Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет

Кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1

 

Грищенко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з української мови (за професійним спрямуванням)

з самостійної роботи студентів

(1 курс медичного факультету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиман – 2019

 

УДК 811.161.2(072)

Грищенко О.В.

 

Українська мова (за професійним спрямуванням). Самостійна робота студентів : Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету. – Лиман: ДНМУ, 2019. –24 с.

 

 

Методичні вказівки містять матеріали, необхідні студентам І курсу медичного факультету для самостійної підготовки до практичних занять з предмету «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Актуальність тем, мета занять, теоретичні питання до них, перелік  літератури, питання для самоконтролю, набір навчальних завдань є складовими частинами цих вказівок.

 

 

Укладач: Грищенко О.В., викладач ДНМУ

 

Рецензенти: Лисак Лариса Костянтинівна, к.ф.н., доцент, в.о. завідувача кафедри лінгвістики ДонНАБА м. Краматорськ

                       Аветісова Ірина Сергіївна, доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №1 ДНМУ

 

 

 

Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №1

Протокол № 12  від 03.06. 2019 р.

 

 

Затверджено на засіданні Вченої Ради ДНМУ  

     Протокол №   від                         2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Зміст………………………………………………………………………

Тема 1. Правопис префіксів. …... ... ... ... ...

Тема 2. Правопис м’якого знака  ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ...

Тема 3. Правопис апострофа.  ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 4. Правопис слів іншомовного походження. ………………….

Тема 5. Правопис ненаголошених голосних у коренях слів.  ... ... ... ...

Тема 6.  Подвоєння, подовження, спрощення, чергування та злиття приголосних. .………………………………...

Тема 7. Лексична тема: „ Типи будови людського тіла”.. ... ... ... ... ...

Тема 8. Лексична тема: „Перша допомога при ушкодженнях скелета”.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 9. Лексична тема: „Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах”.. ... ... ...

Тема 10. Лексична тема: „Захворювання органів дихання та запобігання їм”... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 11. Лексична тема: „Шлунково-кишкові захворювання та запобігання їм”. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 12.  Українська мова та її лексика з погляду походження... ... ...

Тема 13. Формули українського мовного етикету. ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 14. Мовний етикет лікаря. ... ... ... ... ... ... ... ...

Тема 15. Норми сучасної літературної мови. ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

3 -4

5 – 6

6 – 8

8 – 9

9 – 11

11 – 13

 

13 – 14

15

 

16 - 17

 

17 – 18

 

18 - 19

 

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 – 23

23 - 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Мета Володіти державною мовою з використанням фахової  лексики, підвищити рівень культури усного та писемного професійного мовлення.

 

Завдання  1. Закріпити знання сучасної української мови та удосконалити навички вживання терміологічної лексики.

2.  Підвищити рівень професійної мовнокомунікативної компетенції лікаря.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичний матеріал з сучасної української мови, українську медичну термінологію, знати правила українського мовного етикету.

 

Вміти:  вільно володіти фаховою  лексикою та використовувати її на комунікативному, лексичному та граматичному рівнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1

Правопис префіксів.

(2 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з правопису префіксів в українській мові допомагає підвищенню рівня професійного писемного мовлення.

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з правопису префіксів в українській мові.

 

Література:

1.                 Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

2.                 Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів: Навч. посібник. – 2-ге., стер. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1.   Префікси роз-, без-, через-.

2.   Префікси з-, с-, зі-.

3.   Префікси пре-, при-, прі-.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо вживання префіксів в українській мові, удосконалити практичне застосування теоретичного матеріалу у писемному мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 24-27, завд. 40 41, 42, 43, 46 підр.: Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000.

 

Тестовий контроль за темою:

 

1. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс с-:

A.   ...бити

B.    ...робити

C.    ...хопити

D.   ...дерти

E.    ...горнути

 

2. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс з-:

A.   ...фотографувати

B.    ...добути

C.    ...кинути

D.   ...хвалити

E.    ...пекти

 

3. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс пре-:

A.   ...мружити

B.    ...їхати

C.    ...клеїти

D.   ...добрий

E.    ...шити

 

4. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс при-, що означає наближення:

A.   ...чудовий

B.    ...шкільний

C.    ...сісти

D.   ...ліпити

E.    ...солити

 

5. Знайдіть слово, в якому пишеться префікс прі-:

A.     ...рва

B.      ...їхати

C.      ...в’язати

D.     ...злий

E.      ...трусити

 

 

Тема 2

 Правопис м’якого знака

(2 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з правопису м’якого знака в українській мові допомагає підвищенню рівня професійного писемного мовлення.

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з правопису м’якого знака в українській мові.

 

Література:

1.                 Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

2.                 Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів: Навч. посібник. – 2-ге., стер. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1.                 Випадки, коли м’який знак пишеться в українських словах.

2.                 Випадки, коли м’який знак не пишеться в українських словах.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо правопису м’якого знака в українській мові, удосконалить практичне застосування теоретичного матеріалу у писемному мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 5-11, завд. 1, 2, 3, 4, 6, 10 підр.: Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000.

 

Тестовий контроль за темою:

 

A.               Знайдіть слово, в кінці якого пишеться м’який знак:

A.   звір...

B.    кров...

C.    радіст...

D.   любиш...

E.    дощ...

 

2. Знайдіть слово, в кінці якого не пишеться м’який знак:

A.   комар...

B.    осін...

C.    мід...

D.   медал...

E.    біл...

 

3. Знайдіть числівник, в якому м’який знак не пишеться:

A.  шіст...

B.  дванадцят...

C.  міл...йон

D.  п’ят...сот

E.   десят...

 

4. Знайдіть слово з м’яким знаком у прикінцевих буквосполученнях іменників:

A.   на таріл...ці

B.    у люл...ці

C.    Марин...чин

D.   у бал...ці

E.    у лан..ці

5. Знайдіть дієслово без м’якого знака:

1.     співают...

2.     купают...ся

3.     познач...те

4.     думают...

5.     хвилюєт...ся

 

 

Тема 3

Правопис апострофа

 (2 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з правопису апосторофа в українській мові допомагає підвищенню рівня професійного

писемного мовлення.

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з правопису апострофа в українській мові.

 

Література:

1.     Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

2.     Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів: Навч. посібник. – 2-ге., стер. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1.                 Випадки, коли апостроф ставитьсья.

2.                 Випадки, коли апостроф не ставиться.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо вживання апострофа, удосконалить практичне застосування теоретичного матеріалу у писемному мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 12-20, завд. 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27 підр.: Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000.

 

Тестовий контроль за темою:

 

A.   Знайдіть слово, в якому ставиться апостроф:

A.                    бур...я

B.                    р...яска

C.                    під...йом

D.                    св...ято

E.                    надвечір...я

 

B.    Знайдіть слово, в якому не ставиться апостроф:

A.                   в...язати

B.                    м...ясо

C.                    морков...яний

D.                   б...ється

E.                    під...юджувати

 

C.    Знайдіть дієслово з апострофом:

A.                   с...юрчить

B.                    дзв...якнути

C.                    довір...яти

D.                   під...юджувати

E.                    св...яткувати

 

D.   Знайдіть дієслово без апострофа:

A.                   л...юбити

B.                    об...єднати

C.                    розм...якнути

D.                   в...язати

E.                    пам...ятати

 

E.    Знайдіть числівник з апострофом:

1.                     міл...ярд

2.                     дес...ять

3.                     сім...десят

4.                     міль...йон

5.                     п...ятсот

 

 

Тема 4

 Правопис слів іншомовного походження

 (4 години)

Актуальність теми. Закріплення знань з правопису слів іншомовного походження в українській мові допомагає підвищенню рівня професійного

писемного мовлення.

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з правопису слів іншомовного походження в українській мові.

 

Література:

1.     Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

2.     Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів: Навч. посібник. – 2-ге., стер. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1.     Голосні у словах іншомовного походження.

2.     М’який знак і апостроф у словах іншомовного походження.

3.     Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо вживання слів іншомовного походження, удосконалити практичне застосування теоретичного матеріалу у писемному мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 71-74, завд. 145, 147, 150, 152, 154, 157, 163 підр.: Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000.

 

Тестовий контроль за темою:

 

A.   Знайдіть слово, в якому пишеться [и]:

A.               бол...д

B.               х...мія

C.               д...плом

D.               тр...о

E.                в...зит

 

B.    Знайдіть слово, в якому пишеться [і]:

A.               д...спут

B.               л...дер

C.               ант...квар

D.               бар...када

E.                к...сет

 

C.    Знайдіть слово, в якому пишеться апостроф:

A.              жур...і

B.               об...єкт

C.               М...юнхен

D.              к...ювет

E.               с...южет

 

D.   Знайдіть слово, в якому пишеться м’який знак:

A.               дос...є

B.               ін...єкція

C.               кон...юнктура

D.               суб...єкт

E.                п...єдестал

 

E.    Знайдіть слово, в якому подвоюються приголосні:

1.                 груп...а

2.                 клас...

3.                 віл...а

4.                 метал...

5.                 кас...а

 

 

Тема 5

Правопис ненаголошених голосних у коренях слів.  

 (2 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з правопису ненаголошених голосних у коренях слів допомагає підвищенню рівня професійного мовлення

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з правопису ненаголошених голосних у коренях слів.

 

Література:

1.   Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

2.   Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів: Навч. посібник. – 2-ге., стер. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Правопис ненаголошених голосних у коренях слів.

2. Звук [A] замість давнього [O].

3. Чергування О – А.

4. Чергування О, Е з І.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо правопису ненаголошених голосних у коренях слів, удосконалить практичне застосування теоретичного матеріалу у писемному мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 31-39, завд. 57, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74 підр.: Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000.

 

Тестовий контроль за темою:

 

A.      Знайдіть слово, в якому правопис голосного перевіряється наголосом:

1.            д...шевий

2.            вел...тенський

3.            м...роз

4.            трав..нь

5.            оч...рет

 

B.      Знайдіть слово, в якому пишеться [a]:

A.        т...вар

B.        б...гатий

C.        г...нчар

D.        л...пата

E.         м...настир

 

C.      Знайдіть слово, в якому пишеться [о]:

A.          л...мати

B.           к...чався

C.           к...тився

D.          кр...яв

E.           кл...нятись

 

D.      Знайдіть слово, де відбувається чергування [о] з [і]:

A.          варт...сті

B.           л...б

C.           хол...д

D.          гор...бина

E.           х...роший

 

E.       Знайдіть слово, де відбувається чергування [е] з [і]:

1.            пов...ні

2.            жм...ня

3.            зел...нь

4.            смер...ка

5.            черв...нь

 

 

Тема 6

Подвоєння, подовження, спрощення, чергування та злиття приголосних.

(4 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з правопису слів з подвоєнням, подовженням, спрощенням, чергуванням та злиттям приголосних допомагає підвищенню рівня професійного мовлення

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з правопису слів з подвоєнням, подовженням, спрощенням, чергуванням та злиттям приголосних.

 

Література:

1.   Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

2.   Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів: Навч. посібник. – 2-ге., стер. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

 

1. Чергування приголосних.

2. Злиття приголосних.

3. Подвоєння і подовження приголосних.

4. Спрощення приголосних.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо правопису слів з подвоєнням, подовженням, спрощенням, чергуванням та злиттям приголосних, удосконалить практичне застосування теоретичного матеріалу у писемному мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 51-70, завд. 97, 100, 107, 108, 117, 118, 127, 134, 135 підр.: Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000.

 

 

 

Тестовий контроль за темою:

 

 1. Знайдіть слово, у якому при словотворенні виникає чергування приголосних:

A.          сила

B.           кров

C.           муха

D.          дуб

E.           джерело

 

2.  Знайдіть слово, в якому відбувається подвоєння – н -:

A.          орлин...ий

B.           написан...ий

C.           священ...ик

D.          осін...ій

E.           качин...ий

 

3.  Знайдіть слово з подовженими приголосними:

A.             пісн...я

B.             кошен...я

C.             суд...я

D.             пір...я

E.              рідн...я

 

4.  Знайдіть слово, в якому  є спрощення приголосних:

A.          шіс...надцять

B.          пропус...ний

C.          звіс...ка

D.          чес...ний

E.           хвас...ливий

 

5.  Знайдіть слово, в якому при словотворенні відбулося злиття приголосних:

1.               український

2.               морський

3.               паризький

4.               дзвінкий

5.               шахтарський

 

 

 

 

 

 

Тема 7

Лексична тема: Типи будови людського тіла.

 (4 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з  анатомічної термінології є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською мовою майбутніми лікарями.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з медичної термінології, що стосується організму людини.

Література:

1.                 Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

2.                 Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

 

1. Що таке пропорції людьского тіла?

2. Що таке модуль?

3. Які типи конституції тіла людини Ви знаєте?

4. Для чого потрібне знання пропорцій людьського тіла?

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання з анатомічної медичної лексики та її застосування в усному і писемному фаховому мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 4, завд. 6; стор. 6, завд. 8 – 10; стр. 7, завд. 11. підр.: Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В. зі спіавт. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002.  

 

Запитання для самоконтролю

1.     Яка статура вважається пропорційною?

2.     Які модулі існували в давнину?

3.     Як визначається конституція тіла людини?

4.     У чому полягає формула Брока? Як вираховується ІМТ?

 

Тема 8

Лексична тема: „Перша допомога при ушкодженнях скелета”.

 (2 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з  анатомічної термінології є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською мовою майбутніми лікарями.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з медичної термінології, що стосується кістково-м’язового апарату людини.

 

Література:

1.     Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

2.     Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

 

1. З яких основних відділів складається скелет людини?

2. Яку небезпеку несе ушкодження скелета?

3. Перша допомога при розтягненні та вивихах.

4. Перша допомога при переломах.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання з анатомічної медичної лексики та її застосування в усному і писемному фаховому мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 17 - 19, завд. 6 - 9; 11; 13. підр.: Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., зі співавт. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002.  

 

Запитання для самоконтролю

 

1.     Яку першу допомогу слід надати при ударах і розтягненні?

2.     Яку допомогу надають при вивихах та переломах кінцівок?

3.     Які заходи першої допомоги застосовують при переломі ребер?

4.     Чому при підозрі на перелом хребта хворого не можна перевозити в сидячому положенні?

5.     Яку першу допомогу слід надати, коли травмовано череп?

 

 

 

Тема 9

Лексична тема: „Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах”.

 (2 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з термінології, що стосується кровоносної системи, є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською мовою майбутніми лікарями.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з медичної термінології, що стосується кровоносної системи людини.

 

Література:

1.     Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

2.     Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

 

1. Значення кровообігу. Квороносні судини.

2. Яку небезпеку несуть кровотечі?

3. Види кровотеч.

4. Перша допомога при кровотечах.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання з анатомічної медичної лексики та її застосування в усному і писемному фаховому мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 30 - 34, завд. 4 - 10. підр.: Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., зі співавт. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002.  

 

Запитання для самоконтролю

 

1.     Яку першу допомогу слід надати при капілярній кровотечі?

2.     Яку першу допомогу слід надати при венозній кровотечі?

3.     Яку першу допомогу слід надати при артеріальній кровотечі?

4.     Яку першу допомогу слід надати при внутрішній кровотечі?

 

 

Тема 10

Лексична тема: „Захворювання органів дихання та запобігання їм”

 (2 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з термінології, що стосується дихальної системи, є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською мовою майбутніми лікарями.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з медичної термінології, що стосується дихальної системи людини.

 

Література:

1.                 Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

2.                 Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

a.                 Які органи входять до складу дихальної системи?

b.                 Яку роль відіграють кровоносні судини носової порожнини?

c.                 Будова легень.

d.                 Механізм вдиху і видиху.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання з анатомічної медичної лексики та її застосування в усному і писемному фаховому мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 38 - 43, завд. 6 – 8; 10 - 15. підр.: Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., зі співавт. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002.  

 

Запитання для самоконтролю

1.     Яку функцію виконує слизова оболонка верхніх дихальних шляхів?

2.     Чим небезпечні віруси?

3.     Що таке грип, чим він небезпечний?

4.     Що є збудником туберкульозу?

5.     Чим небезпечне паління?

 

 

Тема 11

Лексична тема: „Шлунково-кишкові захворювання та запобігання їм”.

(2 години)

 

Актуальність теми. Закріплення знань з термінології, що стосується травної системи, є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською мовою майбутніми лікарями.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з медичної термінології, що стосується травної системи людини.

 

Література:

1.                 Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

2.                 Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1.     Будова системи травлення.

2.     Розташування органів травлення.

3.     Структура травного каналу.

4.     Залози травлення.

5.     Процеси, що відбуваються у травному каналі.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання з анатомічної медичної лексики та її застосування в усному і писемному фаховому мовленні.

Слід виконати такі письмові завдання:

Сторінка 48 - 53, завд. 4, 8 - 19. підр.: Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., зі співавт. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002.  

 

Запитання для самоконтролю

1.     Які ви знаєте шлунково-кишкові захворювання?

2.     Що спричиняє харчове отруєння? Яку допомогу слід надати при харчовому отруєнні?

3.     Які ви знаєте заходи боротьби з кишковими інфекціями?

4.     Що є джерелом зараження глистяними інфекціями, кишковими інфекціями? Як запобігти цим інфекціям?

5.     Як впливають алкоголь і нікотин на травлення?

 

 

Тема 12

Українська мова та її лексика з погляду походження

  (2 години)

Актуальність теми. Закріплення знань щодо походження української мови, її лексики є актуальним у процесі формування інтелектуальної особистості.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання щодо походження української мови, її лексики.

Література:

1.     Лепеха Т.В. Українознавство: навчальний посібник. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 376 с.

2.     Бабич Н.Д. Історія української літературної мови. – Львів, 1993. – 376 с.

Основні теоретичні питання до теми:

1.     Давні слов’янські племена та їх мова.

2.     Причина розпаду праслов’янської мови.

3.     Мова Київської Русі.

4.     Теорії походження української мови.

5.     Пласти лексики, що увійшли на різних етапах розвитку мови.

6.     Формування власне української лексики.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо походження української мови та її лексики.

Слід виконати такі письмові завдання:

Написати реферати за темами:

1.     Походження письма.

2.     Іншомовні запозичення в українській мові.

3.     Українська мова серед інших слов’янських мов.

4.     Фразеологізми української мови

 

При написанні рефератів можна користуватися:

Сторінка 28 - 31, 81 – 91. написання завд. 6; стор. 6, завд. 8 – 10; стр. 7, завд. 11. підр.: Лепеха Т.В. Українознавство: навчальний посібник. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2005.

 

Запитання для самоконтролю

1.   Які форми усної та писемної мови існували на території Київської Русі?

2.   Тематичні групи слів, успадковані українською мовою з індоєвропейського і праслов’янського лексичного фондів.

3.   Латинські запозичення .

4.   Вплив іншомовних слів на лексику української мови.

5.   Негативний вплив російської мови на лексику мови української.

 

 

Тема 13

Формули українського мовленнєвого етикету

 (4 години)

 

Актуальність теми. Володіння культурою мовлення є необхідним для кожного лікаря-фахівця, бо є ознакою справжньої освіченості, інтелігентності та професіоналізму.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з культури мовлення, засвоїти формули мовленнєвого етикету та його особливості у медичній галузі.  

 

Література:

1.                 Лепеха Т.В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 376 с.

2.                 Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

3.                 Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

4.                 Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1.                 Поняття культури мови і мовлення.

2.                 Український мовленнєвий етикет.

3.                 Формули мовленнєвого етикету.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо українського мовленнєвого етикету та його формул.

Слід виконати такі письмові завдання:

Написати реферати за темами:

1.     Літературна мова та її норми.

2.     Вітальні слова і вирази в українському мовленнєвому етикеті.

3.     Прощальні слова і вирази в українському мовленнєвому етикеті.

 

При написанні рефератів можна користуватися:

1.            Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

2.            Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

3.            Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 

Запитання для самоконтролю

1.     Які ознаки має літературна мова?

2.     Які визначальні риси має українській мовленнєвий етикет?

3.     Які формули мовленнєвого етикету ви знаєте?

 

 

Тема 14

Мовний етикет лікаря.

(2 години)

 

Актуальність теми. Володіння культурою мовлення є необхідним для кожного лікаря-фахівця, бо є ознакою справжньої освіченості, інтелігентності та професіоналізму.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з культури мовлення, засвоїти особливості мовного етикету у фаховій сфері. 

 

Література:

1.     Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

2.     Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

3.     Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1.     Поняття культури мови і мовлення.

2.     Український мовленнєвий етикет у фаховій сфері, його особливості.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо українського мовленнєвого етикету та його формул у мові лікаря-фахівця.

Слід виконати такі письмові завдання:

Написати реферати за темами:

1.     Літературна мова та її норми.

2.     Формули українського мовленнєвого етикету в мові лікаря-фахівця.

3.     Українська мова у медичних закладах: особливості вживання.

 

При написанні рефератів можна користуватися:

1.     Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

2.     Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

3.     Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 

Запитання для самоконтролю

1.            Які ознаки має літературна мова?

2.            Які визначальні риси має українській мовленнєвий етикет?

3.            Які формули мовленнєвого етикету ви знаєте?

4.            Які особливості притаманні мові лікаря-фахівця?

 

 

Тема 15

Норми сучасної літературної мови.

(4 години)

 

Актуальність теми. Володіння культурою мовлення є необхідним для кожного лікаря-фахівця, бо є ознакою справжньої освіченості, інтелігентності та професіоналізму.

 

Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з культури мовлення та норм сучасної української літературної мови.

 

Література:

1.   Лепеха Т.В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 376 с.

2.   Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

3.   Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

4.   Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1.   Поняття літературної мови.

2.   Поняття мовної норми.

3.   Види норм сучасної української літературної мови.

 

Завдання за темою:

  Виконання письмових завдань допоможе поглибити теоретичні знання щодо української літературної мови та її норм.

Слід виконати такі письмові завдання:

Написати реферати за темами:

1.   Становлення української літературної мови.

2.   Іван Котляревський – зачинатель української літературної мови.

3.   Тарас Шевченко – основоположник української літературної мови.

4.   Орфоепічні норми СУЛМ.

5.   Лексичні норми СУЛМ.

6.   Що таке суржик і як з ним боротися.

 

При написанні рефератів можна користуватися:

 

1. Лепеха Т.В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 376 с.

2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

3.  Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

4.  Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 

Запитання для самоконтролю

1.     Які ознаки має літературна мова?

2.     Які норми СУЛМ ви знаєте?

3.     Внесок Івана Котляревського у розвиток СУЛМ.

4.     Внесок Тараса Шевченка у розвиток СУЛМ.

5.     Що таке суржик?