following statements are true to the text.

 

Example:

Tooth extraction is the removal of a tooth from its socket in the bone. ‑ T

 

1. If a tooth has been broken or damaged by decay, your dentist won’t try to fix it with a filling, crown or other treatment.

2. In a surgical extraction, the dentist loosens the tooth with an instrument called an elevator.

3. Some doctors prescribe antibiotics to be taken before and after surgery.

4. General dentists commonly do simple extractions.

5. A surgical extraction is a simple procedure.

6. It's always necessary to remove some of the bone around the tooth or to cut the tooth in half in order to extract it.

7. The level of discomfort and how long it lasts will depend on how difficult it was to remove the tooth.

8. Some people may need general anesthesia.

9. A problem called a dry socket develops in about 3% to 14% of all extractions.

10. Sometimes there may be accidental damage to all teeth, such as fracture of fillings or teeth.

II. Choose the correct definitions to the following terms.

 

Example:

1. tooth socket

a) instrument for grasping, holding firmly, or exerting traction upon, bodies which it would be inconvenient or impracticable to seize with the fingers, especially one for delicate operations, as those of surgeons, dentists

 

2. cyst

b) induced sleep; induced absence of feeling analgesia, insentience, numbness, stupor, unconsciousness

3. forceps

c) rot through the action of bacteria and fungi

 

1. tooth socket

a) instrument for grasping, holding firmly, or exerting traction upon, bodies which it would be inconvenient or impracticable to seize with the fingers, especially one for delicate operations, as those of surgeons, dentists

 

2. cyst

b) induced sleep; induced absence of feeling analgesia, insentience, numbness, stupor, unconsciousness

3. oral surgery

c) the enlargement of organs caused by accumulation of excess fluid in tissues, called edema

4. forceps

d) rot through the action of bacteria and fungi

5. NSAID

e) a pouch or sac without opening, usually membranous and containing morbid matter, which is accidentally developed  in one of the natural cavities or in the substance of an organ.

 

6. injection

f) a branch of dentistry that deals with the diagnosis and treatment of oral conditions requiring surgical intervention

 

7. anesthesia

g) family of medications that reduce pain and inflammation 

8. swelling

h) the act of causing to become diseased 

9. decay

i) a method of putting liquid into the body with a syringe and a hollow needle that punctures the skin

10. infection

j) a bony socket in the alveolar ridge that holds a tooth 

 

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: Навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. – К.: ЗАТ «Атлант ЮЕмСІ», 2003. – 329 с.

2. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

3. Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія = English for Professional Use: Dentistry : підручник / І. Г. Романко, І. М. Сологор, О. М. Бєляєва, Ю. В. Лисанець. – К. : ИСИ «Медицина», 2015. – 224 с. + 2 с. кольор. вкл

4. Oral surgery. Endodontics. Orthodontics. URL: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/in_mow/metod_rozrobky/uk/stomat/ntn/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/1/%E2%84%96%2013.%20Oral%20surgery.%20Endodontics.%20Orthodontics.htm

2. What to expect during a tooth extraction. URL: https://www.healthline.com/health/tooth-extraction#recovery

3. Tooth extraction. URL:  https://www.colgate.com/en-us/oral-health/procedures/tooth-removal/tooth-extraction

 

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Fragikos D. Oral surgery. – New York, Springer Berlin Heidelberg. – 370 p.

 

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати наступні навчаючі завдання згідно цілям та змісту навчання:

вправи на закріплення лексичного матеріалу

 

III. Fill in the correct preposition

 

Example:

A problem called a dry socket develops in about 3% to 4% of all extractions.

 

1. A dental extraction is the removal ____ teeth from the dental alveolus (socket) _____ the alveolar bone.

2. Dental caries, also known ____ tooth decay, cavities, or caries, is a breakdown of teeth due to activities of bacteria.

3. Oral & Maxillofacial surgery (OMS or OMFS) specializes _________ treating many diseases, injuries and defects in the head, neck, face, jaws and the hard and soft tissues of the Oral (mouth) and Maxillofacial (jaws and face) region.

4. Prior ____ a tooth extraction, your dentist will numb the area to lessen any discomfort.

5. If breakage has occurred, the shape ____ the tooth structure that remains may be such that it's difficult ___ the dentist to manipulate it with their extraction instruments.

6. A local anesthetic is an agent that interrupts pain impulses _____ a specific region of the body _____ a loss of patient consciousness.

7. In most cases, anesthesia is started _____ an anesthetic delivered ________ an I.V. in your arm.

8. A dry socket is a condition that may result _____ a tooth extraction if the blood clot that normally fills the socket is lost.

9.  Complications of blood clots often depend ______ their location.

10. This is a serious warning sign. You will know if you have a cracked tooth if it does not hurt to bite ____ the tooth, but pain occurs when you release the bite.

IV. Choose the right word.

 

Example: When a dentist gives you a filling, he or she first ________ the decayed tooth material, cleans the affected area, and then fills the cleaned out cavity with a filling material.

A) removes             B) treats                            C) fills                             D) examines

 

1. If your tooth hurts all the time, it may have a ______ nerve or blood vessels.

A) cracked               B) damaged               C) fractured                 D) painless

2. The _________ of a tooth or teeth is normally done with local anesthesia to numb the area where the procedure is done.

A) filling                  B) bleaching                  C) examining               D) removal

3. ________ extractions are usually done by oral surgeons, but sometimes general dentists are comfortable performing them.

A) Surgical             B) Simple                     C) No                     D) All

4. To remove the tooth, the surgeon may need to make small incisions in the gums, remove bone around the tooth or cut the tooth in pieces if a tooth is firmly anchored in its _______ so to remove these pieces one by one. Stitches are often used.

A) socket                      B) pulp                        C) gum                       D) jaw

5. At times, a simple extraction may turn out being more lengthy than an actual surgical extraction since in a simple extraction it may take some time ______ the tooth out.

A) to cut                B) to pull                      C) to loosen                    D) to take

6. When it comes to pain, you may expect surgical to be more painful, but in reality both simple and surgical dental extractions should be _______ as you're fully numbed up.

A) painful                     B) pain-free                 C) acute                D) pinching

7. Ideally, the _______ is the most qualified person to perform a surgical extraction   but, there are many great dentists who are comfortable.

A) nurse        B) oral surgeon         C) general dentist        D) patient

8.  What keeps a tooth in place in its native ______ is a membrane or ligament that surrounds the tooth root called the periodontal ligament.

A) root               B) jaw                      C) cement                         D) bone

‑ використовуючи лексичний матеріал, підготуйте монологічне висловлювання за темою заняття «Tooth Extraction» або використовуючи лексику заняття, запропонуйте студентам скласти діалогічні висловлювання, використовуючи активну лексику заняття.

 

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття (2 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові, складають монологічне або діалогічне висловлювання за темою заняття.

Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації із СРС № 1

1. Тема: «Зуби мудрості»

2. Актуальність теми: вивчення нової теми «Зуби мудрості» пов’язане з професійною діяльністю майбутніх лікарів. Студентам необхідно засвоїти новий лексичний матеріал, пов’язаний з майбутньою професією, який допоможе їм розширити активний медичний словник, а також використовувати ці одиниці при деталізованому описі зубів мудрості та особливостей їх прорізування. Засвоєння лексичного матеріалу цього заняття дозволяє не тільки загально сприймати текст при читанні, але й розуміти його у повному обсязі. Це необхідно для висловлювання своєї думки щодо видалення зубів мудрості. Це також дає можливість вживати мовну інформацію у життєво важливих ситуаціях, пов’язаних з фахом.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: засвоїти медичні терміни англійською мовою, які стосуються навчання майбутнього лікаря, вміти надавати інформацію з теми, використовуючи граматичні та лексичні аспекти даної тематики.

Конкретні цілі:

 ‑ засвоїти лексичні одиниці за темою;

 ‑ розвивати навички ознайомчого та аналітичного читання;

 ‑ сформувати навички перекладу тексту з метою отримання повної інформації;

 ‑ володіти матеріалом на мовному та змістовному рівнях, ставити питання до тексту;

 ‑ перечислити основні причини видалення зубів мудрості;

 ‑ вміти раціонально користуватися словником;

 ‑ формувати навички монологічного мовлення.

4. Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

 впр. 1-4 Частина «READING AND DEVELOPING SPEAKING SKILLS» – лексичний матеріал

 

READING AND DEVELOPING SPEAKING SKILLS

 

A person’s dentition comprises of a set of 32 healthy teeth. There are three molar tooth on each quadrant situated furthest back in the mouth used for chewing food making it 36 in total. Wisdom tooth is an individual’s third molar. They are the teeth furthest away in the dental arches and they are usually the last ones to erupt… if they ever come out! The third molars erupt behind the second molars. The eruption process takes place around 18-24 years of age but it can also erupt at a later age or remain absent. Wisdom teeth are classified according to their alignment in the jaw as horizontal, vertical, mesioangular or distoangular.

For their eruption to occur normally there must be sufficient growth at the back of the jaws to accommodate these teeth. For most people who have all their permanent teeth, this happens rarely and wisdom teeth fail to erupt. The growth of the lower jaw occurs mostly at the back and this growth is essential to allow the eruption of the third molars (circle). If growth is inadequate, wisdom teeth will remain impacted.

Early detection of wisdom tooth impaction can be done with an X-ray taken periodically to evaluate the position of the tooth. Even in absence of any problem, early removal is recommended to avoid further problems in future as the roots are not fully formed and bone is less dense. Not all impacted wisdom teeth need to be removed. Surgical removal of wisdom tooth in absence of wisdom teeth pain or any other signs and symptoms is not usually indicated. However it should be monitored from time to time by clinical examination and x-rays.

The dental community agrees to recommend the extraction of third molars that are symptomatic or cause problems.

There are, however, several other reasons to extract third molars.

·         if they have symptoms, such as pain, infection, have caries, are difficult to clean, have a severe malposition, etc., it is best to remove them.

·         It is almost always indicated to extract a tooth that is “semi-impacted” because it presents a higher risk of infection and decay in the mid or long term.

·         In summary, it is frequently indicated to extract wisdom teeth that do not come out, but the reason is mainly to solve a problem already affecting these teeth or to prevent the development of pathologies (cysts, tumors, resorption (wear) of adjacent teeth).

·         Extraction is not intended to prevent the movements of other teeth over time.

 


 

Impacted upper and lower third molars leaning against the second molars in a 21-year-old male. There are even 2 upper wisdom teeth on the right radiograph! These molars will not erupt and can damage other teeth.


 

 

 


Possible complications from wisdom tooth extraction

 ‑ swelling and pain after wisdom tooth extraction

 ‑ bleeding after surgery

 ‑ tearing of the gums

 ‑ damage to nerves around the region leading to temporary or permanent loss of sensation at the concerned region of the face

 ‑ damage to the neighboring teeth

 ‑ damage to the gum tissues

 ‑ fracture of jaw bone due to excessive force

 ‑ sores at the angle of the mouth and cheek

 ‑ dry socket


Exercise. 1. Insert the missing letters:

Example: s..l..v..ry gl..nds ‑ salivary glands

 

D…nt…t…on, m…l…r, q…adr…nt, d….nt….l a…ch…s, …r…pt, …l…gnm…nt, d…st…ang…lar, …cco…mod…te, gro…th, …mp…cted, …xamin….tion, pat…olog….es.

 

Exercise. 2. Find in the text English equivalents for the following words and word combinations.

 

Example: pedodontist – дитячий стоматолог

 

Прорізання зубів, пережовування, прорізуватися, залишатися відсутніми, достатній зріст, зуби мудрості, ратинований зуб, рентген, оцінювати позицію зубів, видаляти зуб, біль, клінічний огляд, суха лунка.

 

Exercise. 3. Quote the sentences in which these words and word-combinations are used.

Example: mesioangular or distoangular

Wisdom teeth are classified according to their alignment in the jaw as horizontal, vertical, mesioangular or distoangular.

 

Person’s dentition, the dental arches, to take place, to be classified, permanent teeth, to remain impacted, surgical removal, to extract wisdom teeth, affecting these teeth.

 

Exercise. 4. Answer the following questions:

Example: Where do the third molars erupt? ‑ The third molars erupt behind the second molars.

 

1. How many healthy teeth does a man have?

2. What are wisdom teeth? What is the other name?

3. How are wisdom teeth classified?

4. What is a condition of a normal eruption of wisdom teeth?

5. How can a dentist find early detection of wisdom tooth impaction?

6. Do all impacted wisdom teeth need to be removed? If yes, in what cases?

7. What are the reasons to extract third molars?

8. What possible complications from wisdom tooth extraction do you know?

 

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

 ‑ виконати вправи на перевірку лексичного матеріалу впр. 5-7

 

Exercise. 5. Read the following terms and try to match them with the Ukrainian equivalents:

Example: 1 – b, 2‑ a

TERM

DEFINITION

1) bone

a) амальгама

2) amalgam

b) кістка

 

 

TERM

DEFINITION

1) dentition

a) кістка

2) wisdom tooth

b) припухлість

3) alignment

c) розташування зубів

4) jaw

d) видалення

5) eruption

e)розташований по одній лінії

6) bone

f) щелепа

7) extraction

g) суха лунка

8) swelling

i) зуб мудрості

9) dry socket

j) прорізування зубів

 

Exercise. 6. Complete the following sentences with the missing parts.

Example: ____________ are the last adult teeth to come into the mouth (erupt). ‑ Wisdom teeth are the last adult teeth to come into the mouth (erupt).

 

Signs and symptoms of wisdom tooth eruption

1. ____________ in the cheeks when lying down on a pillow or resting your hand against your cheeks.

2. Talking and eating becomes difficult and _______ is decreased due to mouth ulcers.

3. Gums appear red, inflamed, painful and tender around ______________ as they try to break through the gums.

4. ___________ in opening the jaws wide for dentist to check or even upon yawning. Difficulty in swallowing can also take place and sensitivity to cold drinks.

5. Intense pain of long-term leading to ___________ and jaw ache. Pain may also come from pressure of the erupting wisdom tooth against other teeth.

6. Touching the area around the wisdom tooth with a finger feels sore. You may feel ____________ if the gums are obstructing otherwise you may not feel the underlying tooth at all if it is completely bony impacted.

7. Facial movements become difficult and mild discomfort present which can be cured by warm pressures. Severe discomfort requires ________ and surgical removal of the impacted tooth.

8. Proper dental care cannot be carried out successfully leading to tooth decay and bad breath. Some may also experience ____________ in the mouth when biting down in the area.

9. Localized infection due to gum flap overlying the partially impacted tooth entrapping food particles and bacteria causing pain. Severe infection leads ___________ around the gums.

10. Irritation as the tooth ___________ the side of the mouth which is very uncomfortable.

11. Fever and fatigue due to __________ in the jaw resulting from pericoronitis. Biting from the opposite side causes trauma to the overlying gum flap.

12. Wisdom tooth erupting at ____________ cause facial swelling and pain around the throat as well.

13. Radiating pain to the ear and wisdom tooth that has broken down causes intense toothache due to the inflammation of the __________.

14. Cross bite from _____________ of other teeth as the wisdom tooth puts on constant pressure.

(a bony prominence, to pus formation, severe pulsating headaches, chewing efficiency, inclination, medical intervention, unpleasant taste, stiffness and difficulty muscle spam, wrong angles, the impacted wisdom tooth, dental pulp, tingling sensation, rubs against)

 

Exercise. 7. Fill in the gaps with the appropriate preposition

Example: Most people have four wisdom teeth __________ the back of the mouth. ‑ Most people have four wisdom teeth at the back of the mouth.

 

Wisdom Tooth Treatment

 

(with, of, through, from, on, to, by)

Toothache and soreness developing ____ an impacted wisdom tooth can range from mild ____ severe depending on the condition ___ the teeth and adjacent tissues. Mild pain and discomfort can be treated ____ rinsing mouth ___ a warm salt water mouthwash to ward off infection. Chewing a sugarless chewing gum ___ the affected side will help ease pain temporarily. Brush after every meal and keep the area clean to prevent bacterial contamination that aggravates the pain. If pain is more severe, visit the dentist. He or she will prescribe antibiotics and pain killers such as acetaminophen, aspirin or ibuprofen. When pain and inflammation becomes unbearable and if pericoronitis recurs, you may need an oral surgery to cut ______ the gums and remove the underlying impacted wisdom tooth.

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: Навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. – К.: ЗАТ «Атлант ЮЕмСІ», 2003. – 329 с.

2. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

3. Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія = English for Professional Use: Dentistry : підручник / І. Г. Романко, І. М. Сологор, О. М. Бєляєва, Ю. В. Лисанець. – К. : ИСИ «Медицина», 2015. – 224 с. + 2 с. кольор. вкл

4. Dentition. Types of teeth. Function of teeth. URL: https://www.infodentis.com/tooth-anatomy/dentition.php

5. How to Tell If Your Wisdom Teeth Are Coming In. URL: http://www.intelligentdental.com/2011/01/31/how-to-tell-if-your-wisdom-teeth-are-coming-in/

6. Wisdom teeth – Myths and realities. URL: https://www.orthodontisteenligne.com/en/dentition-en/wisdom-teeth-myths-and-realities/

 

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Репин Б. И., Кривцова Т. Н. Русско-английский медицинский словарь для стоматологов. – М. ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. – 195 с.

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати наступні навчаючі завдання згідно цілям та змісту навчання:

 ‑ вправи на закріплення лексичного матеріалу

 

Exercise. 8. Write out key words of the text “Wisdom teeth”.

Exercise. 9. Make up a plan of the text “Wisdom teeth”.

 

 ‑ використовуючи лексику теми, студенти пишуть коротке резюме тексту, використовуючи план та ключові слова.

 

Exercise. 10. Give a summary of the text “Wisdom teeth”.

 

Короткі методичні вказівки до виконання СРС

Основою навчання є робота згідно з методичною рекомендацією щодо виконання самостійної роботи. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові, пишуть коротке резюме тексту, використовуючи план та ключові слова.

 

Методичні рекомендації із СРС № 2

1. Тема: «Рентген»

2. Актуальність теми: вивчення нової теми «Рентген» пов’язане з професійною діяльністю майбутніх лікарів. Студентам необхідно засвоїти новий лексичний матеріал, пов’язаний з майбутньою професією, який допоможе їм розширити активний медичний словник, а також використовувати ці одиниці при деталізованому описі видів стоматологічного рентгену. Засвоєння лексичного матеріалу цього заняття дозволяє не тільки загально сприймати текст при читанні, але й розуміти його у повному обсязі. Це необхідно для висловлювання своєї думки щодо важливості проведення рентгену. Це також дає можливість вживати мовну інформацію у життєво важливих ситуаціях, пов’язаних з фахом.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: засвоїти медичні терміни англійською мовою, які стосуються рентгенологічного обстеження, вміти надавати інформацію з теми, використовуючи граматичні та лексичні аспекти даної тематики.

Конкретні цілі:

‑ засвоїти лексичні одиниці за темою;

розвивати навички ознайомчого та аналітичного читання;

сформувати навички перекладу тексту з метою отримання повної інформації;

володіти матеріалом на мовному та змістовному рівнях, ставити питання до тексту;

‑ перечислити основні види рентгену, умови проведення рентгенологічного обстеження;

‑ вміти раціонально користуватися словником;

4. Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

‑ впр. 1 -2 (методична розробка) – лексичний матеріал

 

DENTAL X-RAY

 

Dental X-rays are pictures of the teeth, bones, and soft tissues around them to help find problems with the teeth, mouth, and jaw. X-ray pictures can show cavities, hidden dental structures (such as wisdom teeth), and bone loss that cannot be seen during a visual examination. Dental X-rays may also be done as follow-up after dental treatments.

The following types of dental X-rays are commonly used

 ‑ bitewing X-rays show the upper and lower back teeth in a single view. These X-rays are used to check for decay between the teeth and to bone loss when severe gum disease or a dental infection is present;

 ‑ periapical X-rays show the entire tooth, from the exposed crown to the end of the root and the bones that support the tooth. These X-rays are used to find dental problems below the gum line or in the jaw, such as impacted teeth, abscesses, cysts, tumors, and bone changes linked to some diseases;

 ‑ occlusal X-rays are used to find extra teeth, teeth that have not yet broken through the gums, jaw fractures, a cleft in the roof of the mouth (cleft palate), cysts, abscesses, or growths;

 ‑ panoramic X-rays show a broad view of the jaws, teeth, sinuses, nasal area, and temporomandibular (jaw) joints. These X-rays show problems such as impacted teeth, bone abnormalities, cysts, solid growths (tumors), infections, and fractures;

 ‑ digital X-rays can be sent to a computer to be recorded and saved.

Dental X-rays are done to:

 ‑ find problems in the mouth such as tooth decay, damage to the bones supporting the teeth, and dental injuries (such as broken tooth roots).

 ‑ find teeth that are not in the right place or do not break through the gum properly. Teeth that are too crowded to break through the gums are called impacted.

 ‑ find cysts, solid growths (tumors) or abscesses.

 ‑ check for the location of permanent teeth growing in the jaw in children who still have their primary (or baby) teeth.

  plan treatment for large or extensive cavities, root canal surgery, placement of dental implants, and difficult tooth removals.

 ‑ plan treatment of teeth that are not lined up straight (orthodontic treatment).

 

READING AND DEVELOPING SPEAKING SKILLS

 

Exercise 1. Find the answers to the following questions:

 

Example: May dental X-rays also be done as follow-up after dental treatments? – Yes, it may.

1. What are dental X-rays?

2. What do X-rays show?

3. What types of dental X-rays are commonly used?

4. When are dental X-rays done?

5. What problems can X-rays reveal?

 

Exercise 2. Agree or contradict the following statements:

Example: X-ray pictures can show cavities, hidden dental structures (such as wisdom teeth). – True

 

1. X-ray pictures can only show cavities, hidden dental structures (such as wisdom teeth).

2. Bitewing X-rays can be used to check for decay between the teeth and to bone loss.

3. Periapical X-rays are used to find dental problems on the gum line or in the jaw.

4. Bitewing X-rays are used to find extra teeth, a cleft in the roof of the mouth (cleft palate), cysts, abscesses or growths.

5. Panoramic X-rays show a broad view of the jaws, teeth, sinuses, nasal area, and temporomaxilla (jaw) joints.

6. Dental X-rays are done to find problems in the mouth such as tooth decay, damage to the bones, etc.

7. Teeth that are too crowded to break through the gums are called impacted.

8. Plan treatment of teeth that are not lined up straight (surgical treatment).

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

‑ виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму

 

Exercise 3. Read and translate the following words and word-combinations into your native language

Example: dental structures – структури зубів

 

Soft tissues, dental structures, visual examination, severe gum disease, to support the tooth, impacted teeth, bone abnormalities, permanent teeth, solid growths, dental implants.

 

Exercise 4. Read sentences with the new words and translate them into Ukrainian

Example: Your dentist can talk to you about your X-rays right after they are done. – Ваш лікар-стоматолог може поговорит з вами одразу після того, як було зроблено рентген зубів.

 

1. A full-mouth series of periapical X-rays is most often done during the person's first visit to the dentist.

2. Bitewing X-rays are used during checkups to look for tooth decay.

3. Panoramic X-rays may be used occasionally.

4. Dental X-rays are scheduled when you need them based on your age, risk for disease, and signs of disease.

5. The dentists may miss the early stages of tooth decay between the teeth without performing X-rays.

6. Dental X-rays are only done in your mouth area, but if you are pregnant routine dental X-rays may be postponed so you do not have any radiation to your baby (fetus).

7. If dental X-rays are absolutely needed a lead apron will be placed over your belly to shield your baby from the X-rays.

8. Some dentists use digital radiography. This method uses an electronic sensor instead of X-ray film.

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: Навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. – К.: ЗАТ «Атлант ЮЕмСІ», 2003. – 329 с.

2. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

3. Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія = English for Professional Use: Dentistry : підручник / І. Г. Романко, І. М. Сологор, О. М. Бєляєва, Ю. В. Лисанець. – К. : ИСИ «Медицина», 2015. – 224 с. + 2 с. кольор. вкл

4. Dental X-Rays. URL: https://www.webmd.com/oral-health/dental-x-rays#1

3. Dental x-ray picture. URL: https://www.google.com.ua/search?q=dental+x-ray+picture&rlz=1C1GKLB_enUA721UA747&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YefY7PZOvCnybM%253A%252CRnkYsKqmDuP7jM%252C_&usg=__AarYKwwABYxBQd1hlDXbA2aRGKY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjPo_OkkufXAhVub5oKHW9fAPUQ9QEIMjAA#imgrc=sTuU-OHCFrvTuM

 

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Репин Б. И., Кривцова Т. Н. Русско-английский медицинский словарь для стоматологов. – М. ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. – 195 с.

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати наступні навчаючі завдання згідно цілям та змісту навчання:

вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 5-7

Exercise 5. Match the terms with their explanations

Example:

1. tooth socket

a) instrument for grasping, holding firmly, or exerting traction upon, bodies which it would be inconvenient or impracticable to seize with the fingers, especially one for delicate operations, as those of surgeons, dentists

 

2. cyst

b) induced sleep; induced absence of feeling analgesia, insentience, numbness, stupor, unconsciousness

3. forceps

c) rot through the action of bacteria and fungi

 

 

1. dental

a) to become gradually damaged, worse, or less

2. tissue

b) a mass of cells in the body that grow faster than usual and can cause illness

3. treatment

c) a group of connected cells in an animal or plant that are similar to each other, have the same purpose, and form the stated part

4. examination

d) the process of removing something, especially by force

5. decay

e) relating to the teeth

6. cyst

f) the use of drugs, exercises, etc. to cure a person of any illness or injury

7. tumor

g) the act of looking at or considering something carefully in order to discover something:

8. extraction

i) a round mass growing just under the skin or deeper in the body that contains liquid

 

Exercise 6. Replace the words in bold type with their equivalents

Example: Dental X-rays may also be done as follow-up after dental treatments.Dental X-rays may also be done as follow-up after the treatments of the teeeth.

 

1. She had two removals.

2. You should have an annual medical checkup.

3. The gingiva cover and protect the ligament and the neck of the tooth and they are usually the only visible part of the periodontium.

4. Periodontal disorders range from simple gum inflammation to serious diseases that result in major damage to the soft tissue and bone that support the teeth.

5. Your stomatologist can talk to you about your X-rays right after they are done.

6. Brush twice a day, clean between your teeth daily, eat a balanced diet and schedule regular dental visits for a lifetime of healthy smiles.

7. Less radiation is needed to make an image with digital radiography than with standard dental X-rays.

8. But there is always a slight risk of harm to cells or tissue from being exposed to any radiation including the low levels of radiation used for this test.

 

Exercise 7. Read the text about dental radiography. Fill іn blanks with the соrrесt form of the verb:

Example: Dental X-rays _________ (to be) pictures of the teeth, bones, and soft tissues around them to help find problems with the teeth, mouth, and jaw. ‑ Dental X-rays are pictures of the teeth, bones, and soft tissues around them to help find problems with the teeth, mouth, and jaw.

 

Dental radiographs, known as X-rays, ________ (to bе) valuable diagnostic tools. X-rays _________ (to discover) іn 1895 bу German scientist Roentgen. Оne of the first сlіnісаl application of X-rays__________ (to bе) іn dentistry. Radiographs __________ (to hеlр) to diagnose:

 ‑ dental caries;

 ‑ changes іn the supporting structure;

 ‑ abnormalities іn the surrounding hard and soft tissues.

Both intraoral and extraoral radiographs __________ (to use) іn dentistry. An intraoral film ________ (to рlаcе) inside the patient's mouth. An extraora1 film _______ (to рlacе) nеаг, but not inside the mouth. Medical personnel _____________ (to ргоtect) patients and themselves from harmful effect of radiation.

Lead aprons and thyroid collars ___________ (to use) during radiographic procedures. Тhеге _________ (to bе) three types of intraoral radiographs: регіарісаl, bitewing, and occlusal. Radiographs ___________ (to process) іn special developer and fixer solution.

‑ студенти читають текст «Dental X-ray», ділять його на логіко-смислові частини та складають план до тексту (впр. 8).

 

Exercise 8. Make up a plan of the text “Dental X-ray”.

 

Короткі методичні вказівки до виконання СРС

Основою навчання є робота згідно з методичною рекомендацією щодо виконання самостійної роботи. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові, письмово коротко дають відповіді на запитання, перекладають словосполучення, заповнюють пропуски у реченнях необхідними формами та ін. Уважно прочитавши текст, ділять його на логіко-смислові частини та складають план.

 

Методичні рекомендації із СРС № 3

1. Тема: «Алергія на амальгаму»

2. Актуальність теми: вивчення нового лексичного матеріалу теми «Алергія на амальгаму» допоможе студентам диференціювати терміни, що стосуються алергії на амальгаму, чітко орієнтуватися при описі основних факторів риску, що призводять до появи алергії. Засвоєння лексичного матеріалу цього заняття дозволяє не тільки описувати характерні особливості протікання алергічних реакцій, але й повідомляти про основні методики лікування алергічних реакцій, що були спричинені алергією на амальгаму. Засвоєний лексичний матеріал допомагає студентам набути необхідних вмінь для навичок складання усних або письмових повідомлень за цією темою. Це також дає можливість вживати мовну інформацію у життєво важливих ситуаціях, пов’язаних з фахом.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: відтворювати термінологію теми заняття «Алергія на амальгаму» іноземною мовою в усній та письмовій формах, описувати та характеризувати алергічні реакції на амальгаму.

Конкретні цілі:

‑вивчити релевантний лексичний матеріал до теми;

визначати медичні терміни, що стосуються алергічних реакцій на амальгаму;

‑ описувати методи лікування алергічних реакцій на амальгаму;

ділити текст на логіко-смислові частини, ставити питання до тексту;

‑ продемонструвати можливості вживання лексичного матеріалу в усному та писемному мовленні.

4. Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

‑ впр. 1-3 (методична розробка) – лексичний матеріал

 

AMALGAM ALLERGY

 

Amalgam allergy is an extremely rare reaction to the mercury used in the amalgam dental filling, also known as “silver filling”. It is an unusual condition and few cases have ever been reported. Just like in any other allergy, the immune system becomes sensitized to the offending substance (in this case liquid mercury) and mistakes it for a foreign invader. When the immune system attacks the foreign substance the body starts producing the symptoms characteristic of an allergic reaction.

These reactions usually present with dermatological or oral symptoms. The constant exposure to mercury in amalgam restorations may sensitize some individuals, making them more susceptible to oral lichenoid lesions. These oral lesions are rarely noticed by the affected individuals and cause no discomfort. Symptoms of an amalgam allergy include skin rashes in the oral, head and neck area, itching, swollen lips, localized eczema-like lesions in the oral cavity.

Risk Factors for Amalgam Allergy

Although this condition is very rare, people with personal history or family history of allergies to metals, especially heavy metals, are more likely to be allergic to amalgam.

Treatment of Amalgam Allergy

In most cases no medical attention is required to treat an allergic reaction to amalgam. These clinical signs usually require no treatment and will disappear on their own within a few days of exposure. In rare cases amalgam fillings may need to be replaced with a different restorative material, such as tooth-colored composite resin, porcelain or gold. The replacements have led to significant improvements.

 

READING AND DEVELOPING SPEAKING SKILLS

Exercise 1. Answer the questions:

Example: Is amalgam allergy an extremely rare reaction to the mercury used in the amalgam dental filling? – Yes, it is.

 

1. What is amalgam allergy known as?

2. What is the condition in amalgam allergy?

3. What are the symptoms in amalgam allergy?

4. Are there any risk factors for amalgam allergy?

5. How can the dentists treat amalgam allergy?

 

Exercise 2. Read the definition and fill in the blanks with the words given in brackets:

Example: (treatment, acid) (впр.2)

1. management in the application of medicines, surgery, etc.

treatment

2. substance with a sour taste

acid

 

(amalgam, allergy, dental filling, substance, restoration, symptom, susceptible, lesion)

1. a solid, powder, liquid, or gas with particular properties

 

2. a small amount of metal or plastic that a dentist puts in a hole in a tooth to prevent further decay

 

3. something wrong with your body or mind that is a sign of the illness

 

4. a mixture of mercury and another metal, usually silver, that is used in dentistry to make fillings

 

5. yielding readily (to); capable (of)

 

6. a hypersensitivity to a substance that causes the body to react to any contact with that substance

 

7. the act of restoring or state of being restored, as to a former or original condition, place

 

8. an injury or other change in an organ or tissue of the body tending to result in impairment or loss of function

 

 

Exercise 3. Give the Ukrainian equivalents of the following word combinations:

Example: a dentist – лікар-стоматолог

 

Dental filling, the immune system, offending substance, foreign substance, allergic reaction, constant exposure, skin rashes, swollen lips, oral cavity, family history of allergies, clinical signs, significant improvements.

 

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

‑ виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр.4-5

Exercise 4. Fill in the missing prepositions. Some of prepositions may be used more than once. Translate the sentences:

 

Example: Amalgam allergy is an extremely rare reaction _______ the mercury used in the amalgam dental filling. ‑ Amalgam allergy is an extremely rare reaction to the mercury used in the amalgam dental filling.

 

 because of, for (2), of (2), in (2), with, by (2), as

DENТAL AMALGAM

Amalgam аге alloys _____ metals _____ mercury. Amalgam was introduced ____ New York іn 1833. Тhе first users of amalgams were not well qualified аs dentists. Their methods were so poor that they gave the аmalgams а bad name. Members ____ the American Denta1 Association were demanded to sign а declaration that they would nevег usе amalgams. Іn the annals of American dental history, the period of 1830-1890s is known _______ the period of “Amalgam war”.

Amalgams usually contain silver, соррег and tin _____ different рrоportions. They mау also contain small quantities of other metals, such аs zinc and palladium. Іn modern amalgams соррег content is increased (uр to 12-30% ____ weight) as it helps to асhіеvе better marginаl adaptation.

Amalgam fillings are retained tо the cavity ____ mесhаnісаl means, not bу adhesion. This type of fillings is good _____ large cavities іn posterior teeth оnlу, as amalgams аге not tooth-colored. Patients аге often afraid to have amalgam fillings ________ the mercury they release. But аll the latest investigations made іn different countries show that amalgams аге safe materials, even _____ pregnant women.

 

Exercise 5. Open the brackets and put the verbs in the correct tense and voice. Translate the sentences:

 

Example: Amalgam allergy ___________ (to be) an extremely rare reaction to the mercury used in the amalgam dental filling. Amalgam allergy is an extremely rare reaction to the mercury used in the amalgam dental filling.

 

1. Amalgam, an alloy of mercury (Hg), _________ (to be) an excellent and versatile dental restorative material.

2. It _________ (to use) in dentistry since 150 years due to its low cost, ease of application, strength, durability, and bacteriostatic effects.

3. Popularity of amalgam as restorative material _______ (to decrease) these days due to concerns about detrimental health effects, environmental pollution, and aesthetics

4. Hence corrosion of amalgam restoration or perhaps the biofilm ________ (to present) on such restorations may contribute to the development of hypersensitive reaction rather than material itself.

5. Although mercury allergy ________ (to be) rare but sometimes hypersensitivity to it may lead to dermatitis or type IV delayed hypersensitivity reactions most often affecting the skin as a rash.

6. In the recent year's composites glass ionomer cements and a variety of hybrid structures __________ (to use) due to increased demand for aesthetic restorations.

7. Composite __________ (to serve) better than amalgam when conservative preparation is recommended like small occlusal restorations, in which amalgam require removal of more sound tooth structure.

8. Mercury hypersensitivity ________ (to be) an immune response to very low levels of mercury.

 

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: Навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. – К.: ЗАТ «Атлант ЮЕмСІ», 2003. – 329 с.

2. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

3. Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія = English for Professional Use: Dentistry : підручник / І. Г. Романко, І. М. Сологор, О. М. Бєляєва, Ю. В. Лисанець. – К. : ИСИ «Медицина», 2015. – 224 с. + 2 с. кольор. вкл

4. Amalgam Allergy and Mercury Poisoning from Dental Fillings. URL: https://www.healthpedian.org/amalgam-allergy-and-mercury-poisoning-from-dental-fillings/

5. The Dental Amalgam Toxicity Fear: A Myth or Actuality. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3388771/

6. Amalgam allergy pictures. URL: https://www.google.com.ua/search?q=amalgam+allergy+pictures&rlz=1C1GKLB_enUA721UA747&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Gvjpm55fYxMPLM%253A%252CzkeYt5zGjMVH8M%252C_&usg=__aJ7wt0njtgupwjhWbUmcCpXdANc%3D&sa=X&ved=0ahUKEwisi_7okfHXAhVGIJoKHR4qAdwQ9QEIKTAA#imgrc=o1qFiJqWgs0_iM:

 

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

 

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати наступні навчаючі завдання згідно цілям та змісту навчання:

‑ вправи на закріплення лексичного матеріалу

Exercise 6. Re-write the sentences translating the words and word-combinations in italics:

 

Example: Amalgam _____алергія_______is an extremely rare reaction to the mercury used in the amalgam dental filling. ‑ Amalgam allergy is an extremely rare reaction to the mercury used in the amalgam dental filling

 

1. The amalgam itself is a ____суміш______ of equal parts of liquid (elemental) mercury and alloy powder, which usually contains silver, tin and copper.

2. Sometimes, small amounts of zinc, palladium or indium also are used in the ___сплав______ powder

3. The actual _____речовина_______ that most likely causes the rare allergic reaction to amalgam in some people is liquid mercury.

4. Some people may also have an ____алергічну реакцію__________ to other components of amalgam such as copper, silver or tin.

5. Concerns about the ____безпеки_______ of amalgam are not limited to allergies.

6. Many opponents of amalgam have blamed the substance for a variety of __проблем зі здоров’ям___________ including nerve damage, autism, chronic fatigue syndrome, kidney problems, multiple sclerosis, Alzheimer’s disease, birth defects, compromised immunity, etc.

7. Low levels of mercury ____впливу________ from amalgam dental fillings do not seem to cause any health problems in adults and children over 6 years of age.

8. Since the dangers of amalgam cannot be completely ruled out, it may be recommended that pregnant women avoid amalgam __пломбування_________.

 

використовуючи лексичний матеріал з теми «Алергія на амальгаму», студенти виписують ключові слова з тексту та складають план.

 

Exercise 7. Write out key words of the text “Amalgam allergy”.

 

Exercise 8. Make up a plan of the text “Amalgam allergy”.

 

Короткі методичні вказівки до виконання СРС

Основою навчання є робота згідно з методичною рекомендацією щодо виконання самостійної роботи. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові, сумують отримані знання з теми, виписуючи ключові слова, та складають план до тексту.