МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання

з «Філософії»

 

Тема 1

Предмет філософії. Структура філософського знання.

 

Основні теоретичні питання до теми:

 1. Об’єкт, предмет і значення «Філософії» як науки.

 2. Філософія як світоглядне знання.

 3. Походження, передумови розвитку та джерела філософії.

 4. Місце філософії в системі сучасної освіти та духовної культури людства.

 5. «Софійний» та «епістемний» способи філософствування.

 6. Роль філософії у саморозвитку людини.

 7. Філософія як теоретична основа світогляду.

 8. Предмет філософії.

 9. Відносини «людина – світ» як головна філософсько-світоглядна проблема.

 10. Філософія і наука.

 11. Філософія як спосіб світорозуміння і світо відношення людини.

 12. Структура філософського знання.

 13. Основні методи філософії.

 14. Вихідні принципи філософського мислення.

 15. Функції філософії.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Чим різниться філософія від інших форм світогляду людини?

 1. В чому полягає основне питання філософії.

 2. Яке розв’язання основного питання філософії розглядає онтологія?

 3. Яке розв’язання основного питання філософії розглядає гносеологія?

 4. Чим різняться такі філософські методи як діалектика та метафізика?

 5. Які основні філософські напрямки ви знаєте?

 6. Назвіть об’єкт, предмет, завдання, джерела курсу «Філософія»?

 7. Яку структуру має філософія як наука, назвіть основні з них?

 8. У чому різниці між історією філософії та філософією історії?

 9. Які питання розглядає такий розділ філософії як філософська антропологія?

 10. Які теорії походження людини Вам відомі?

 11. Які питання розглядає такий розділ філософії як етика?

 12. Які питання розглядає такий розділ філософії як соціальна філософія?

 13. Які основні функції філософії Ви знаєте?

 14. В чому полягає світоглядна функція філософії?

 15. В чому полягає методологічна функція філософії?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.3-87.

2. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.9-51.

3. Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. кол.: Фролов И.Т. и др. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 2002. – С.7-36.

4. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.4-33.

5. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.25-82, 151-188.

6. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: Підручник. – К., 2006. – С.15-42.

7. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 2003. – С.12-71.

8. Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1995. – С.10-35, 50-55, 86-88, 92-116.

9. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини: Навч. посібник. – К., 1995. – С.7-60.

10. Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.7-36.

11. Философия // Новая философская энциклопедия: В 4 т. – Т.4. – М., 2001. –

С.195-200.

12. Философия: Учебник /Под общ. ред. В.В.Миронова. – М., 2005. – С.1-20.

13. Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.15-50.

14. Философия: Учебник /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006 – С.5-26.

15. Философия: Учеб. пособие /Авт. кол. под рук. Е.Ф.Осичнюка, В.С.Зубова. – К., 1997. – С.28-56, 362-382.

16. Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова.

Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.5-14.

 

Додаткова література

1. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С.17-56.

Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2003.– С.9-25.

2. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990. – С.14-26, 57-71, 122-125.

3. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991.– С.29-83, 95-108, 200-209.

4. Основы философии: Учеб.-методич. пособие /Под общ. ред. Н.И.Гаврилова. – К., 1997. – С.3-13.

5. Философия: Учебник /Под ред. В.Н.Лавриненко. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – С.10-29.

6. Філософія: Підручник /За заг. ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х., 2004. – С.11-28.

7. Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.6-19.

 

Тема 2

ФІЛОСОФІЯ СВІТОГЛЯДУ

 

Основні теоретичні питання до теми:

 1. Поняття та типологія світогляду, особливості предмету і їх значення.

 2. Філософія як світоглядне знання.

 3. Походження, передумови формування історичних типів світогляду.

 4. Місце світогляду у системі сучасної освіти та духовної культури людства.

 5. Роль світогляду у формуванні та саморозвитку людини.

 6. Філософія як теоретична основа світогляду.

 7. Особливості релігійного світогляду.

 8. Міфологічний світогляд як найдавніша форма світорозуміння світу.

 9. Особливості філософського та наукового світогляду.

 10. Філософія як спосіб світорозуміння і світо відношення людини.

 11. Структура релігійного світогляду.

 12. Основні історичні етапи становлення світогляду.

 13. Світосприйняття, світовідчуття, світорозуміння.

 14. Функції світогляду.

 15. Космоцентризм, теоцентризм, та гуманізм як основні світоглядні концепції.

 16. Структура та особливості професійного світогляду медичного працівника.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Чим різниться філософія від інших форм світогляду людини?

2. Які характерні риси має міфологія як найдавніша форма людського світогляду?

3. Як співвідноситься між собою міфологічна та релігійна свідомість?

4. В чому єдність і відмінність філософського та наукового світогляду?

5. Що вивчає космоцентрична концепція світогляду?

6. Які є особливості у формуванні корпоративної та професійного свідомості?

7. Які є особливості у професійній свідомості медичного працівника?

8. Які характерні риси має професійної свідомість лікаря?

Джерела інформації

Основна література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.3-87.

2. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.9-51.

3. Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. кол.: Фролов И.Т. и др. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 2002. – С.7-88.

4. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.4-33.

5. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: Підручник. – К., 2006. – С.10-52.

6. Основы философии: Учебно-методическое пособие для вузов /Под общей ред. Н.И. Гаврилова. – К., 1997. С. 6 – 13.

7. Философия: Учебник для высших учебных заведений. – Ростов – Н – Д, 1996.С. 6 – 35.

Додаткова література

1. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С.17-56.

2. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990. – С.14-26, 57-71, 122-125.

3. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991.– С.29-83, 95-108, 200-209.

4. Основы философии: Учеб.-методич. пособие /Под общ. ред. Н.И.Гаврилова. – К., 1997. – С.3-13.

5. Філософія: Підручник /За заг. ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х., 2004. – С.11-28.

6. Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.6-19.

7. Философский энциклопедический словар. – М., 1989. – Статья: «Міфологія» с. 377 – 378, «Мировоззрение» с. 375 – 376, «Философия» с. 726 – 727, «Релігія» с. 576 – 577, «Мораль» с. 387 – 388, «Наука» с. 403 – 407, «Искусство» с. 222 – 223.

 

Тема 3

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ. Світові та нетрадиційні релігії.

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Особливості та характерні риси західної та східної філософської парадигми.

2. Особливості зародження і можливості форми вираження світоглядної проблематики.

3. Основні ідеї середньовічної патристики і схоластики.

4. Відродження та провідні напрями ренесансної філософії: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм, натурфілософія.

5. Проблема методу у філософії Нового часу.

6.Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.

7. Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XIX-XX століття.

8. Особливості релігійної філософії та філософії релігії.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Чим різняться парадигмальні підходи західної та східної філософії?

2. Які античні філософські школи Ви знаєте?

3. Хто був засновником матеріалістичної – атомістичної теорії світу?

4. Яких представників мілетської школи ви знаєте?

5. Хто такі софісти і у чому полягає сутність їх вчення?

6. Які особливості філософського вчення Сократа?

7. В чому полягають відмінності у філософських поглядах Аристотеля і Платона?

8.Особливості релігійної парадигми, філософії релігії?

9. В чому полягають особливості Середньовічної філософії?

10. В чому полягають основні ідеї та особливості філософії Відродження та провідні напрями ренесансної філософі (гуманістичний антропологізм, неоплатонізм, натурфілософія)?

11. В чому полягає проблема методу у філософії Нового часу?

12. Які особливості такого етапу розвитку новоєвропейської філософії як Німецька класична філософія?

13. В чому полягають загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XIX-XX століття?

14. Які особливості Ви можете визначити у розвитку сучасної філософської думки?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Аблеев С.Р. История мировой философии: Учебник. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: «Изд-во Астрель», 2002. – 416 с.

2. Філософія. Курс лекцій. Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін.– К., 1993. – С. 58 – 72.

3. Філософія. Навч. посібник / За ред. Надольного І.Ф.– К., 1998. – С. 49 – 88.

4. Філософія. Навч. посіб.– 2-ге вид., перероб. і доп. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф.Надольного.– К., 2001. – С. 88 – 105.

6. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К.– Харків, 2000. – С. 45 – 59.

7. Філософія: Підручник / Заїченко Г.А. та ін. – К., 1995. – С. 38 – 50.

Додаткова література

1. Введение в философию: В 2-х ч / Под ред. И.Т.Фролова.– М., 1989.

2. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию.– М.: Прогресс – Культура, 1992.

3. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?– М., 1991.

 

Тема 4

ВІТЧИЗНЯНА ФІЛОСОФІЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Зародження філософської думки в культурі Київської Русі.

2. Філософські ідеї в культурі Київської Русі і вплив антично-візантійської, західноєвропейської культури на процес їх становлення і розвитку.

3. Роль Києво-Могилянської Академії у розвитку філософської думки в Україні (С.Яворський, Ф.Прокопович, Г.Бужинський, Г.Щербатськой, М.Козачинський та ін.).

4. Філософія Г.С.Сковороди.

5. Розвиток української філософії у ХIX – на початку XX ст.

6. Розвиток української філософії в діаспорі.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які особливості становлення української філософії Ви можете визначити?

2. Що таке національна філософія?

3. Назвіть основні риси філософських пошуків у Київській Русі?

4. Сформулюйте риси філософії «братських шкіл»?

5. Назвіть особливості розвитку філософії у Києво-Могилянській академії?

6. Охарактеризуйте основні особливості філософії Г.С. Сковороди?

7. Охарактеризуйте особливості філософських поглядів П.Д. Юркевича?

8. В чому полягає гуманізм у філософській концепції Т.Г. Шевченка?

9. Охарактеризуйте особливості філософських поглядів І.Я. Франка?

10. Що таке філософія українського духу?

11. Охарактеризуйте основні етапи історико-філософського процесу в Україні?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К., 2001. – С.305-380.

2. Введение в философию: Кредитно-модульный курс: Учеб.-методич. пособие /Под ред. Л.Н.Никитина. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 2008. – С.19-26.

3. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій: Навч. посібник. – 3-є вид. – К., 1997.

4. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник /За ред. М.Ф.Тарасенка. – К.,1997.– С.20-24, 103-107, 189-190, 245-252, 312-318.

5. Практикум з історії філософії: Методич. посібник /Під ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2003. – С.117-146.

6. Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова.

Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С37-49.

 1. Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1996. – С.77-127.

Додаткова

1. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХI-XII вв. – К.,

1988.

2. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія). – Філософські нариси. – К., 2001.

3. Григорій Сковорода // Дослідження, розвідки, матеріали: Зб. наук. праць – К.,1992.

4. Замалеев А.Ф. Восточно-славянские мыслители. Эпоха Средневековья. – СПб., 1998.

5. Історія філософії: Підручник /Кер. авт. кол. В.Г.Кремень. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х., 2003. – С.415-454.

6. Питч Р. Важнейшие составляющие философии П.Д. Юркевича // Философская и социологическая мысль. – 1992. – № 9. – С.86-93.

7. Почапский А.М. Развитие философской мысли на Украине: Первая половина Х1Х века. – К., 1984.

8. Сковорода Григорій. Пізнай в собі людину. – Львів, 1995.

9. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль Х1Х-ХХ вв. – К., 1990.

10. Философская мысль в Киеве (историко-философский очерк) /Отв. ред. В.И.Шинкарук. – К., 1982.

11. Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник /Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К., 2002.

12. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

 

Тема 5

ФІЛОСОФСЬКА ОНТОЛОГІЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії та типологія світогляду, особливості предмету і їх значення.

2. Єдність та багатоманітність буття, його основні форми.

3. Проблема субстанції. Філософське трактування категорій «матерія» і «дух», їх атрибутивні характеристики.

4. Поняття простору і часу, їх зміст, властивості і сенс.

5. Проблема єдності світу й основні варіанти її вирішення.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які філософські питання досліджує онтологія?

2. В чому полягає проблема єдності та багатоманітності буття»

3. Які концептуальні підходи до дослідження буття Ви знаєте?

4. В чому полягає проблема субстанції у філософії буття?

5. В чому полягає філософське трактування матерії?

5. Які атрибутивні категорії матерії Ви Знаєте?

6. В чому полягає філософське трактування категорії «ідея»?

7. В чому полягає проблема єдності світу та які її основні варіанти вирішення Ви знаєте?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Філософія. Курс лекцій. Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін.– К., 1993.– 100 -135.

2. Філософія. Навч. посібник / За ред. Надольного І.Ф.– К., 1998.– С. 87 – 105.

3. Філософія. Навч. посіб.– 2-ге вид., перероб. і доп. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф.Надольного.– К., 2001.– - С. 88- 100.

4. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К.– Харків, 2000.– С. 38–52.

5. Філософія: Підручник / Заїченко Г.А. та ін.– К., 1995.– С. 36–49.

Додаткова література

1. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию.– М.: Прогресс – Культура, 1992.

2. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?– М., 1991.

 

Тема 6

ФІЛОСОФСЬКА антропологія

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Релігійна та наукова концепції походження людини.

2. Проблема людини в історії філософії.

3. Антропоцентрізм і антропологічний принцип у філософії.

4. Категорії – індивід, індивідуальність, особистість.

5. Культурно-історичні типи особи в біологічному сенсі (3. Фрейд, К. Юнг, Е. Фромм).

6. Сенс людського життя, його історичний та соціокультурний зміст.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які основні концепції походження людини Ви знаєте?

2. В чому полягає проблема людини в історії філософії?

3. В чому полягає антропологічний принцип філософії?

4. Як розглядається проблема людини в філософській концепції антропоцентризму у різні історичні періоди?

5. В чому полягає проблема сенсу людського життя та його історичний та соціокультурний зміст?

6. В чому полягає феномен людської особистості та проблема сутності та існування?

7. В чому полягає проблема свободи людини та її буття у соціумі?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997. – С.27-68.

2. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.341-384.

3. Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология: Учеб пособие. – М.-

Ростов н/Д., 2006. – С.5-84, 116-132, 168-185.

4. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С.284-310, 332-342, 458-465.

5. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини: Навч. посібник. – К., 1995. – С.144-192, 217-252.

6. Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.282-291, 387-409.

Філософія: Підручник /Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І. та ін. – К., 2001. – С.111-142.

7. Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.487-494, 500-512, 570-594.

8. Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова.

Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.158-171.

9. Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.260-275.

Додаткова література

1. Бережной М.И. К проблеме комплексного изучения человека // Философские науки. – 1991. – №1. – С.17-30.

2. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.,

1991. – С.74-170.

3. Канке В.А. Философия: Курс для бакалавров: Учеб. пособие. – М., 2005. –

С.119-124.

4. Кірюхін Д.І. Індивід у суспільстві споживання // Людина у лабіринті перспектив /Відп. ред. А.В.Толстоухов. – К., 2004. – С.94-118.

5. Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К., 1997. – С.52-88.

6. Феноменологія буття людини: сучасна західноєвропейська філософська рефлексія /Відп. ред. В.В.Лях. – К., 1999.

7. Фролов И.Т. О человеке и гуманизме: Работы разных лет. – М., 1989. – С.31-69, 495-547.

8. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения /Редкол.: И.Т.Фролов (отв. ред.) и др.; Сост.: П.С.Гуревич. – М., 1991. – С.3-18, 138-141

 

Корот

Тема 7

СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Проблема свідомості в філософії і науці (фізіологія, нейрофізіологія, інформатика, психологія).

2. Загальноприродні (біологічні) передумови виникнення свідомості. Фрейдизм про біологічні основи свідомості. Свідомість і мозок.

3. Свідомість як вища форма відображення. Ідеальна природа та соціальна сутність свідомості, умови виникнення та розвитку свідомості. Свідомість і мова.

4. Структура свідомості: підсвідоме, свідоме, несвідоме. Несвідоме у вченні 3.Фрейда і К. Юнга. Самосвідомість.

5. Співвідношення індивідуальної та суспільної свідомості. Функції свідомості.

5. Форми суспільної свідомості. Медицина в структурі суспільної свідомості.

6. Проблема структури свідомості. Свідомість і самосвідомість.

7. Поняття суспільної свідомості. Суспільна та індивідуальна свідомість, їх взаємозв’язок.

8. Проблема структури свідомості. Свідомість і самосвідомість.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які природні передумови виникнення свідомості Ви знаєте ?

2. В чому полягає проблема свідомості як філософська проблема?

3. В чому полягає соціальна сутність свідомості?

4. В чому полягають закономірності розвитку суспільної свідомості?

5. В чому полягає проблема структури свідомості?

6. Як співвідносяться між собою рівні, сфери та форми свідомості?

7. Як побудована структура свідомості та самосвідомості

 

Джерела інформації

Основна література

1. Алексеев П.В. Социальная философия: Учеб. пособие. – М., 2003. – С.234-283.

2. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. – 4-е изд., испр. – М.,

1998. – С.83-112, 151-176, 304-334.

3. Постиндустриальное общество // Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С.352.

4. Рузавин Г.И. Основы философии истории: Учеб. пособие. – М., 2001. – С.81-96, 171-187.

5. Социальная философия: Учебник /Под общ. ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – К.-Х., 2002. – С.242-384, 557-578, 683-706.

6. Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.621-665.

7. Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006. – С.287-298.

9. Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова.

Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.95-111.

10. Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.385-399.

Формации общественные // Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С.592.

11. Цивилизация // Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С.605-609.

12. Ящук Т.І. Філософія історії: Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 2004. – С.7-52, 128-135, 268-270, 274-320.

Додаткова література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.567-586.

2. Андрющенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 1996. – С.136-152, 165-173.

Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – 2-е изд. – М., 1999. – С.219-

251, 281-309.

3. Момджян К.Х. Введение в социальную философию: Учебник. – М., 1997. –

С.336-367.

4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С.156-175.

 

Тема 8

ФІЛОСОФСЬКА ГНОСЕОЛОГІЯ.

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Теорія пізнання: основні концепції. Проблема пізнаваності світу. Суб’єкт і

об’єкт пізнання.

2. Діалектика процесу пізнання: єдність чуттєвого, раціонального та інтуїтивного.

3. Практика та її роль у процесі пізнання.

5. Поняття істини. Основні характеристики істини. Проблема критерію істини у філософії та науці.

6. Поняття науки. Специфіка наукового пізнання.

7. Рівні, методи і форми наукового пізнання.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які основні концепції в теорії пізнання Ви знаєте ?

2. Чим різняться між собою поняття «істина» та «правда»?

3. Які основні характеристики Ви знаєте?

4. В чому полягає специфіка наукового пізнання?

5. Які рівні та форми наукового пізнання Ви Знаєте?

6. Які критерії істинності пізнання Ви можете вказати?

7. Які засоби пізнання світу Ви знаєте?

 

Джерела інформації

Основна література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учеб. пособие. – М., 1991. – С.168-185.

2. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.148-172.

3. Введение в философию: Учебник. – В 2 ч. – Ч.1 /Под общ. ред. И.Т.Фролова. – М., 1989. – С.32, 34-36; Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М., 1989. – С.269-288, 319-350.

4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.256-276.

5. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: Учебник. – М., 2005. – С.227-255.

6. Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – С.452-477.

7. Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.349-355.

8. Практикум з історії філософії: Методич. посібник /Під ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2003. – С.174-186.

9. Философия: Ученик /Под общ. ред. В.В.Миронова. – М., 2005. – С.555-584.

Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.347-390.

10. Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд.– Ростов н/Д., 2006. – С.375-414.

11. Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова.

Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.144-151.

12. Філософія: Підручник /За заг. ред. М.І.Горлача, В.Г.Кременя, В.К.Рибалка. – К. - Х., 2000. – С.488-505.

Додаткова література

1. Бряник Н.В. Введение в современную теорию познания. – М., 2003.

2. Введение в философию: Кредитно-модульный курс: Учеб.-методич. Пособие /Под ред. Л.Н.Никитина. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 2008. – С.66-71.

3. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. – М., 1980. – С.131-181, 272-302.

4. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. – К., 1997. – С.14-66.

 

Тема 9

ДІАЛЕКТИКА

 

Основні теоретичні питання до теми:

1. Діалектика як наука про загальні закони розвитку. Принципи діалектики. Різновиди діалектики й альтернативні методи мислення.

2. Закони діалектики. Протиріччя, якість, кількість, міра. Реалізація законів діалектики в медицині і біології. Поняття закону в гносеології.

3. Категорії діалектики і їхня характеристика. Діалектичні категорії в лікарській діяльності. Поняття норми і патології в медицині.

4. Гуманістичний зміст діалектики.

5. Поняття діалектики, її історичні форми. Види діалектики. Діалектика і метафізика.

6. Діалектика як система принципів, законів і категорій.

7. Становлення ідеї розвитку в історії філософії та науки. Поняття «відношення», «зв'язок», «розвиток». Розвиток як принцип діалектики.

8. Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні. Категорії «якість», «кількість», «міра». Методологічне значення закону.

9. Закон єдності й боротьби протилежностей. Категорії «тотожність», «відмінність», «протилежність», «протиріччя». Протиріччя як джерело розвитку. Багатоманітність протиріч і форм їх вирішення.

10. Закон заперечення заперечення. Категорії «заперечення» і «заперечення заперечення». Діалектичне заперечення як синтез, інтеграція, «зняття». Поступальність і циклічність.

Джерела інформації

Основна література

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.501-503, 522-538, 567-584.

2. Босенко В.А. Диалектика как теория развития. – К., 1966. – С.5-151.

3. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.211-222, 244-255.

4. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.258-280.

5. Материалистическая диалектика: В 5 т. /Под общ. ред. Ф.В.Константинова и В.Г.Марахова. – Т.1: Объективная диалектика /Отв. ред. Ф.Ф.Вяккерев. –

М., 1981. – С.30-48, 230-265.

6. Метафизика // Философская энциклопедия: В 5 т. /Гл. ред. Ф.В.Константинов. – Т.3. – М., 1964. – С.402-408.

7. Невлева И.М. Философия: Учеб. пособие. – Х., 2001. – С.257-265.

8. Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие. – М., 1988. – С.154-185.

Философия: Учеб. пособие /Авт. кол. под рук. Е.В.Осичнюка, В.С.Зубова. – 2-е изд. – К., 1997. – С.273-340.

9. Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова.

Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.61-63.

Додаткова література

1. Идеалистическая диалектика в ХХ столетии //Под общ. ред. Ю.Н.Давыдова, М.Б.Митина. – М., 1987. – С.3-25, 327-331.

2. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М., 1984. – С.188-256, 304-317.

3. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С.115-141, 166-175, 276- 308, 345-366.

4. Категории диалектики, их развитие и функции /Отв. ред. В.П.Иванов. – К.,

1980. – С.23-168, 295-313.

5. Копнин П.В. Проблемы диалектики как логики и теории познания. – К., 1982. – С.260-276, 330-343.

6. Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.,1991. – С.282-302, 395-410.

7. Філософія: Підручник /За заг. ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Прапор, 2004. – С.396-412.