Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет

Кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

для студентів І курсу медичного факультету

денної форми навчання

з «Іноземної мови (англійська)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиман – 2019

 

УДК 811.111: 61 (075.8)

Аветісова І.С.

 

Іноземна мова: Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Іноземної мови». – Лиман: ДНМУ, 2019. – 15 с.

 

Методичні вказівки містять матеріали, які необхідні студентам І курсу медичного факультету денної форми навчання щодо виконання самостійної роботи з «Іноземної мови (англійської)». Вони включають актуальність кожної теми, мету занять, тематичний план практичних занять, перелік основної та додаткової літератури, завдання для засвоєння лексичного матеріалу, набір тестових навчальних завдань.

 

 

Укладач: Аветісова І.С., к.пед.н., доцент ДНМУ

 

Рецензенти: Тищенко Катерина Анатоліївна, к.філ.наук, доцент кафедри германської та слов'янської філології (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»)

Радзієвська Ольга Валеріївна, к.п.н., доцент кафедри іноземних мов (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»)

 

 

Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри мовних та гуманітарних дисциплін № 1

Протокол № 12   від 03.06.2019 р.

 

 

Затверджено на засіданні Вченої Ради ДНМУ

     Протокол №   від                         2019 р.

 

 

Актуальність

У вищому навчальному закладі іноземна мова є одним із компонентів підготовки спеціаліста. Згідно з програмою студенти знайомляться з необхідною професіональною лексикою, читають тексти, що містять спеціальну лексику, розвивають навички усного мовлення, сприймають іноземне мовлення на слух, перекладають тексти, коротко викладають у письмовій формі основний зміст тексту, розвивають діалогічне та монологічне мовлення.

Студенти вищих навчальних закладів беруть участь у Міжнародних наукових конференціях і зустрічах, у програмі обміну досвідом і підготовки спеціалістів. Знання іноземної мови є показником компетентності професіонала високого рівня в будь-якій сфері.

Під час вивчення у студентів формуються вміння та навички використання іноземної мови як засобу спілкування, засобу отримання нової, актуальної та корисної інформації також і з царини медицини.

Використання англійської мови в медицині дуже широке: лікарі спілкуються між собою на Міжнародних конференціях. Більшість приладів і апаратури іноземного походження і, звичайно, англійська дозволяє читати професійну літературу, дослідження та світові наукові новини.

Професійна лексика для лікарів має таки широкий діапазон: це й органи людського тіла, і симптоми, і назви хвороб.

Викладання англійської мови в медичному ВНЗ будується з чіткої конкретної цілі: комунікативні дії в професійних умовах (у лікарнях, в аптеці, у поліклініці). Виходячи з цілі, навчання іноземної мови будується з урахуванням професійної спрямованості, комунікативно-діяльнісного підходу, досягається впровадження професійно спрямованої компетенції.

Задача курсу — важливість вивчення іноземної мови.

Розширюються зв'язки з іншими країнами.

Лікарні та поліклініки, лікувально-профілактичні заклади облаштовують новою діагностичною та лікувальною апаратурою.

У лікуванні хворих використовуються нові методики. Майбутній медичний робітник повинен володіти методикою роботи з довідковою літературою, вміти перекладати будь-який спеціалізований текст, інструкції із застосування лікарняних засобів, щоб вільно орієнтуватися в потоці нової інформації, яка поступає англійською мовою.

Під час вирішення цієї задачі на перший план виходять активні методи навчання, які мотивують до самостійного засвоєння матеріалу.

Цілі навчання

Загальна мета

1.     Показати вміння спілкуватися іноземною мовою в письмовій і усній формі.

2.     Навчити студентів правильно вимовляти медичні терміни латинського та грецького походження, які вивчаються на кафедрах.

3.     Розвинути в студентів навички діалогічного та монологічного мовлення. Сформувати мовленнєві навички, які містять у собі розвиток лексичних одиниць.

4.     Навчання усного мовлення на основі розвитку необхідних мовленнєвих навичок.

5.     Сприяти досягненню необхідних умінь і навичок свідомого вживання граматичних форм шляхом самостійної роботи.

Конкретні цілі

1.     Засвоїти лексичний матеріал, що пов'язаний з граматикою, яка вивчається.

2.     Ознайомитися з особливостями вищої медичної освіти в Україні та країнах, мова яких вивчається.

3.     Розвинути навички аналітичного та пошукового читання та перекладу.

4.     Вести бесіду, складати діалоги з теми, що вивчається.

5.     Використовувати лексико-граматичний матеріал у спілкуванні.

6.     Застосовувати занння, що отримані на заняттях анатомії та латинської мови в процесі вивчення іноземних медичних термінів.

7.     Складати резюме загальнонаукових текстів.

У результаті засвоєння курсу “Іноземна мова” студент повинен 

Знати:

1.     Повний обсяг лексичних одиниць, а саме: медичну, стоматологічну, побутову лексику.

2.     Граматичний матеріал, необхідний для професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою.

Уміти:

1.     Перекладати оригінальний науковий текст з мінімальним використанням словника.

2.     Розпізнавати складні граматичні явища.

3.     Розуміти та переказувати англійською мовою зміст тексту, який містить граматичний матеріал.

4.     Складати діалоги та вести бесіду в межах лексики та термінології, що вивчається.

5.     Визначати латинські терміни в англомовних текстах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації з СРС

 

Підготовка до практичних занять — формування практичних навичок

 

Під час підготовки до практичних занять студентам рекомендується виконати лексико-граматичний тест з метою формування та удосконалення практичних навичок.

TEST

 

Task I. Find the correct translation from Ukrainian into English

 

1. лікування

a) disorder     b) treatment     c) disturbance      d) complain

2. тканина

a) wound     b) tissue     c) fiber      d) skin

3. наслідок

a) consequence     b) contradiction    c) combustion     d) complain

4. приймальня    

a) admission    b) term     c) tenure    d) procedure

5. оцінювати

a) to admit     b) to indicate     c) to estimate       d) to prescribe

 

Task II. Choose the right Ukrainian variant of the English term

 

1. reception word

a) приймальне відділення  b) головний біль c) термін навчання  d) лікарняний листок

2. Fracture

a) грудна клітина    b) задишка    c) перелом     d) кашель

3. wrist

a) зап'ясток    b) язик    c) кровотеча      d) хрип

4. to increase

a) оглядати     b) збільшитися      c) призводити      d) успадковувати

5. an institution of health service

a) рецептурний відділ  b) аптека  c) відділ продажу ліків  d) заклад охорони здоров'я

 

Task III Choose the appropriate answer

 

1. The heart ______ work harder to pump the blood around the body.

a) is to      b) have to      c) was to     d) has to

2. A ten-year-old ______ to the hospital because of headache.

a) was admitted     b) is admitted     c) were admitted     d) are  admitted

3. Your arm _______ supported so that your upper arm is at heart  level.

a) should be     b) will be     c) is      d) would be

4. The doctor ______ me to bring another case history.

a) have asked     b) has asked     c) is asked      d) was asked

5. Why _____ you ______ this profession?

a) have/chosen     b) had/chosen     c) is/chosen     d) will be/chosen

6. When _____ you ____ to think about your future career?

a) did/began      b) did/begin      c) have/began     d) had/began

7. He ____ to pursue a career as a specialist consult in the field of cosmetology.

a) decide    b) will  decide     c)  decided     d) decides

8. The first term ____ usually ____ for students.

a) was/hard    b) will be/hard    c) were/hard     d) is/hard

9. Mary will meet _____ group mates at the weekend.

a) her     b) his     c) your     d) she

10. Ann ____ very much this term.

a) have/studied    b) had/studied     c) has/studied     d) will be/studied

 

Task IV Choose the corect variant of translation

 

1. Examining the patient the doctor listened to his heart.

a) Оглядаючи пацієнта, лікар прослухав його серце.

b) Оглядаючи хворого, лікар уважно прослухав його.

c) Оглядаючи хворого, лікар уважно прослухав його.

d) Оглядаючи хворого, лікар довго слухав його серце.

 

2. You must wear a face mask and gloves while you are in the OR.

a) Ви повинні були надягти маску та рукавички, коли були в операційній.

b) Ви не повинні були надягати маску та рукавички, коли були в операційній.

c) Ви повинні носити маску та рукавички, коли знаходитеся в операційній.

d) Ви повинні будете надягти маску та рукавички, коли ввійдете в операційну.

 

3. For determining a disease it is very important to know its symptoms.

a) Для того щоб знати симптоми, важливо знати про хворобу.

b) Для визначення хвороби дуже важливо знати її симптоми.

c) Хвороба визначається за симптомами.

d) Визначили симптоми, значить визначили й хворобу.

 

4. Laboratory analyses are important as well.

a) Також важливі лабораторні аналізи.

b) Лабораторні аналізи добре важливі.

c) Дуже важливі лабораторні аналізи.

d) Лабораторні аналізи — це дуже важливо.

 

5. The examination is carried out twice a year, as a full.

a) Медичний огляд проводився, як правило, двічі на рік.

b) Медичний огляд повинен проводитися двічі на рік, як правило.

c) Медичний огляд проводиться двічі на рік, як правило.

d) За правилом медичний огляд проводиться двічі на рік.

 

Ключі:

Task 1

Task 2

Task 3

Task 4

1. b

2. b

3. a

4. a

5. c

1. a

2. c

3. a

4. b

5. d

1. d        6. b

2. a        7. c

3. a        8. d

4. b        9. a

5. a        10. c

1. a

2. c

3. b

4. a

5. c

 

Рекомендована література для вхідного контролю

1. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р.В.]: Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. - 193 с.

2. Граматика сучасної англійської мови. Довідник: мова англ., укр. Київ: “ТОВ ВП Логос-М”, 2011. - 352 с.

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. - 7-е изд. испр. и доп. СПБ.: КАРО, 2011. - 576 с.

4. Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно. English for Medical students, Kyiv AVS Medicine Publishing, 2017, с. 446.

5. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету, Одеса, 2015.

6. A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. English for Medical Students, Kyiv AVS Medicine Publishing, 2012, с. 576.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації з СРС №1

1. Тема: «Всесвітня організація охорони здоров’я»

2. Актуальність теми: засвоєння нової лексичної теми “Всесвітня організація охорони здоров'я”. Студентам необхідно використовувати лексичний матеріал у діалогічному та монологічному мовленні. Читання текстів передбачає розуміння та осмислення інформації. засвоєння граматичного матеріалу допоможе студентам граматично побудувати речення.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: засвоєння нової лексичної теми, розвиток навичок роботи з текстами, навчання усному мовленню на основі розвитку необхідних мовленнєвих навичок, досягнення необхідних умінь і навичок свідомого вживання граматичних форм шляхом самостійної роботи.

Конкретні цілі:

- засвоїти лексичні одиниці з теми.

- формувати навички роботи з текстами.

- формувати навички використання лексичних одиниць під час складання теми.

- засвоїти граматичний матеріал заняття.

- уміння користуватися словником.

- уміння вести бесіду, складати діалоги з теми, що вивчається.

4. Завдання на формування вихідного рівня знань і вмінь:

- впр 15, с. 50 (посібник для студентів І курсу)

Agree or disagree with the statements given below. The following phrases may be helpful.

Example: 1. WHO is specialized agency concerned with international public health

Ключі: that goes without saying

впр. 19, с 51 (посібник для студентів І курсу)

Fill in the missing prepositions.

Example: 1. The severity of the disease depends ___ the particular viral strain.

Ключі: on.

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

- виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу.

впр. 2, с.159 (Л.Я.Аврахова)

Match the beginnings of sentences with their endings.

Example: The core of service is GPs or family doctors.

Ключі: 1. b (responsible for the care of patients registered with them).

- впр. 3, с.166 (Л.Я.Аврахова)

Fill in the gaps with the appropriate adverbs: before, until, after, by, since, for.

Example: 1. Nobody started speaking _____ all the listeners had arrived.

Ключі: 1. Until.

- виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.

впр. 17, с. 51

Express the following sentences in the passive voice:

Example: The surgeons have operated on these patients.

Ключі: These patients have been operated on by the surgeons. 

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету, Одеса, 2015, с.296.

Додаткові:

1. Л.Я.Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно English for Medical students, Kyiv AVS Medicine Publishing, 2017, c. 446.

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати такі навчальні завдання згідно з цілями та змістом навчання:

- вправи на закріплення лексичного матеріалу.

впр. 11, с. 49 (посібник для студентів І курсу)

illnessdisease

- вправи на закріплення граматичного матеріалу.

впр. 18, с. 51 (посібник для студентів І курсу)

1. WHO provides information about international guarantee measures.

Ключі: What information does WHO provide?

- використовуючи лексику заняття дайте відповіді на питання до тексту

впр. 8, с. 49 (посібник для студентів І курсу)

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Основою навчання є робота згідно з методичними рекомендаціями щодо виконання самостійної роботи. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації іноземною мовою, дають коротку інформацію на запропоновану тему.

 

Методичні рекомендації з СРС №2

1. Тема: «Перша допомога».

2. Актуальність теми: засвоєння та закріплення нової лексичної теми “Перша допомога”. Студентам необхідно закріпити засвоєний новий лексичний матеріал з теми, ввести засвоєний матеріал в активне спілкування.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: вивчити лексико-граматичний матеріал до теми практичного заняття, навчити усному мовленню на основі необхідних мовленнєвих навичок, уміти вести діалог на основі вивченої лексики.

Конкретні цілі:

- закріпити засвоєний лексичний матеріал, пов'язаний з даною темою.

- розвинути навички аналітичного та пошукового читання та перекладу.

- вести бесіду на дану тему.

- сформувати навички перекладу тексту з метою отримання повної інформації.

- володіти матеріалом на мовному та змістовному рівнях, ставити питання до тексту.

- формувати навички діалогічного мовлення.

4. Завдання на формування вихідного рівня знань і вмінь:

- впр. 3, с. 245 (Л.Я.Аврахова)

Find the odd word in each group of words

Example: affliction, arrest, damage, fever, harm, hurt, ingury

Ключіarrest

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

- виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 2, с. 248 (Л.Я.Аврахова)

Match the sentences beginning with their endings.

Example:

1. Some conditions require medical attention in order to

a) direct pressure above or below the place of bleeding

b) prevent significant and long-lasting effects on physical or mental health

Ключі: 1. b

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету, Одеса, 2015, с.296.

Додаткові:

1. Л.Я.Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно English for Medical students, Kyiv AVS Medicine Publishing, 2017, c. 446.

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати такі навчальні завдання згідно з цілями та змістом навчання:

- вправи на закріплення лексичного матеріалу.

впр. 16, с. 177 (посібник для студентів І курсу)

Put questions to the underlined words:

1. Ampoules, boxes and vials contain different drugs

Ключі: What do  ampoules, boxes and vials contain?

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Основою навчання є робота згідно з методичними рекомендаціями щодо виконання самостійної роботи. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації іноземною мовою, дають коротку інформацію на запропоновану тему.

 

Методичні рекомендації з СРС №3

1. Тема: «Аптека. Ліки».

2. Актуальність теми: засвоєння нової лексичної теми “Аптека. Ліки”. Студентам необхідно закріпити засвоєний новий матеріал з теми,  ввести засвоєний матеріал в активне спілкування.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: вивчення нової лексичної теми, сформувати мовленнєві навички, які вміщують у собі лексичні одиниці, навчити усному мовленню на основі мовленнєвих навичок, ввести засвоєний матеріал до активного спілкування.

Конкретні цілі:

- засвоїти лексичний матеріал, пов'язаний з даною темою.

- розвивати навички аналітичного та наукового читання та перекладу.

- вести дискусію на ситуативно зумовлену тематику.

- вміння користуватися словником.

- формувати навички роботи з текстами.

- засвоїти граматичний матеріал.

- навчитися розпізнавати граматичні структури в реченні та тексті.

4. Завдання на формування вихідного рівня знань і вмінь:

- впр. 2, с. 28 (Л.Я.Аврахова) - лексика

Match the explanations and the terms.

Example:

1. the amount of medicine to be taken

a) prescription department

2. department where medicines are ordered

b) dose

Ключі: 1. b     2. a

- впр. 13, с. 253 (Л.Я.Аврахова)

Change sentences from Active into Passive:

Example: The doctor will examine you in a minute

Ключі: You will be  examined by the  doctor in a minute

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

- виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 1, с. 283 (Л.Я.Аврахова)

Match the English word combinations with their Ukrainian equivalents.

Example:

1. drugs ready to use

a) готові до вживання ліки

2. side effect

b) побічний ефект

Ключі: 1. a     2. b

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету, Одеса, 2015, с.296.

Додаткові:

1. Л.Я.Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно English for Medical students, Kyiv AVS Medicine Publishing, 2017, c. 446.

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати такі навчальні завдання згідно з цілями та змістом навчання:

- вправи на закріплення лексичного матеріалу.

впр. 16, с. 254 (посібник для студентів І курсу)

1. Усі рецепти виписують латинською.

All prescriptions are written in Latin

- використовуючи лексику заняття вирішіть таке ситуативне завдання:

Make up your own theme of conversation “At the chemist's” 

Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Основою навчання є робота згідно з методичними рекомендаціями щодо виконання самостійної роботи. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації іноземною мовою, дають коротку інформацію на запропоновану тему.

 

Методичні рекомендації з СРС №4

1. Тема: «Травми опорно-рухового апарату і м'яких тканин».

2. Актуальність теми: засвоєння нової лексичної теми “Травми опорно-рухового апарату і м'яких тканин”. Студентам необхідно засвоїти новий лексичний матеріал за темою та вміти використовувати ці одиниці під час розмовного мовлення. Читання тексту передбачає розуміння й осмислення інформації. Засвоєння граматичного матеріалу допоможе грамотно побудувати речення.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: засвоєння нового лексичного матеріалу та вміння використовувати ці одиниці під час розмовного мовлення, засвоєння граматичного матеріалу.

Конкретні цілі:

- засвоїти лексичні одиниці з теми.

- формувати навички роботи з текстами.

- формувати навички використання лексичного матеріалу під час складання короткого повідомлення з теми.

- розширити активний медичний словник.

- орієнтуватися у структурах тексту.

4. Завдання на формування вихідного рівня знань і вмінь:

- впр. 2, с. 264 (Л.Я.Аврахова) - лексика

Match the following terms with their definitions:

Example:

1. splint  

a) irregular tear – like wound caused by some blunt trauma

b) material or a device used to protect and immobilize a body part (as a broken arm)

Ключі: 1. b

- впр. 2, с. 274 (Л.Я.Аврахова) – граматика

Fill in the gaps with the appropriate modal verbs.

Example: You ______ give up eating fatty food.

Ключі: 1. must

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

- виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 1, с. 267 (Л.Я.Аврахова)

Match the English word combinations with the Ukrainian.

Example:

1. brain concussion from a heavy blow

a) струс мозку, спричинений тяжким ударом

b) вправити зміщений суглоб

Ключі: 1. a

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету, Одеса, 2015, с.296.

Додаткові:

1. Л.Я.Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно English for Medical students, Kyiv AVS Medicine Publishing, 2017, c. 446.

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати такі навчальні завдання згідно з цілями та змістом навчання:

- вправи на закріплення лексичного матеріалу.

впр. 2, с. 267 (Л.Я.Аврахова)

Example:

1. A victim with a broken back should

a) a plaster cast until it heals, but a splint will protect it until then

b) be moved as little as possible

Ключі: 1. b

- використовуючи лексику заняття вирішіть таке ситуативне завдання:

Give short information on the following issue “Injuries which are risky for life”

Короткі методичні вказівки до виконання СРС

Основою навчання є робота згідно з методичними рекомендаціями щодо виконання самостійної роботи. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують вправи на закріплення лексичного матеріалу.

 

Методичні рекомендації з СРС №5

1. Тема: «Опіки».

2. Актуальність теми: засвоєння нової лексичної теми “Опіки”. Студентам необхідно засвоїти та закріпити новий лексичний матеріал, який допоможе розширити активний словник, а також використовувати ці лексичні одиниці під час складання тем. Оволодіння новим лексичним матеріалом допоможе студентам зорієнтуватися в структурах тексту. Читання тексту передбачає розуміння й осмислення інформації.

3. Цілі заняття:

Загальна мета: засвоєння нової лексичної теми, розвиток навичок роботи з текстами, навчання усному мовленню на основі розвитку необхідних мовленнєвих навичок, досягнення умінь і навичок свідомого використання граматичних форм шляхом самостійної роботи.

Конкретні цілі:

- засвоїти та закріпити лексичні одиниці з теми.

- уміння користуватися словником.

- формувати навички використання лексичного матеріалу під час складання короткого повідомлення з теми.

- уміння вести бесіду.

- складання діалоги з теми, що вивчається.

4. Завдання на формування вихідного рівня знань і вмінь:

Методична розробка — лексика

Match the sentences beginning with their ending

1. Burns are classified as first, second, - or third degrees depending on their depth

2. A first degree burn involves

3. A second degree  burn involves

4. A third degree burn involves

a) only the outer layer of skin

b) all layers of skin and any underlying tissue or organs

c) not on the amount of pain or the extend of the  burn

d) several layers of skin

Example:

1. burns are classified as first, second, - or third – degree depending on their depth

a) several layers of skin

b) not on the amount of pain or the extend of the  burn

Ключі: 1. b

Методична розробка — граматика

Put the verbs in brackets into the correct active or passive tense

1. Nerves (to be/destroy) or damaged, so there may be little pain except on the edge where there is a second -  degree  burn.

2. Cold (to be) the best immediate treatment for minor burs.

3. The third degree burn (require) immediate medical treatment.

4. After giving him the first aid the victim (to be/more) to the hospital.

5. He (to be/not allow) to get up till the temperature (to be) normal again.

Example: 1. The third degree burn (require) immediate medical treatment.

Ключі: requires

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

- виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу

Методична розробка

Find English equivalents of the Ukrainian words

1. глибина  a) depth  b) wound  c)stitches  d) edge

2. набряклий  a) faintness  b) dizziness  c) puffy  d) clammy

3. мокнучий  a) clammy  b) weepy  c) irritated  d) steady

4. край  a) numbness  b) edge  c) depth  d) bruise 

5. пошкодження  a) fracture  b) damage  c) nausea  d) redness

6. терти  a) roll  b) brain  c) lead  d) rub

7. знімати  a) remove  b) take off  c) put on  d) splint

8. марлевий компрес  a) gause pad  b) antibiotic ointment  c) heating pad  d) bandage

Ключі: 1. а      2. с

6. Зміст навчання відповідно до цілей.

7. Джерела інформації

Основні:

1. A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. English for Medical Students, Kyiv AUS Medicine Publishing, 2012, c. 576.

Додаткові:

1. Методична розробка

8. Орієнтована основа дії:

Для перевірки отриманих знань пропонується виконати такі навчальні завдання згідно з цілями та змістом навчання:

Методична розробка

Translate the sentences from Ukraine into English

1. Холодна вода — краще швидке лікування від незначних опіків.

2. Не використовуйте лід, так як він може в подальшому нашкодити пошкодженій шкірі.

3. Замініть марлю через 24 години й потім кожні 2 години.

4. Аспірин чи ібупрофен можуть полегшити опіковий біль.

5. Не змазуйте рану маслом, маззю, так як вони можуть збільшити ризик інфекції.

Example: Холодна вода — краще швидке лікування від незначних опіків.

Ключі: Cold water is the best immediate treatment for minor burns.

- використовуючи лексику заняття вирішіть таке ситуативне завдання:

Give short information on the following issue “Your First Medical Aid when burns”

Короткі методичні вказівки до виконання СРС

Основою навчання є робота згідно з методичними рекомендаціями щодо виконання самостійної роботи. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують вправи на закріплення лексичного матеріалу.