МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу медичного факультету

денної форми навчання

 

з «Історії України та української культури»

 

Тема 1 

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

         

Основні теоретичні питання до теми:

1. Об’єкт, предмет і значення «Історії України та української культури» як науки. Основні періоди історії України та їх характеристика.

2. Кам’яна доба на території України. Трипільська культура. Епоха бронзи.

3. Кіммерійці, скіфи, сармати. Давньогрецькі міста – держави.

4. Східні слов’яни в найдавніший період.

 

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть об’єкт, предмет, завдання, джерела та історіографію курсу «Історія України».

2. Назвіть основні періоди історії України. Надайте їм характеристику.

3. Коли людина вперше (у яку добу) з’явилася на території сучасної України?

4. Надайте характеристику основним періодам кам’яного віку на території України.

5. Що таке «неолітична революція»?

6. Класичним прикладом якого періоду найдавнішої історії є Трипільська культура? 

7. Назвіть характерні риси епохи бронзи.

8. Хто такі кіммерійці, скіфи та сармати? Назвіть специфічні риси кожного з народів.

9. Назвіть основні давньогрецькі міста – держави на території України. Що вам відомо про їх устрій, економіку та зовнішньополітичні зв’язки? 

10.  Яке населення було субстратом (основним складником), з якого розвинувся український народ?

11.  Де жили слов’янські племена? Розкажіть про життя слов’ян та їх вірування.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 5 – 21.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 3 – 50.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 3 – 50. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 5 – 21.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 9 – 39.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 5 – 47.

3. Брайчевський М. Конспект з Історії України. – К., 1993. – С. 10 – 40.

4.   Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 4 – 10.

 

Тема 2

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

КУЛЬТУРА НАЙДАВНІШОГО НАСЕЛЕННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 

            

Основні теоретичні питання до теми:

1. Поняття «культура». Основні типи культури та їх характеристика.

2. Культура епохи палеоліту на території України. Трипільська культура.

3. Скіфо-сарматська культура. Культура кіммерійців.

4. Культура давньогрецьких міст – держав.

5. Старослов’янська культура. 

 

Запитання для самоконтролю

1. Що таке «культура»? 

2. Які основні типи культури ви знаєте. Охарактеризуйте їх.

3. Назвіть і охарактеризуйте основні періоди у формуванні української культури.

4. Поясніть суть національної культури. Які основні елементи необхідні для її формування?

5. Охарактеризуйте основні риси культури кожного періоду епохи палеоліту на території України.  

6. Що ви знаєте про Трипільську культуру?

7. Як вплинула трипільська культура на подальший розвиток культурних процесів на українських землях?

8. До якого часу належать найдавніші пам’ятки мистецтва, знайдені на території України?

9. Яку назву має стиль, що був основою скіфського мистецтва?

10. Які племена продовжили традиції скіфського мистецтва?

11. Чим культура кіммерійців відрізняється від скіфо-сарматської культури? 

12. Назвіть особливості культури давньогрецьких міст – держав.

13. Яким чином язичницький світогляд позначився на мистецтві східних слов’ян?

14. Назвіть основні міфологічні персонажі східних слов’ян.

15. Як впливало землеробство на розвиток господарства й культури східних слов’ян?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 5 – 33.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 4 – 31. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С.5 – 43.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 4 – 23. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 12 – 26.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 8 – 120.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 3 – 55. 

 

Тема 3

КНЯЖА ДОБА. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Передумови виникнення держави у східних слов’ян. Норманська теорія.

2. Київська Русь у період правління перших київських князів: Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

3. Внутрішня та зовнішня політика князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

4. Феодальна роздробленість Київської Русі.  

 

Запитання для самоконтролю

1. Яка держава була першою у слов’ян?

2. Які торговельні шляхи  сходились в Києві?

3. Які походи здійснювали київські князі?

4. Як називає князя Володимира історія, як церква і чому?

5. Дайте аналіз «Руській Правді».

6. Які причини ослаблення Київської держави?

7. На які землі розпалася Київська Русь?

8. Назвіть причини утворення самостійних феодальних князівств.

9. У чому виявилися негативні наслідки феодальної роздробленості Київської Русі?

10.Чому сила і організація монголо-татар була далеко вищою, ніж у інших народів?

11.Наведіть приклади героїчної боротьби українського народу проти монголо-татарських загарбників.

12.Якими були наслідки монголо-татарського завоювання народу України?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 22 – 49.

2.  Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 51 – 70.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 51 – 94. 

4.  Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 23 – 85.

 

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 40 – 94.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 48 – 100.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 12 – 30.

Тема 4

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Світорозуміння людини доби Київської Русі: християнство як чинник нових культурних процесів.

2. Розвиток освіти та наукових знань. Давньоруська література.

3. Сакральне мистецтво: архітектура, монументальний живопис, скульптура.

4. Культура Галицько-Волинського князівства.

 

Запитання для самоконтролю

1. У чому, на ваш думку, полягала складність і суперечливість запровадження християнства на Русі?

2. Яка споруда вважається першим кам’яним храмом на Русі?

3. Як християнство вплинуло на давньоруську культуру?

4. Який внесок у культурний процес Київської Русі зробили Володимир Великий та Ярослав Мудрий?

5. Коли був закладений Софійський собор у Києві?

6. Які пам’ятки Київської Русі дійшли до наших часів? Назвіть їх особливості.

7.  Назвіть літературно-мистецькі пам’ятки Київської Русі.

8. Що являла собою житійна ікона, яка була розроблена руськими      майстрами?

9. Як проявляється «двовір’я» у виробах давньоруського прикладного      мистецтва?

10. Назвіть пам’ятки архітектури Галицько-Волинського князівства, що збереглися до наших днів.

11. У якому літописі викладена історія Київської Русі?

12. Розкажіть про літопис, де описане життя Данила Галицького.

13. Назвіть ікони, що збереглися до наших днів із часів Галицько-Волинського князівства.

14. Який вплив справила культура Київської Русі на розвиток культури Європи?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 33 – 46.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 32 – 69. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 44 – 80.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 24 – 51. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 26 – 48.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 121 – 157.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 56 – 119. 

 

Тема 5

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА І ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО.

ПЕРШИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

(1648 – 1657 рр.)

 

                 Основні теоретичні питання до теми:

1. Входження українських земель до складу Польського королівства і Великого князівства Литовського.

2. Унії Литви та Польщі: Кревська (1385 р.), Городельська (1413 р.) та Люблінська (1569 р.). Заснування Річі Посполитої.

3. Виникнення козацтва та Запорізької Січі.

4. Причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII ст. Етапи Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького та їх характеристика.

5.Формування української державності в ході Визвольної війни. Переяславський договір (січень, 1654 р.) та Березневі статті (1654р.).

 

Запитання для самоконтролю

1. Коли і чому землі України опинилися під гнітом польських і  литовських феодалів?

2. Які види гноблення зазнав український народ?

3. За чий рахунок зростало феодальне землеволодіння на Україні?

4. Що було нового у розвитку ремесла і торгівлі на Україні в XIV–XVI ст.?

5. Коли почалося юридичне оформлення кріпосного права на Україні?

6. Пригадайте суть закону «Уставу на волоки» 1557 року.

7. Назвіть причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII століття.

8. Порівняйте умови Зборівського і Білоцерківського договорів.

9. Існує багато творів літератури про Переяславський договір, проте автори й досі не прийшли до згоди щодо характеру і правового значення цього акту. Що ви думаєте з цього приводу?

10.  Порівняйте умови Переяславського договору 1654 р. і Березневих статей.

11.  Чи вдалося Богдану Хмельницькому створити Українську державу?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 57 – 114.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 85 – 123.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 95 – 243. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 87 – 180.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 95 – 174.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 101 – 204.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 31 – 49.

 

Тема 6

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. 

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розвиток освіти, науки та друкарства. Іван Федоров – першодрукар України. 

2. Роль братських шкіл у розвитку освіти та наукових знань.

3. Розвиток релігійної та світської літератури. Фольклор.

4. Традиції українського іконопису. Розвиток українського живопису.

5. Архітектура та мистецтво. Музика та театр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте шлях проникнення європейських гуманістичних ідей на український культурно-історичний простір.  

2. Як вплинуло прийняття Брестської унії на розвиток культури в Україні?

3. Поясніть термін «Перше українське відродження».

4. Назвіть та поясніть актуальні на сьогодні ренесансні ідеї XVI століття.

5. Охарактеризуйте роль «Пересопницького Євангелія» в історії української культури і державності.

6. Хто став першим ректором Острозької школи?

7. Який внесок у розвиток освіти означеної доби зробили такі діячі, як Гальшка Гулевичівна та Петро Конашевич-Сагайдачний?  

8. Що ви знаєте про роль князя Василя-Констянтина Острозького у відродженні національної культури?

9. Яка книга стала первістком українського книгодрукування?

10. Охарактеризуйте полемічну літературу цієї доби.

11. У чому полягала роль братств. Назвіть головні з них.

12. У чому полягав реформаційно-гуманістичний характер братського руху?

13. У чому полягала сутність релігійної та соціальної позиції Івана Вишенського?

14. Що таке замкова культура?

15. Що ви знаєте про вертеп?

16. Яке значення мали єзуїтські, протестантські та уніатські освітні заклади в українській культурі доби Ренесансу?

17. Назвіть пам’ятки архітектури та скульптури.

18. Розкрийте та охарактеризуйте основні напрями розвитку образотворчого мистецтва.

19. Розкрийте та охарактеризуйте особливості музичної культури України цього періоду.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 46 – 61.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 70 – 105. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 81 – 116.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 52 – 79. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 48 – 57.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 158 – 180.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 120 – 207. 

 

Тема 7

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

В ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Основні теоретичні питання до теми:

1. Руїна. Боротьба старшинських угрупувань за владу.

2. Обмеження української автономії.

3. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи.

4. Ліквідація української автономії у XVIII ст. Розділи Польщі.  

 

Запитання для самоконтролю

1. Що Ви знаєте про період в історії України, відомий як Руїна?

2. Назвіть поступові дії Російської держави щодо обмеження української автономії. Охарактеризуйте їх.

3. Які наслідки обмеження української автономії для самої автономії України?

4. Чим характеризується політична діяльність гетьмана І. Мазепи?

5. Коли і чому Україну поділили на Правобережну і Лівобережну?

6. Як відбувався процес обмеження та ліквідації української автономії у XVIII ст.?  

7. Що Ви знаєте про три розділи Польщі? Охарактеризуйте положення українських земель у складі іноземних держав згідно цим розділам.   

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 77 – 114.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 113 – 123.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 191 – 243. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 159 – 180.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 145 – 174.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 149 – 204.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 42 – 49.

 

Тема 8

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТ.

 

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розвиток освіти та наукових знань.

2. Літописання та література.

3. Козацьке бароко в архітектурі та мистецтві. 

4. Музична та театральна культура.

 

Запитання для самоконтролю

1. Покажіть взаємозв’язок становлення української державності й розвитку національної культури в другій половині XVII – XVIII ст.

2. Чим був позначений процес становлення української літературної мови?

3. Охарактеризуйте літературні жанри XVII – XVIII ст.

4. Яку роль відігравала Києво-Могилянська академія у розвитку української освіти та науки?

5. Що ви знаєте про українське (козацьке) бароко?

6. Яких змін зазнають традиційні форми церковного живопису?

7. Назвіть та охарактеризуйте козацькі літописи XVII – XVIII ст.

8. Що характерно для архітектури бароко? Назвіть основні барокові архітектурні ансамблі.

9. Які особливості характерні для портретного живопису цієї доби?

10. Який жанр у музиці стає провідним у другій половині XVII – XVIII ст.?

11. Назвіть та охарактеризуйте основні види театральних вистав.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 61 – 86.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 106 – 145. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 118 – 157.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 80 – 109. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 58 – 72.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 181 – 204.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 208 – 289. 

 

 

 

Тема 9

УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА

АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ.  

ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

(1917- 1920 рр.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Антиукраїнська політика самодержавства.

2. Буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

3. Лютнева революція в Росії. Двовладдя. Центральна Рада в Україні.

4. Гетьманська держава П. Скоропадського.

5. Директорія в Україні. ЗУНР. «Акт злуки».

6. Підсумки процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Як жилося українцям у складі Російської та Австро-Угорської імперій?

2. У чому сутність антиукраїнської політики самодержавства?

3. Чому розвиток капіталізму найінтенсивніше проходив у Донбасі та Подніпров’ї?

4. Як проходила аграрна реформа на Україні?

5. Чому становище робітників України було набагато гіршим, ніж трудящих Заходу?

6. Назвіть та охарактеризуйте основні буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

7. Що ви знаєте про революційні події 1905 – 1907 рр. в Україні?

8. Як розвивалися події в Україні після Лютневої революції в Росії?  

8. Що ви знаєте про діяльність Української Центральної Ради, про її лідерів?

9. Що вам у перших двох Універсалах Центральної Ради подобається, а що ні?

10. Коли було утворено Українську Народну Республіку?

11. Що ви знаєте про діяльність уряду УНР?

12. Що ви знаєте про взаємовідносини УНР з Радянською Росією?

13. Які результати Брестських мирних переговорів 1918 р.?

14. Якою була внутрішня політика уряду гетьмана П.Скоропадського?

15. Хто очолив протигетьманське повстання на Україні? Що ви знаєте про його підготовку?

16. Яку роль в українській революції відіграв С.Петлюра?

17. Як була створена ЗУНР?

18. Що ви можете розповісти про лідерів визвольного руху на західноукраїнських землях?

19. Назвіть причини поразки національно-визвольної боротьби на Україні. 

20. В чому суть «Акту злуки»?

21. Назвіть та охарактеризуйте результати процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 137 – 262.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 165 – 252.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.2. – Харків: Основа, 1995. – С. 5 – 462. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 430 – 480.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 175 – 367.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 205 – 301.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 91 – 169.

 

Тема 10

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

(XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українське національно-культурне Відродження: сутність, основні етапи, особливості та наслідки. 

2. Розвиток освіти та наукових знань.

3.Особливості літературного процесу. Т. Шевченко – уособлення національного генія. Зародження української журналістики.

4. Театральна та музична культура.

5. Архітектура та образотворче мистецтво.

6. Декоративно-прикладне мистецтво.

 

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть передумови розгортання процесів національно-культурного Відродження в Україні.

2. Яку роль відігравали громади у суспільно-політичному, науковому і мистецькому житті України?

3. Яка роль належала Харкову на початковому етапі розгортання процесів Відродження?

4. Охарактеризуйте літературно-мистецькі течії романтизму, критичного реалізму, реалізму і модернізму.

5. Який літературний твір започаткував нову добу в історії українського письменства?

6. Як відроджувався український театр і кого з митців Ви знаєте?

7. Які талановиті композитори музичного мистецтва Вам відомі?

8. Хто вважається основоположником української класичної музики?

9. Розкажіть про основні стилі в образотворчому мистецтві.

10. Що Ви знаєте про національні риси та стилі в архітектурі?

11. Які організації і рухи діяли у XIX ст.?

12. Назвіть основні положення соціально-політичної концепції Кирило-Мефодіївського товариства щодо культурно-історичних процесів в Україні. 

13. В якому стані була українська мова та освіта?

14. Згадайте діячів вітчизняної науки ХІХ ст.

15. Як розвивалась українська скульптура і монументальне мистецтво? 

16. Яку роль відіграв Харківський університет у заснуванні української журналістики?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 86 – 105.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 146 – 185. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 158 – 220.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 110 – 141. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 72 – 100.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 205 – 228.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 290 – 535. 

 

Тема 11

УКРАЇНА В УМОВАХ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ.

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Створення УСРС і СРСР. Входження України до складу СРСР.

2. Нова економічна політика: причини, основні етапи, особливості та наслідки для України.

3. Радянська індустріалізація та колективізація в Україні: причини, основні етапи, особливості та наслідки. Голодомор 1932 – 1933 рр.

4. Причини та періодизація Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа. Радянізація Західної України.

5. Причини поразки Червоної Армії на початку Великої Вітчизняної війни. Фашистський окупаційний режим.

6. Головні битви. Звільнення Лівобережжя та Правобережжя. Партизанський рух та Рух Опору. Підсумки війни.

 

Запитання для самоконтролю

1. У чому суть переходу від продрозкладки до продподатку, від політики «воєнного комунізму» до НЕПу?

2. Як розвивалося сільське господарство та промисловість України в умовах НЕПу?

3. Які сфери компетенції республіки залишалися за Україною, а які віддавалися у відання центру?

4. Що означав на практиці сталінський «стрибок в індустріалізацію»?

5. Докажіть, що Україна в економічному відношенні залишалася колонією центру і в міжвоєнні роки.

6. Назвіть основні новобудови в Україні часів індустріалізації.

7. Яку роль виконувало масово організоване соціалістичне змагання в 30–х роках?

8. Що означало на практиці здійснення «суцільної колективізації» сільського господарства? 

9. Докажіть на фактах, що Голодомор 1932 – 1933 рр. був штучним.

10.  Які наслідки колективізації сільського господарства для України?

11.  Що ми маємо на увазі, коли говоримо про «розстріляне відродження»?

12.  Які наслідки репресій в Україні?

13.  Які основні положення та наслідки Мюнхенської угоди для України?

14.  Яке місце у загарбницьких планах фашистів відводилося Україні?

15.  Коли і чому відбулося приєднання західноукраїнських земель до складу СРСР?

16.  У чому суть політики «сталінського режиму»?

17.  Як боровся український народ на загарбаних землях?

18.  Що вам відомо з історії партизанського з’єднання С.А.Ковпака?

19.  Що ви знаєте про УПА?

20.  В чому суть Акту відновлення державності України 1941 р.?

21.  Розкажіть про головні битви щодо звільнення України від загарбників.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 262 – 360. 

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 252 – 402. 

3. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 480 – 711. 

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 368 – 579.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 296 – 346.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 171 – 220.

 

Тема 12

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українська культура доби революцій та Першої світової війни.

2. Українізація 20-х рр. та українська культура в 30-ті рр.

3. Українська культура 40-х – першої половини 50-х рр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Яку роль відігравали «Просвіти» у культурноосвітянському русі на сході й заході України?

2. Якими були особливості розвитку культури доби Центральної Ради та гетьманату?

3. Охарактеризуйте досягнення гетьманату П. Скоропадського в галузі освіти і культури.

4. У чому полягала суть політики «українізації»?

5. Який вплив мала політика «українізації» на просвітницькі процеси в Україні?

6. У чому полягала сутність літературної дискусії 1925 – 1928 рр.?

7. Що таке модернізм?

8. У чому, на вашу думку, виявляються суперечності у розвитку культури 30х років?

9. Яким було становище церковного життя за сталінського режиму?

10.  У чому полягав негативний вплив сталінізму та його ідеологічних догм на культурне життя українського народу?

11. Якими були особливості розвитку української культури у роки Великої Вітчизняної війни?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 105 – 151.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 186 – 242. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 221 – 339.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 142 – 244. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 100 – 120.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 229 – 284.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 536 – 715.

 

Тема 13

УКРАЇНА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (друга половина 40-х – 1989 р.) 

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Україна в післявоєнний період: людські та матеріальні втрати, голод, трудовий героїзм.

2. Хрущовська «відлига».

3. Період «застою», кризові явища.

4. Реформи М. Горбачова: процес «перебудови» в Україні.

5. Підйом національно-демократичного руху.

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте соціально-політичне життя в Україні після Великої Вітчизняної війни.

2. Що ви знаєте про голод в Україні 1946 р. та його наслідки?

3. Як ви оцінюєте діяльність М.С.Хрущова, його реформи?

4. У чому суть дисидентського руху?

5. Дати характеристику жовтневого (1964 р.) політичного перевороту в Москві та його негативного впливу на політичне та економічне становище на Україні.

6. Розкажіть про Конституцію СРСР 1977 р. і Конституцію УРСР 1978 р.

7. Які причини зменшення населення в Україні у 70–80-ті рр.?

8. Що ви знаєте про русифікацію 70–80-х років?

9. Що ви знаєте про досягнення і проблеми розвитку економіки України в  першій половині 80-х років?

10. Розкажіть про рішення квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС.

11. У чому ви бачите революційну роль «перебудови»?

12. Дайте характеристику командно-адміністративній системі.

13. Яка роль гласності у здійсненні «перебудови»?

14.  Які нові поправки внесені до Конституції УРСР? Нові закони?

15.  Що ви можете сказати про багатопартійність в Україні?

16.  Що ви знаєте про національно-демократичний рух в Україні?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 307 – 360. 

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 307 – 402. 

3. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 569 – 711. 

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 442 – 579.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 310 – 346.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 202 – 220.

 

Тема 14

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українська культура в період Хрущовської «відлиги».

2. Розвиток української культури в період «застою».

3. «Перебудова» в українській культурі. 

4. Українська культура 90-х рр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Яким було становище української культури у 50-ті рр.?

2. Якими були успіхи і втрати в українській культурі 60 – 70х рр.?

3. Охарактеризуйте досягнення та проблеми розвитку науки у 1960 – 1980-х рр.?

4. Які події політичного і соціального життя України визначили розвиток культури 80х років?

5. У чому полягають причини системної кризи у галузі культурного життя УРСР в останні десятиліття існування радянської влади?

6. Що таке постмодернізм? Охарактеризуйте його основні риси.

7. У чому полягали тенденції розвитку освіти в 1990 – 2000-х рр.?  

8. Як вітчизняна наука адаптувалась до умов ринку?

9. Охарактеризуйте тенденції та проблеми релігійного відродження.

10. Якими є досягнення літераторів у пострадянський період?

11.Назвіть представників українського образотворчого мистецтва та охарактеризуйте їх творчі здобутки.

12. Проаналізуйте тенденції розвитку архітектури на зламі століть.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 105 – 151.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 186 – 242. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 221 – 339.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 142 – 244. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 100 – 120.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 229 – 284.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 536 – 715.

 

Тема 15

НАЦІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

(1990 – 2016 р.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розпад СРСР. «Декларація про державний суверенітет України». Утворення СНД. «Акт проголошення незалежності України».

2. Перші державотворчі процеси незалежної України: правління Л. Кравчука (1991 – 1994 рр.).

3. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми (1994 – 2005 рр.).

4. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка (2005 – 2010 рр.).

5. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича (2010 – 2014 рр.).

6. Здобутки, проблеми та перспективи соціально-економічного, політичного, та культурного розвитку сучасної України: правління П. Порошенка.

 

Запитання для самоконтролю

1. Які основні причини розпаду СРСР? Коли і які радянські республіки першими вийшли зі складу СРСР?

2. У якому році була прийнята «Декларація про державний суверенітет України». Охарактеризуйте цей документ.

3. Що Ви знаєте про «Акт проголошення незалежності України»?

4. Назвіть перші державотворчі процеси незалежної України.

5. Назвіть головні ознаки «суверенної і самоврядної, незалежної і відкритої, демократичної і правової» Української держави.

6. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кравчука.

7. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми.

8. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка.

9. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича.

10. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління П. Порошенка.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 580 – 673.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 347 – 365.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 222 – 224.

Додаткова література

1. Історія України. Комплексне видання: Довідник. Репетитор. Тренувальні тести / О.П. Мокрогуз та інші. – Х., 2009. – С. 115 – 125.

2. Ісакова Н.П. Історія України (в схемах і таблицях): Навчальний посібник. – К., 2005. – С. 189 – 204.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу стоматологічного факультету

денної форми навчання

з «Історії України та української культури»

 

Тема 1 

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА НАЙДАВНІШОГО НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 

Основні теоретичні питання до теми:

5. Об’єкт, предмет і значення «Історії України та української культури» як науки. Основні періоди історії України та їх характеристика.

6. Кам’яна доба на території України. Трипільська культура. Епоха бронзи.

7. Кіммерійці, скіфи, сармати. Давньогрецькі міста – держави.

8. Східні слов’яни в найдавніший період.

Запитання для самоконтролю

12. Назвіть об’єкт, предмет, завдання, джерела та історіографію курсу «Історія України».

13. Назвіть основні періоди історії України. Надайте їм характеристику.

14. Коли людина вперше (у яку добу) з’явилася на території сучасної України?

15. Надайте характеристику основним періодам кам’яного віку на території України.

16. Що таке «неолітична революція»?

17. Класичним прикладом якого періоду найдавнішої історії є Трипільська культура? 

18. Назвіть характерні риси епохи бронзи.

19. Хто такі кіммерійці, скіфи та сармати? Назвіть специфічні риси кожного з народів.

20. Назвіть основні давньогрецькі міста – держави на території України. Що вам відомо про їх устрій, економіку та зовнішньополітичні зв’язки? 

21.  Яке населення було субстратом (основним складником), з якого розвинувся український народ?

22.  Де жили слов’янські племена? Розкажіть про життя слов’ян та їх вірування.

 

Джерела інформації

Основна література

5. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 5 – 21.

6. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 3 – 50.

7. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 3 – 50. 

8. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 5 – 21.

Додаткова література

5. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 9 – 39.

6. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 5 – 47.

7. Брайчевський М. Конспект з Історії України. – К., 1993. – С. 10 – 40.

4.   Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 4 – 10.

 

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

КУЛЬТУРА НАЙДАВНІШОГО НАСЕЛЕННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Поняття «культура». Основні типи культури та їх характеристика.

2. Культура епохи палеоліту на території України. Трипільська культура.

3. Скіфо-сарматська культура. Культура кіммерійців.

4. Культура давньогрецьких міст – держав.

5. Старослов’янська культура. 

 

Запитання для самоконтролю

1. Що таке «культура»? 

2. Які основні типи культури ви знаєте. Охарактеризуйте їх.

3. Назвіть і охарактеризуйте основні періоди у формуванні української культури.

4. Поясніть суть національної культури. Які основні елементи необхідні для її формування?

5. Охарактеризуйте основні риси культури кожного періоду епохи палеоліту на території України.  

6. Що ви знаєте про Трипільську культуру?

7. Як вплинула трипільська культура на подальший розвиток культурних процесів на українських землях?

8. До якого часу належать найдавніші пам’ятки мистецтва, знайдені на території України?

9. Яку назву має стиль, що був основою скіфського мистецтва?

10. Які племена продовжили традиції скіфського мистецтва?

11. Чим культура кіммерійців відрізняється від скіфо-сарматської культури? 

12. Назвіть особливості культури давньогрецьких міст – держав.

13. Яким чином язичницький світогляд позначився на мистецтві східних слов’ян?

14. Назвіть основні міфологічні персонажі східних слов’ян.

15. Як впливало землеробство на розвиток господарства й культури східних слов’ян?

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 5 – 33.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 4 – 31. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С.5 – 43.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 4 – 23. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 12 – 26.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 8 – 120.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 3 – 55. 

 

Тема 2

КНЯЖА ДОБА. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ.

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

КНЯЖА ДОБА. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Передумови виникнення держави у східних слов’ян. Норманська теорія.

2. Київська Русь у період правління перших київських князів: Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

3. Внутрішня та зовнішня політика князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

8. Феодальна роздробленість Київської Русі.  

 

Запитання для самоконтролю

1. Яка держава була першою у слов’ян?

2. Які торговельні шляхи  сходились в Києві?

3. Які походи здійснювали київські князі?

4. Як називає князя Володимира історія, як церква і чому?

5. Дайте аналіз «Руській Правді».

6. Які причини ослаблення Київської держави?

7. На які землі розпалася Київська Русь?

8. Назвіть причини утворення самостійних феодальних князівств.

9. У чому виявилися негативні наслідки феодальної роздробленості Київської Русі?

10.Чому сила і організація монголо-татар була далеко вищою, ніж у інших народів?

11.Наведіть приклади героїчної боротьби українського народу проти монголо-татарських загарбників.

12.Якими були наслідки монголо-татарського завоювання народу України?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 22 – 49.

2.  Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 51 – 70.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 51 – 94. 

4.  Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 23 – 85.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 40 – 94.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 48 – 100.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 12 – 30.

 

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Світорозуміння людини доби Київської Русі: християнство як чинник нових культурних процесів.

2. Розвиток освіти та наукових знань. Давньоруська література.

3. Сакральне мистецтво: архітектура, монументальний живопис, скульптура.

4. Культура Галицько-Волинського князівства.

 

Запитання для самоконтролю

1. У чому, на ваш думку, полягала складність і суперечливість запровадження християнства на Русі?

2. Яка споруда вважається першим кам’яним храмом на Русі?

3. Як християнство вплинуло на давньоруську культуру?

4. Який внесок у культурний процес Київської Русі зробили Володимир Великий та Ярослав Мудрий?

5. Коли був закладений Софійський собор у Києві?

6. Які пам’ятки Київської Русі дійшли до наших часів? Назвіть їх особливості.

7.  Назвіть літературно-мистецькі пам’ятки Київської Русі.

8. Що являла собою житійна ікона, яка була розроблена руськими      майстрами?

9. Як проявляється «двовір’я» у виробах давньоруського прикладного      мистецтва?

10. Назвіть пам’ятки архітектури Галицько-Волинського князівства, що збереглися до наших днів.

11. У якому літописі викладена історія Київської Русі?

12. Розкажіть про літопис, де описане життя Данила Галицького.

13. Назвіть ікони, що збереглися до наших днів із часів Галицько-Волинського князівства.

14. Який вплив справила культура Київської Русі на розвиток культури Європи?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 33 – 46.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 32 – 69. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 44 – 80.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 24 – 51. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 26 – 48.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 121 – 157.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 56 – 119. 

 

Тема 3

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА І ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО.

ПЕРШИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

(1648 – 1657 рр.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Входження українських земель до складу Польського королівства і Великого князівства Литовського.

2. Унії Литви та Польщі: Кревська (1385 р.), Городельська (1413 р.) та Люблінська (1569 р.). Заснування Річі Посполитої.

3. Виникнення козацтва та Запорізької Січі.

4. Причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII ст. Етапи Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького та їх характеристика.

5.Формування української державності в ході Визвольної війни. Переяславський договір (січень, 1654 р.) та Березневі статті (1654р.).

 

Запитання для самоконтролю

12. Коли і чому землі України опинилися під гнітом польських і  литовських феодалів?

13. Які види гноблення зазнав український народ?

14. За чий рахунок зростало феодальне землеволодіння на Україні?

15. Що було нового у розвитку ремесла і торгівлі на Україні в XIV–XVI ст.?

16. Коли почалося юридичне оформлення кріпосного права на Україні?

17. Пригадайте суть закону «Уставу на волоки» 1557 року.

18. Назвіть причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII століття.

19. Порівняйте умови Зборівського і Білоцерківського договорів.

20. Існує багато творів літератури про Переяславський договір, проте автори й досі не прийшли до згоди щодо характеру і правового значення цього акту. Що ви думаєте з цього приводу?

21.  Порівняйте умови Переяславського договору 1654 р. і Березневих статей.

22.  Чи вдалося Богдану Хмельницькому створити Українську державу?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 57 – 114.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 85 – 123.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 95 – 243. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 87 – 180.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 95 – 174.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 101 – 204.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 31 – 49.

 

Тема 4

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. 

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розвиток освіти, науки та друкарства. Іван Федоров – першодрукар України. 

2. Роль братських шкіл у розвитку освіти та наукових знань.

3. Розвиток релігійної та світської літератури. Фольклор.

4. Традиції українського іконопису. Розвиток українського живопису.

5. Архітектура та мистецтво. Музика та театр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте шлях проникнення європейських гуманістичних ідей на український культурно-історичний простір.  

2. Як вплинуло прийняття Брестської унії на розвиток культури в Україні?

3. Поясніть термін «Перше українське відродження».

4. Назвіть та поясніть актуальні на сьогодні ренесансні ідеї XVI століття.

5. Охарактеризуйте роль «Пересопницького Євангелія» в історії української культури і державності.

6. Хто став першим ректором Острозької школи?

7. Який внесок у розвиток освіти означеної доби зробили такі діячі, як Гальшка Гулевичівна та Петро Конашевич-Сагайдачний?  

8. Що ви знаєте про роль князя Василя-Констянтина Острозького у відродженні національної культури?

9. Яка книга стала первістком українського книгодрукування?

10. Охарактеризуйте полемічну літературу цієї доби.

11. У чому полягала роль братств. Назвіть головні з них.

12. У чому полягав реформаційно-гуманістичний характер братського руху?

13. У чому полягала сутність релігійної та соціальної позиції Івана Вишенського?

14. Що таке замкова культура?

15. Що ви знаєте про вертеп?

16. Яке значення мали єзуїтські, протестантські та уніатські освітні заклади в українській культурі доби Ренесансу?

17. Назвіть пам’ятки архітектури та скульптури.

18. Розкрийте та охарактеризуйте основні напрями розвитку образотворчого мистецтва.

19. Розкрийте та охарактеризуйте особливості музичної культури України цього періоду.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 46 – 61.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 70 – 105. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 81 – 116.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 52 – 79. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 48 – 57.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 158 – 180.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 120 – 207. 

 

Тема 5

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

В ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТ.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

В ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Руїна. Боротьба старшинських угрупувань за владу.

2. Обмеження української автономії.

3. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи.

4. Ліквідація української автономії у XVIII ст. Розділи Польщі.  

 

Запитання для самоконтролю

22. Що Ви знаєте про період в історії України, відомий як Руїна?

23. Назвіть поступові дії Російської держави щодо обмеження української автономії. Охарактеризуйте їх.

24. Які наслідки обмеження української автономії для самої автономії України?

25. Чим характеризується політична діяльність гетьмана І. Мазепи?

26. Коли і чому Україну поділили на Правобережну і Лівобережну?

27. Як відбувався процес обмеження та ліквідації української автономії у XVIII ст.?  

28. Що Ви знаєте про три розділи Польщі? Охарактеризуйте положення українських земель у складі іноземних держав згідно цим розділам.   

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 77 – 114.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 113 – 123.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 191 – 243. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 159 – 180.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 145 – 174.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 149 – 204.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 42 – 49.

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТ.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розвиток освіти та наукових знань.

2. Літописання та література.

3. Козацьке бароко в архітектурі та мистецтві. 

4. Музична та театральна культура.

 

Запитання для самоконтролю

1. Покажіть взаємозв’язок становлення української державності й розвитку національної культури в другій половині XVII – XVIII ст.

2. Чим був позначений процес становлення української літературної мови?

3. Охарактеризуйте літературні жанри XVII – XVIII ст.

4. Яку роль відігравала Києво-Могилянська академія у розвитку української освіти та науки?

5. Що ви знаєте про українське (козацьке) бароко?

6. Яких змін зазнають традиційні форми церковного живопису?

7. Назвіть та охарактеризуйте козацькі літописи XVII – XVIII ст.

8. Що характерно для архітектури бароко? Назвіть основні барокові архітектурні ансамблі.

9. Які особливості характерні для портретного живопису цієї доби?

10. Який жанр у музиці стає провідним у другій половині XVII – XVIII ст.?

11. Назвіть та охарактеризуйте основні види театральних вистав.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 61 – 86.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 106 – 145. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 118 – 157.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 80 – 109. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 58 – 72.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 181 – 204.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 208 – 289. 

 

Тема 6

УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА

АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ.  

ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

(1917- 1920 рр.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Антиукраїнська політика самодержавства.

2. Буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

3. Лютнева революція в Росії. Двовладдя. Центральна Рада в Україні.

4. Гетьманська держава П. Скоропадського.

5. Директорія в Україні. ЗУНР. «Акт злуки».

6. Підсумки процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Як жилося українцям у складі Російської та Австро-Угорської імперій?

2. У чому сутність антиукраїнської політики самодержавства?

3. Чому розвиток капіталізму найінтенсивніше проходив у Донбасі та Подніпров’ї?

4. Як проходила аграрна реформа на Україні?

5. Чому становище робітників України було набагато гіршим, ніж трудящих Заходу?

6. Назвіть та охарактеризуйте основні буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

7. Що ви знаєте про революційні події 1905 – 1907 рр. в Україні?

8. Як розвивалися події в Україні після Лютневої революції в Росії?  

29. Що ви знаєте про діяльність Української Центральної Ради, про її лідерів?

30. Що вам у перших двох Універсалах Центральної Ради подобається, а що ні?

31. Коли було утворено Українську Народну Республіку?

32. Що ви знаєте про діяльність уряду УНР?

33. Що ви знаєте про взаємовідносини УНР з Радянською Росією?

34. Які результати Брестських мирних переговорів 1918 р.?

35. Якою була внутрішня політика уряду гетьмана П.Скоропадського?

36. Хто очолив протигетьманське повстання на Україні? Що ви знаєте про його підготовку?

37. Яку роль в українській революції відіграв С.Петлюра?

38. Як була створена ЗУНР?

39. Що ви можете розповісти про лідерів визвольного руху на західноукраїнських землях?

40. Назвіть причини поразки національно-визвольної боротьби на Україні. 

41. В чому суть «Акту злуки»?

42. Назвіть та охарактеризуйте результати процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 137 – 262.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 165 – 252.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.2. – Харків: Основа, 1995. – С. 5 – 462. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 430 – 480.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 175 – 367.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 205 – 301.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 91 – 169.

 

Тема 7

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

(XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українське національно-культурне Відродження: сутність, основні етапи, особливості та наслідки. 

2. Розвиток освіти та наукових знань.

3.Особливості літературного процесу. Т. Шевченко – уособлення національного генія. Зародження української журналістики.

4. Театральна та музична культура.

5. Архітектура та образотворче мистецтво.

6. Декоративно-прикладне мистецтво.

 

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть передумови розгортання процесів національно-культурного Відродження в Україні.

2. Яку роль відігравали громади у суспільно-політичному, науковому і мистецькому житті України?

3. Яка роль належала Харкову на початковому етапі розгортання процесів Відродження?

4. Охарактеризуйте літературно-мистецькі течії романтизму, критичного реалізму, реалізму і модернізму.

5. Який літературний твір започаткував нову добу в історії українського письменства?

6. Як відроджувався український театр і кого з митців Ви знаєте?

7. Які талановиті композитори музичного мистецтва Вам відомі?

8. Хто вважається основоположником української класичної музики?

9. Розкажіть про основні стилі в образотворчому мистецтві.

10. Що Ви знаєте про національні риси та стилі в архітектурі?

11. Які організації і рухи діяли у XIX ст.?

12. Назвіть основні положення соціально-політичної концепції Кирило-Мефодіївського товариства щодо культурно-історичних процесів в Україні. 

13. В якому стані була українська мова та освіта?

14. Згадайте діячів вітчизняної науки ХІХ ст.

15. Як розвивалась українська скульптура і монументальне мистецтво? 

16. Яку роль відіграв Харківський університет у заснуванні української журналістики?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 86 – 105.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 146 – 185. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 158 – 220.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 110 – 141. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 72 – 100.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 205 – 228.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 290 – 535. 

 

Тема 8

УКРАЇНА В УМОВАХ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ.

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Створення УСРС і СРСР. Входження України до складу СРСР.

2. Нова економічна політика: причини, основні етапи, особливості та наслідки для України.

3. Радянська індустріалізація та колективізація в Україні: причини, основні етапи, особливості та наслідки. Голодомор 1932 – 1933 рр.

4. Причини та періодизація Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа. Радянізація Західної України.

5. Причини поразки Червоної Армії на початку Великої Вітчизняної війни. Фашистський окупаційний режим.

6. Головні битви. Звільнення Лівобережжя та Правобережжя. Партизанський рух та Рух Опору. Підсумки війни.

 

Запитання для самоконтролю

22. У чому суть переходу від продрозкладки до продподатку, від політики «воєнного комунізму» до НЕПу?

23. Як розвивалося сільське господарство та промисловість України в умовах НЕПу?

24. Які сфери компетенції республіки залишалися за Україною, а які віддавалися у відання центру?

25. Що означав на практиці сталінський «стрибок в індустріалізацію»?

26. Докажіть, що Україна в економічному відношенні залишалася колонією центру і в міжвоєнні роки.

27. Назвіть основні новобудови в Україні часів індустріалізації.

28. Яку роль виконувало масово організоване соціалістичне змагання в 30–х роках?

29. Що означало на практиці здійснення «суцільної колективізації» сільського господарства? 

30. Докажіть на фактах, що Голодомор 1932 – 1933 рр. був штучним.

31.  Які наслідки колективізації сільського господарства для України?

32.  Що ми маємо на увазі, коли говоримо про «розстріляне відродження»?

33.  Які наслідки репресій в Україні?

34.  Які основні положення та наслідки Мюнхенської угоди для України?

35.  Яке місце у загарбницьких планах фашистів відводилося Україні?

36.  Коли і чому відбулося приєднання західноукраїнських земель до складу СРСР?

37.  У чому суть політики «сталінського режиму»?

38.  Як боровся український народ на загарбаних землях?

39.  Що вам відомо з історії партизанського з’єднання С.А.Ковпака?

40.  Що ви знаєте про УПА?

41.  В чому суть Акту відновлення державності України 1941 р.?

42.  Розкажіть про головні битви щодо звільнення України від загарбників.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 262 – 360. 

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 252 – 402. 

3. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 480 – 711. 

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 368 – 579.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 296 – 346.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 171 – 220.

 

Тема 9

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українська культура доби революцій та Першої світової війни.

2. Українізація 20-х рр. та українська культура в 30-ті рр.

3. Українська культура 40-х – першої половини 50-х рр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Яку роль відігравали «Просвіти» у культурноосвітянському русі на сході й заході України?

2. Якими були особливості розвитку культури доби Центральної Ради та гетьманату?

3. Охарактеризуйте досягнення гетьманату П. Скоропадського в галузі освіти і культури.

4. У чому полягала суть політики «українізації»?

5. Який вплив мала політика «українізації» на просвітницькі процеси в Україні?

6. У чому полягала сутність літературної дискусії 1925 – 1928 рр.?

7. Що таке модернізм?

8. У чому, на вашу думку, виявляються суперечності у розвитку культури 30х років?

9. Яким було становище церковного життя за сталінського режиму?

10.  У чому полягав негативний вплив сталінізму та його ідеологічних догм на культурне життя українського народу?

11. Якими були особливості розвитку української культури у роки Великої Вітчизняної війни?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 105 – 151.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 186 – 242. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 221 – 339.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 142 – 244. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 100 – 120.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 229 – 284.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 536 – 715.

 

Тема 10

УКРАЇНА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (друга половина 40-х – 1989 р.) 

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Україна в післявоєнний період: людські та матеріальні втрати, голод, трудовий героїзм.

2. Хрущовська «відлига».

3. Період «застою», кризові явища.

4. Реформи М. Горбачова: процес «перебудови» в Україні.

5. Підйом національно-демократичного руху.

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте соціально-політичне життя в Україні після Великої Вітчизняної війни.

2. Що ви знаєте про голод в Україні 1946 р. та його наслідки?

3. Як ви оцінюєте діяльність М.С.Хрущова, його реформи?

4. У чому суть дисидентського руху?

5. Дати характеристику жовтневого (1964 р.) політичного перевороту в Москві та його негативного впливу на політичне та економічне становище на Україні.

6. Розкажіть про Конституцію СРСР 1977 р. і Конституцію УРСР 1978 р.

7. Які причини зменшення населення в Україні у 70–80-ті рр.?

8. Що ви знаєте про русифікацію 70–80-х років?

9. Що ви знаєте про досягнення і проблеми розвитку економіки України в  першій половині 80-х років?

10. Розкажіть про рішення квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС.

11. У чому ви бачите революційну роль «перебудови»?

12. Дайте характеристику командно-адміністративній системі.

13. Яка роль гласності у здійсненні «перебудови»?

17.  Які нові поправки внесені до Конституції УРСР? Нові закони?

18.  Що ви можете сказати про багатопартійність в Україні?

19.  Що ви знаєте про національно-демократичний рух в Україні?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 307 – 360. 

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 307 – 402. 

3. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 569 – 711. 

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 442 – 579.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 310 – 346.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 202 – 220.

 

Тема 11

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українська культура в період Хрущовської «відлиги».

2. Розвиток української культури в період «застою».

3. «Перебудова» в українській культурі. 

4. Українська культура 90-х рр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Яким було становище української культури у 50-ті рр.?

2. Якими були успіхи і втрати в українській культурі 60 – 70х рр.?

3. Охарактеризуйте досягнення та проблеми розвитку науки у 1960 – 1980-х рр.?

4. Які події політичного і соціального життя України визначили розвиток культури 80х років?

5. У чому полягають причини системної кризи у галузі культурного життя УРСР в останні десятиліття існування радянської влади?

6. Що таке постмодернізм? Охарактеризуйте його основні риси.

7. У чому полягали тенденції розвитку освіти в 1990 – 2000-х рр.?  

8. Як вітчизняна наука адаптувалась до умов ринку?

9. Охарактеризуйте тенденції та проблеми релігійного відродження.

10. Якими є досягнення літераторів у пострадянський період?

11.Назвіть представників українського образотворчого мистецтва та охарактеризуйте їх творчі здобутки.

12. Проаналізуйте тенденції розвитку архітектури на зламі століть.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 105 – 151.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 186 – 242. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 221 – 339.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 142 – 244. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 100 – 120.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 229 – 284.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 536 – 715.

 

Тема 12

НАЦІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

(1990 – 2016 р.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розпад СРСР. «Декларація про державний суверенітет України». Утворення СНД. «Акт проголошення незалежності України».

2. Перші державотворчі процеси незалежної України: правління Л. Кравчука (1991 – 1994 рр.).

3. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми (1994 – 2005 рр.).

4. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка (2005 – 2010 рр.).

5. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича (2010 – 2014 рр.).

6. Здобутки, проблеми та перспективи соціально-економічного, політичного, та культурного розвитку сучасної України: правління П. Порошенка.

 

Запитання для самоконтролю

1. Які основні причини розпаду СРСР? Коли і які радянські республіки першими вийшли зі складу СРСР?

2. У якому році була прийнята «Декларація про державний суверенітет України». Охарактеризуйте цей документ.

3. Що Ви знаєте про «Акт проголошення незалежності України»?

4. Назвіть перші державотворчі процеси незалежної України.

5. Назвіть головні ознаки «суверенної і самоврядної, незалежної і відкритої, демократичної і правової» Української держави.

6. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кравчука.

7. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми.

8. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка.

9. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича.

10. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління П. Порошенка.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 580 – 673.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 347 – 365.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 222 – 224.

 

Додаткова література

1. Історія України. Комплексне видання: Довідник. Репетитор. Тренувальні тести / О.П. Мокрогуз та інші. – Х., 2009. – С. 115 – 125.

2. Ісакова Н.П. Історія України (в схемах і таблицях): Навчальний посібник. – К., 2005. – С. 189 – 204.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання

з «Історії України та української культури»

 

Тема 1 

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА НАЙДАВНІШОГО НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 

Основні теоретичні питання до теми:

9. Об’єкт, предмет і значення «Історії України та української культури» як науки. Основні періоди історії України та їх характеристика.

10. Кам’яна доба на території України. Трипільська культура. Епоха бронзи.

11. Кіммерійці, скіфи, сармати. Давньогрецькі міста – держави.

12. Східні слов’яни в найдавніший період.

 

Запитання для самоконтролю

23. Назвіть об’єкт, предмет, завдання, джерела та історіографію курсу «Історія України».

24. Назвіть основні періоди історії України. Надайте їм характеристику.

25. Коли людина вперше (у яку добу) з’явилася на території сучасної України?

26. Надайте характеристику основним періодам кам’яного віку на території України.

27. Що таке «неолітична революція»?

28. Класичним прикладом якого періоду найдавнішої історії є Трипільська культура? 

29. Назвіть характерні риси епохи бронзи.

30. Хто такі кіммерійці, скіфи та сармати? Назвіть специфічні риси кожного з народів.

31. Назвіть основні давньогрецькі міста – держави на території України. Що вам відомо про їх устрій, економіку та зовнішньополітичні зв’язки? 

32.  Яке населення було субстратом (основним складником), з якого розвинувся український народ?

33.  Де жили слов’янські племена? Розкажіть про життя слов’ян та їх вірування.

 

Джерела інформації

Основна література

9. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 5 – 21.

10. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 3 – 50.

11. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 3 – 50. 

12. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 5 – 21.

Додаткова література

9. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 9 – 39.

10. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 5 – 47.

11. Брайчевський М. Конспект з Історії України. – К., 1993. – С. 10 – 40.

4.   Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 4 – 10.

 

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

КУЛЬТУРА НАЙДАВНІШОГО НАСЕЛЕННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Поняття «культура». Основні типи культури та їх характеристика.

2. Культура епохи палеоліту на території України. Трипільська культура.

3. Скіфо-сарматська культура. Культура кіммерійців.

4. Культура давньогрецьких міст – держав.

5. Старослов’янська культура. 

 

Запитання для самоконтролю

1. Що таке «культура»? 

2. Які основні типи культури ви знаєте. Охарактеризуйте їх.

3. Назвіть і охарактеризуйте основні періоди у формуванні української культури.

4. Поясніть суть національної культури. Які основні елементи необхідні для її формування?

5. Охарактеризуйте основні риси культури кожного періоду епохи палеоліту на території України.  

6. Що ви знаєте про Трипільську культуру?

7. Як вплинула трипільська культура на подальший розвиток культурних процесів на українських землях?

8. До якого часу належать найдавніші пам’ятки мистецтва, знайдені на території України?

9. Яку назву має стиль, що був основою скіфського мистецтва?

10. Які племена продовжили традиції скіфського мистецтва?

11. Чим культура кіммерійців відрізняється від скіфо-сарматської культури? 

12. Назвіть особливості культури давньогрецьких міст – держав.

13. Яким чином язичницький світогляд позначився на мистецтві східних слов’ян?

14. Назвіть основні міфологічні персонажі східних слов’ян.

15. Як впливало землеробство на розвиток господарства й культури східних слов’ян?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 5 – 33.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 4 – 31. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С.5 – 43.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 4 – 23. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 12 – 26.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 8 – 120.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 3 – 55. 

 

Тема 2

КНЯЖА ДОБА. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ.

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

КНЯЖА ДОБА. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Передумови виникнення держави у східних слов’ян. Норманська теорія.

2. Київська Русь у період правління перших київських князів: Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

3. Внутрішня та зовнішня політика князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

12. Феодальна роздробленість Київської Русі.  

 

Запитання для самоконтролю

1. Яка держава була першою у слов’ян?

2. Які торговельні шляхи  сходились в Києві?

3. Які походи здійснювали київські князі?

4. Як називає князя Володимира історія, як церква і чому?

5. Дайте аналіз «Руській Правді».

6. Які причини ослаблення Київської держави?

7. На які землі розпалася Київська Русь?

8. Назвіть причини утворення самостійних феодальних князівств.

9. У чому виявилися негативні наслідки феодальної роздробленості Київської Русі?

10.Чому сила і організація монголо-татар була далеко вищою, ніж у інших народів?

11.Наведіть приклади героїчної боротьби українського народу проти монголо-татарських загарбників.

12.Якими були наслідки монголо-татарського завоювання народу України?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 22 – 49.

2.  Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 51 – 70.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 51 – 94. 

4.  Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 23 – 85.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 40 – 94.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 48 – 100.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 12 – 30.

 

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Світорозуміння людини доби Київської Русі: християнство як чинник нових культурних процесів.

2. Розвиток освіти та наукових знань. Давньоруська література.

3. Сакральне мистецтво: архітектура, монументальний живопис, скульптура.

4. Культура Галицько-Волинського князівства.

 

Запитання для самоконтролю

1. У чому, на ваш думку, полягала складність і суперечливість запровадження християнства на Русі?

2. Яка споруда вважається першим кам’яним храмом на Русі?

3. Як християнство вплинуло на давньоруську культуру?

4. Який внесок у культурний процес Київської Русі зробили Володимир Великий та Ярослав Мудрий?

5. Коли був закладений Софійський собор у Києві?

6. Які пам’ятки Київської Русі дійшли до наших часів? Назвіть їх особливості.

7.  Назвіть літературно-мистецькі пам’ятки Київської Русі.

8. Що являла собою житійна ікона, яка була розроблена руськими      майстрами?

9. Як проявляється «двовір’я» у виробах давньоруського прикладного      мистецтва?

10. Назвіть пам’ятки архітектури Галицько-Волинського князівства, що збереглися до наших днів.

11. У якому літописі викладена історія Київської Русі?

12. Розкажіть про літопис, де описане життя Данила Галицького.

13. Назвіть ікони, що збереглися до наших днів із часів Галицько-Волинського князівства.

14. Який вплив справила культура Київської Русі на розвиток культури Європи?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 33 – 46.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 32 – 69. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 44 – 80.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 24 – 51. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 26 – 48.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 121 – 157.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 56 – 119. 

 

Тема 3

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА І ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО.

ПЕРШИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

(1648 – 1657 рр.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Входження українських земель до складу Польського королівства і Великого князівства Литовського.

2. Унії Литви та Польщі: Кревська (1385 р.), Городельська (1413 р.) та Люблінська (1569 р.). Заснування Річі Посполитої.

3. Виникнення козацтва та Запорізької Січі.

4. Причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII ст. Етапи Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького та їх характеристика.

5.Формування української державності в ході Визвольної війни. Переяславський договір (січень, 1654 р.) та Березневі статті (1654р.).

 

Запитання для самоконтролю

23. Коли і чому землі України опинилися під гнітом польських і  литовських феодалів?

24. Які види гноблення зазнав український народ?

25. За чий рахунок зростало феодальне землеволодіння на Україні?

26. Що було нового у розвитку ремесла і торгівлі на Україні в XIV–XVI ст.?

27. Коли почалося юридичне оформлення кріпосного права на Україні?

28. Пригадайте суть закону «Уставу на волоки» 1557 року.

29. Назвіть причини, характер і рушійні сили Визвольної війни українського народу середини XVII століття.

30. Порівняйте умови Зборівського і Білоцерківського договорів.

31. Існує багато творів літератури про Переяславський договір, проте автори й досі не прийшли до згоди щодо характеру і правового значення цього акту. Що ви думаєте з цього приводу?

32.  Порівняйте умови Переяславського договору 1654 р. і Березневих статей.

33.  Чи вдалося Богдану Хмельницькому створити Українську державу?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 57 – 114.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 85 – 123.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 95 – 243. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 87 – 180.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 95 – 174.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 101 – 204.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 31 – 49.

 

Тема 4

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. 

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розвиток освіти, науки та друкарства. Іван Федоров – першодрукар України. 

2. Роль братських шкіл у розвитку освіти та наукових знань.

3. Розвиток релігійної та світської літератури. Фольклор.

4. Традиції українського іконопису. Розвиток українського живопису.

5. Архітектура та мистецтво. Музика та театр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте шлях проникнення європейських гуманістичних ідей на український культурно-історичний простір.  

2. Як вплинуло прийняття Брестської унії на розвиток культури в Україні?

3. Поясніть термін «Перше українське відродження».

4. Назвіть та поясніть актуальні на сьогодні ренесансні ідеї XVI століття.

5. Охарактеризуйте роль «Пересопницького Євангелія» в історії української культури і державності.

6. Хто став першим ректором Острозької школи?

7. Який внесок у розвиток освіти означеної доби зробили такі діячі, як Гальшка Гулевичівна та Петро Конашевич-Сагайдачний?  

8. Що ви знаєте про роль князя Василя-Констянтина Острозького у відродженні національної культури?

9. Яка книга стала первістком українського книгодрукування?

10. Охарактеризуйте полемічну літературу цієї доби.

11. У чому полягала роль братств. Назвіть головні з них.

12. У чому полягав реформаційно-гуманістичний характер братського руху?

13. У чому полягала сутність релігійної та соціальної позиції Івана Вишенського?

14. Що таке замкова культура?

15. Що ви знаєте про вертеп?

16. Яке значення мали єзуїтські, протестантські та уніатські освітні заклади в українській культурі доби Ренесансу?

17. Назвіть пам’ятки архітектури та скульптури.

18. Розкрийте та охарактеризуйте основні напрями розвитку образотворчого мистецтва.

19. Розкрийте та охарактеризуйте особливості музичної культури України цього періоду.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 46 – 61.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 70 – 105. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 81 – 116.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 52 – 79. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 48 – 57.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 158 – 180.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 120 – 207. 

 

Тема 5

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ                  XVII – XVIII СТ. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Руїна. Боротьба старшинських угрупувань за владу.

2. Обмеження української автономії.

3. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи.

4. Ліквідація української автономії у XVIII ст. Розділи Польщі.  

 

Запитання для самоконтролю

43. Що Ви знаєте про період в історії України, відомий як Руїна?

44. Назвіть поступові дії Російської держави щодо обмеження української автономії. Охарактеризуйте їх.

45. Які наслідки обмеження української автономії для самої автономії України?

46. Чим характеризується політична діяльність гетьмана І. Мазепи?

47. Коли і чому Україну поділили на Правобережну і Лівобережну?

48. Як відбувався процес обмеження та ліквідації української автономії у XVIII ст.?  

49. Що Ви знаєте про три розділи Польщі? Охарактеризуйте положення українських земель у складі іноземних держав згідно цим розділам.   

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 77 – 114.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 113 – 123.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.1. – Харків: Основа, 1995. – С. 191 – 243. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 159 – 180.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 145 – 174.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 149 – 204.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 42 – 49.

 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТ.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розвиток освіти та наукових знань.

2. Літописання та література.

3. Козацьке бароко в архітектурі та мистецтві. 

4. Музична та театральна культура.

Запитання для самоконтролю

1. Покажіть взаємозв’язок становлення української державності й розвитку національної культури в другій половині XVII – XVIII ст.

2. Чим був позначений процес становлення української літературної мови?

3. Охарактеризуйте літературні жанри XVII – XVIII ст.

4. Яку роль відігравала Києво-Могилянська академія у розвитку української освіти та науки?

5. Що ви знаєте про українське (козацьке) бароко?

6. Яких змін зазнають традиційні форми церковного живопису?

7. Назвіть та охарактеризуйте козацькі літописи XVII – XVIII ст.

8. Що характерно для архітектури бароко? Назвіть основні барокові архітектурні ансамблі.

9. Які особливості характерні для портретного живопису цієї доби?

10. Який жанр у музиці стає провідним у другій половині XVII – XVIII ст.?

11. Назвіть та охарактеризуйте основні види театральних вистав.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 61 – 86.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 106 – 145. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 118 – 157.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 80 – 109. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 58 – 72.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 181 – 204.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 208 – 289. 

 

Тема 6

УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА

АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ.  

ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

(1917- 1920 рр.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Антиукраїнська політика самодержавства.

2. Буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

3. Лютнева революція в Росії. Двовладдя. Центральна Рада в Україні.

4. Гетьманська держава П. Скоропадського.

5. Директорія в Україні. ЗУНР. «Акт злуки».

6. Підсумки процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Як жилося українцям у складі Російської та Австро-Угорської імперій?

2. У чому сутність антиукраїнської політики самодержавства?

3. Чому розвиток капіталізму найінтенсивніше проходив у Донбасі та Подніпров’ї?

4. Як проходила аграрна реформа на Україні?

5. Чому становище робітників України було набагато гіршим, ніж трудящих Заходу?

6. Назвіть та охарактеризуйте основні буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

7. Що ви знаєте про революційні події 1905 – 1907 рр. в Україні?

8. Як розвивалися події в Україні після Лютневої революції в Росії?  

50. Що ви знаєте про діяльність Української Центральної Ради, про її лідерів?

51. Що вам у перших двох Універсалах Центральної Ради подобається, а що ні?

52. Коли було утворено Українську Народну Республіку?

53. Що ви знаєте про діяльність уряду УНР?

54. Що ви знаєте про взаємовідносини УНР з Радянською Росією?

55. Які результати Брестських мирних переговорів 1918 р.?

56. Якою була внутрішня політика уряду гетьмана П.Скоропадського?

57. Хто очолив протигетьманське повстання на Україні? Що ви знаєте про його підготовку?

58. Яку роль в українській революції відіграв С.Петлюра?

59. Як була створена ЗУНР?

60. Що ви можете розповісти про лідерів визвольного руху на західноукраїнських землях?

61. Назвіть причини поразки національно-визвольної боротьби на Україні. 

62. В чому суть «Акту злуки»?

63. Назвіть та охарактеризуйте результати процесу відродження української державності в 1917 – 1920 рр.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 137 – 262.

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 165 – 252.

3. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вузів. – Ч.2. – Харків: Основа, 1995. – С. 5 – 462. 

4. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 430 – 480.

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 175 – 367.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 205 – 301.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 91 – 169.

 

Тема 7

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

(XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українське національно-культурне Відродження: сутність, основні етапи, особливості та наслідки. 

2. Розвиток освіти та наукових знань.

3.Особливості літературного процесу. Т. Шевченко – уособлення національного генія. Зародження української журналістики.

4. Театральна та музична культура.

5. Архітектура та образотворче мистецтво.

6. Декоративно-прикладне мистецтво.

 

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть передумови розгортання процесів національно-культурного Відродження в Україні.

2. Яку роль відігравали громади у суспільно-політичному, науковому і мистецькому житті України?

3. Яка роль належала Харкову на початковому етапі розгортання процесів Відродження?

4. Охарактеризуйте літературно-мистецькі течії романтизму, критичного реалізму, реалізму і модернізму.

5. Який літературний твір започаткував нову добу в історії українського письменства?

6. Як відроджувався український театр і кого з митців Ви знаєте?

7. Які талановиті композитори музичного мистецтва Вам відомі?

8. Хто вважається основоположником української класичної музики?

9. Розкажіть про основні стилі в образотворчому мистецтві.

10. Що Ви знаєте про національні риси та стилі в архітектурі?

11. Які організації і рухи діяли у XIX ст.?

12. Назвіть основні положення соціально-політичної концепції Кирило-Мефодіївського товариства щодо культурно-історичних процесів в Україні. 

13. В якому стані була українська мова та освіта?

14. Згадайте діячів вітчизняної науки ХІХ ст.

15. Як розвивалась українська скульптура і монументальне мистецтво? 

16. Яку роль відіграв Харківський університет у заснуванні української журналістики?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 86 – 105.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 146 – 185. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 158 – 220.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 110 – 141. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 72 – 100.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 205 – 228.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 290 – 535. 

 

Тема 8

УКРАЇНА В УМОВАХ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ.

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Створення УСРС і СРСР. Входження України до складу СРСР.

2. Нова економічна політика: причини, основні етапи, особливості та наслідки для України.

3. Радянська індустріалізація та колективізація в Україні: причини, основні етапи, особливості та наслідки. Голодомор 1932 – 1933 рр.

4. Причини та періодизація Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа. Радянізація Західної України.

5. Причини поразки Червоної Армії на початку Великої Вітчизняної війни. Фашистський окупаційний режим.

6. Головні битви. Звільнення Лівобережжя та Правобережжя. Партизанський рух та Рух Опору. Підсумки війни.

 

Запитання для самоконтролю

43. У чому суть переходу від продрозкладки до продподатку, від політики «воєнного комунізму» до НЕПу?

44. Як розвивалося сільське господарство та промисловість України в умовах НЕПу?

45. Які сфери компетенції республіки залишалися за Україною, а які віддавалися у відання центру?

46. Що означав на практиці сталінський «стрибок в індустріалізацію»?

47. Докажіть, що Україна в економічному відношенні залишалася колонією центру і в міжвоєнні роки.

48. Назвіть основні новобудови в Україні часів індустріалізації.

49. Яку роль виконувало масово організоване соціалістичне змагання в 30–х роках?

50. Що означало на практиці здійснення «суцільної колективізації» сільського господарства? 

51. Докажіть на фактах, що Голодомор 1932 – 1933 рр. був штучним.

52.  Які наслідки колективізації сільського господарства для України?

53.  Що ми маємо на увазі, коли говоримо про «розстріляне відродження»?

54.  Які наслідки репресій в Україні?

55.  Які основні положення та наслідки Мюнхенської угоди для України?

56.  Яке місце у загарбницьких планах фашистів відводилося Україні?

57.  Коли і чому відбулося приєднання західноукраїнських земель до складу СРСР?

58.  У чому суть політики «сталінського режиму»?

59.  Як боровся український народ на загарбаних землях?

60.  Що вам відомо з історії партизанського з’єднання С.А.Ковпака?

61.  Що ви знаєте про УПА?

62.  В чому суть Акту відновлення державності України 1941 р.?

63.  Розкажіть про головні битви щодо звільнення України від загарбників.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 262 – 360. 

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 252 – 402. 

3. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 480 – 711. 

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 368 – 579.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 296 – 346.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 171 – 220.

 

Тема 9

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українська культура доби революцій та Першої світової війни.

2. Українізація 20-х рр. та українська культура в 30-ті рр.

3. Українська культура 40-х – першої половини 50-х рр.

 

Запитання для самоконтролю

1. Яку роль відігравали «Просвіти» у культурноосвітянському русі на сході й заході України?

2. Якими були особливості розвитку культури доби Центральної Ради та гетьманату?

3. Охарактеризуйте досягнення гетьманату П. Скоропадського в галузі освіти і культури.

4. У чому полягала суть політики «українізації»?

5. Який вплив мала політика «українізації» на просвітницькі процеси в Україні?

6. У чому полягала сутність літературної дискусії 1925 – 1928 рр.?

7. Що таке модернізм?

8. У чому, на вашу думку, виявляються суперечності у розвитку культури 30х років?

9. Яким було становище церковного життя за сталінського режиму?

10.  У чому полягав негативний вплив сталінізму та його ідеологічних догм на культурне життя українського народу?

11. Якими були особливості розвитку української культури у роки Великої Вітчизняної війни?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 105 – 151.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 186 – 242. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 221 – 339.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 142 – 244. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 100 – 120.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 229 – 284.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 536 – 715.

 

Тема 10

УКРАЇНА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (друга половина 40-х – 1989 р.).

 КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

УКРАЇНА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (друга половина 40-х – 1989 р.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Україна в післявоєнний період: людські та матеріальні втрати, голод, трудовий героїзм.

2. Хрущовська «відлига».

3. Період «застою», кризові явища.

4. Реформи М. Горбачова: процес «перебудови» в Україні.

5. Підйом національно-демократичного руху.

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте соціально-політичне життя в Україні після Великої Вітчизняної війни.

2. Що ви знаєте про голод в Україні 1946 р. та його наслідки?

3. Як ви оцінюєте діяльність М.С.Хрущова, його реформи?

4. У чому суть дисидентського руху?

5. Дати характеристику жовтневого (1964 р.) політичного перевороту в Москві та його негативного впливу на політичне та економічне становище на Україні.

6. Розкажіть про Конституцію СРСР 1977 р. і Конституцію УРСР 1978 р.

7. Які причини зменшення населення в Україні у 70–80-ті рр.?

8. Що ви знаєте про русифікацію 70–80-х років?

9. Що ви знаєте про досягнення і проблеми розвитку економіки України в  першій половині 80-х років?

10. Розкажіть про рішення квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС.

11. У чому ви бачите революційну роль «перебудови»?

12. Дайте характеристику командно-адміністративній системі.

13. Яка роль гласності у здійсненні «перебудови»?

20.  Які нові поправки внесені до Конституції УРСР? Нові закони?

21.  Що ви можете сказати про багатопартійність в Україні?

22.  Що ви знаєте про національно-демократичний рух в Україні?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С. 307 – 360. 

2. Історія України. – Львів: Світ, 1996. – С. 307 – 402. 

3. Субтельный Орест. Украина. История. – К.:  Лыбидь, 1994. – С. 569 – 711. 

Додаткова література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 442 – 579.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 310 – 346.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 202 – 220.

 

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Українська культура в період Хрущовської «відлиги».

2. Розвиток української культури в період «застою».

3. «Перебудова» в українській культурі. 

4. Українська культура 90-х рр.

Запитання для самоконтролю

1. Яким було становище української культури у 50-ті рр.?

2. Якими були успіхи і втрати в українській культурі 60 – 70х рр.?

3. Охарактеризуйте досягнення та проблеми розвитку науки у 1960 – 1980-х рр.?

4. Які події політичного і соціального життя України визначили розвиток культури 80х років?

5. У чому полягають причини системної кризи у галузі культурного життя УРСР в останні десятиліття існування радянської влади?

6. Що таке постмодернізм? Охарактеризуйте його основні риси.

7. У чому полягали тенденції розвитку освіти в 1990 – 2000-х рр.?  

8. Як вітчизняна наука адаптувалась до умов ринку?

9. Охарактеризуйте тенденції та проблеми релігійного відродження.

10. Якими є досягнення літераторів у пострадянський період?

11.Назвіть представників українського образотворчого мистецтва та охарактеризуйте їх творчі здобутки.

12. Проаналізуйте тенденції розвитку архітектури на зламі століть.

 

Джерела інформації

Основна література

1. Перегуда Є.В. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – С. 105 – 151.   

2. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 186 – 242. 

3. Хома І.Я. Історія української культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 221 – 339.

Додаткова література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – С. 142 – 244. 

2. Дроздова О.В. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами І курсу стоматологічного та медичного факультетів. – Полтава, 2010. – С. 100 – 120.

3. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю. Палової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 229 – 284.

4. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 536 – 715.

 

Тема 11

НАЦІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

(1990 – 2016 р.)

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Розпад СРСР. «Декларація про державний суверенітет України». Утворення СНД. «Акт проголошення незалежності України».

2. Перші державотворчі процеси незалежної України: правління Л. Кравчука (1991 – 1994 рр.).

3. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми (1994 – 2005 рр.).

4. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка (2005 – 2010 рр.).

5. Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича (2010 – 2014 рр.).

6. Здобутки, проблеми та перспективи соціально-економічного, політичного, та культурного розвитку сучасної України: правління П. Порошенка.

 

Запитання для самоконтролю

1. Які основні причини розпаду СРСР? Коли і які радянські республіки першими вийшли зі складу СРСР?

2. У якому році була прийнята «Декларація про державний суверенітет України». Охарактеризуйте цей документ.

3. Що Ви знаєте про «Акт проголошення незалежності України»?

4. Назвіть перші державотворчі процеси незалежної України.

5. Назвіть головні ознаки «суверенної і самоврядної, незалежної і відкритої, демократичної і правової» Української держави.

6. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кравчука.

7. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління Л. Кучми.

8. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Ющенка.

9. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління В. Януковича.

10. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в період правління П. Порошенка.

Джерела інформації

Основна література

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – С. 580 – 673.

2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: Підручник. – 3-є вид., перероблене і доповнене – К.: Алерта, 2010. – С. 347 – 365.

3. Буштрук О.В. Історія України. Готуємось до ЗНО: Навчальний посібник. – Х., 2009. – С. 222 – 224.

Додаткова література

1. Історія України. Комплексне видання: Довідник. Репетитор. Тренувальні тести / О.П. Мокрогуз та інші. – Х., 2009. – С. 115 – 125.

2. Ісакова Н.П. Історія України (в схемах і таблицях): Навчальний посібник. – К., 2005. – С. 189 – 204.